مدة القراءة: 4 دقائق

اقرأ واستمع إلى صلاة 4 مايو 2023

اتركه

"ليس للكون مركز ، ولكن لكي يحتضن أحدهما الآخر ، يتم ذلك على النحو التالي: يقترب المرء ببطء ولكن بدون سبب واضح ، ثم ينشر ذراعيه ، ويظهر نزع سلاح الأجنحة ، وأخيراً يختفي المرء معًا ، في فضاء الصدقة بينك وبين الآخر."

شاندرا ليفيا كاندياني

أدخل النص (يو 13: 16-20).

[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: «In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato.

Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno”.

أنا أخبرك الآن ، قبل حدوث ذلك ، حتى عندما يحدث ذلك ، ستصدق أنني كذلك. حقًا ، حقًا ، أقول لك ، كل من يرحب بالذي أرسله يرحب بي ؛ من يرحب بي يرحب بالذي أرسلني ".

علق على إنجيل اليوم

أنا محظوظ عندما أفتح الباب وأدخل أخ incontrato, il viandante stanco, lo sconosciuto sorridente. Beata me quando la paura finalmente tace e dietro la porta mostro un volto accogliente e delle mani pronte, dei piedi lesti e un cuore aperto.

طوبى لي عند التعب والألم والخوف لا يغلق قلبي بقبضة ضيقة ؛ في بساطة اللقاء ، في الحياة اليومية للمشاركة ، أعيد اكتشاف وجه الرب على الوجه المتعب لأخي هذا ، على الوجه الصغير المبتهج لطفل مر في الشارع ، في تعبير هادئ عن ذلك الرجل المسن المجهول الذي استقبلني.

Tre volte beata, allora: perché accogliendo uno qualunque dei miei fratelli accolgo Cristo e con lui il padre; perché col cuore aperto ogni cosa è più vera; perché non serve aspettare di incontrare il Signore, se in ognuno di questi volti si incarna la sua grandezza.

فيرينا م.

preghierina del 4 maggio 2023
Preghierina del 4 maggio 2023 8

صلاة لمريم في اليوم الرابع من أيار

«Piena di grazia» tu sei, Maria, colma dell’amore divino dal primo istante della tua esistenza. Nella tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei discepoli di Cristo, chiamati a diventare, con la sua grazia «santi e immacolati nell’amore»

«Piena di grazia» tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo «sì» i progetti del Creatore, ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola, insegna a pronunciare anche a noi il nostro «sì» alla volontà del Signore.

Un «sì» che si unisce al tuo «sì» senza riserve e senza ombre, di cui il Padre celeste ha voluto aver bisogno per generare l’Uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia.

Dacci il coraggio di dire «no» agli inganni del potere, del denaro, del piacere; ai guadagni disonesti, alla corruzione e all’ipocrisia, all’egoismo e alla violenza. «No» al maligno, principe ingannatore di questo mondo.

«Sì» a Cristo, che distrugge la potenza del male con l’onnipotenza dell’amore.

Mostrati madre e vigile custode per l’Italia e per l’Europa, affinché dalle antiche radici cristiane sappiano i popoli trarre nuova linfa per costruire il loro presente e il loro futuro.

Mostrati provvida e misericordiosa per il mondo intero.

Mostrati Madre specialmente per quanti ne hanno maggiormente bisogno: per gl’indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, per le vittime di una società che troppo spesso sacrifica l’uomo ad altri scopi e interessi.

Mostrati madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo

(بنديكتوس السادس عشر)

preghierina del 4 maggio 2023
Preghierina del 4 maggio 2023 9

استنتاج

Signore Gesù ti ringrazio per tutte le volte che mi hai accolto, per tutte le volte che mi hai dato la generosità di accogliere e di condividere, per tutte le volte che hai permesso al mio cuore di amare e di essere amato. Aiutami a mettermi sempre a disposizione dei più deboli e dei più fragili.

آمين

لنصلي معا

Preghierina
Preghierina
صلاة 4 مايو 2023
Loading
/

ساعدونا نساعد!

Preghierina del 4 maggio 2023 6
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

ليقرأ: