اقرأ واستمع إلى كلمة 1 يونيو 2023

الخميس من الأسبوع الثامن من الإجازات بتوقيت عادي

القراءة الأولى

Della gloria del انسان محترم sono piene le sue opere.

من كتاب سيراخ
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

سوف أتذكر الآن أعمال الرب
وسأصف ما رأيته.

على لسان الرب تثبت أعماله.
وحكمه يكون حسب مشيئته.
ال شمس che risplende vede tutto,
اعماله مملوءة من مجد الرب.

Neppure ai القديسين del Signore è dato
لتروي كل عجائبها ،
che السيد, l’Onnipotente, ha stabilito
ليثبت الكون في مجده.

Egli scruta l’abisso e il قلب,
ويخترقون كل أسرارهم.
العلي يعرف كل العلم
واحفظوا علامات العصر ،
الإعلان عن أشياء في الماضي والمستقبل
وكشف آثار المخفيين.

لا فكر يهرب منه ،
ولا يخفى عنه حتى كلمة.
رتب عجائب حكمته بالترتيب ،
هو وحده الى الدهر والابد:
لا يضاف إليها شيء ولا ينزع منها شيء ،
لا يحتاج إلى مستشار.
كم هي جميلة كل أعماله!

وبالكاد يمكن ملاحظة شرارة.
Tutte queste cose hanno حياة e resteranno per sempre
لجميع الحاجات والجميع طاعته.
كل الأشياء اثنين في اثنين ، في مواجهة بعضها البعض ،
لم يفعل شيئا ناقصا.
يؤكد أحدهما مزايا الآخر:
من يكتفي بالتأمل في مجده؟

كلمة إله.

المزمور المستجيب
من Ps 32 (33)

أ. بكلمة الرب صنعت السموات.

سبحوا الرب بالقيثارة.
مع القيثارة ذات العشرة أوتار التي تغنى له.
غنوا للرب ترنيمة جديدة ،
اعزف القيثارة ببراعة وأشاد. تم العثور على R.

Perché retta è كلمة del Signore
وكل عمل له امين.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

بكلمة الرب صنعت السموات.
من نفس فمه كل جند منهم.
Come in un otre raccoglie le acque del بحر,
يغلق الهاوية في الاحتياطيات. تم العثور على R.

اتق الرب يا كل الارض.
tremino davanti a lui gli abitanti del العالمية,
لأنه تحدث وخُلق كل شيء ،
أمر وتحقق كل شيء. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

أنا نور العالم يقول الرب:
من يتبعني يكون له نور الحياة. (يو 8 ، 12)

هللويا.

إنجيل اليوم

ربي ، دعني أرى مرة أخرى!

يسوع يشفي بارتيماوس: كلمة ١ حزيران ٢٠٢٣
عيسى يشفي بارتيماوس

من الإنجيل secondo Marco
مرقس 10.46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi تلاميذ e a molta يحشد, il ابن di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua خاتم الزواج ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

كلمة الرب.

سانت جون كاسيان (360-435)

مؤسس الدير في مرسيليا

ال صلاة, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

دعاء لجميع المواقف

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la يثق d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la صوت dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal شيطان, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra مرح; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

كلمات الاب المقدس

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

هذه الصلوات الفاترة التي لا تساعد شيئًا .. وبعد ذلك: هل صلاتي "كبيرة" ، هل تكشف القلب أمام الرب؟ هل أعرض عليه قصة حياتي ووجوهها؟ أم هو فقر الدم ، سطحي ، مصنوع من طقوس بلا حب ولا قلب؟ (صلاة التبشير الملائكي، 24 أكتوبر 2021)

إنجيل اليوم
إنجيل اليوم
كلمة 1 حزيران 2023
كلمة 1 حزيران 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق