عنوان

صلاة

صلاة

مجموعة من الصلوات لمساعدتنا في تسبيح الرب

Eugenio e Francesca avanti al mosaico della Madonna al Gemelli

Atto di affidamento a Maria

Leggi l’Atto di affidamento a Maria a conclusione del mese...
اقرأ المزيد
Maria ed Elisabetta

ماجنيفيكات

Leggi e ascolta la preghiera del “Magnificat” SommarioItalianoLatinoCommento al MagnificatUn...
اقرأ المزيد
angelo di Dio che sei ilmio custode

Angelo di Dio

Preghiamo insieme: Angelo di Dio Angelo di Dio,che sei il...
اقرأ المزيد
عظة يسوع على الجبل

والدنا

اقرأ واستمع إلى صلاة "أبانا" SommarioItalianoLatinoEscoltazione ...
اقرأ المزيد

Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Leggi il testo integrale dell’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato...
اقرأ المزيد