أحد الشعانين - دومينيكا في بالميس

من عظة القديس يوحنا بولس الثاني (13 أبريل 2003):

 "Benedetto colui che viene nel اسم ال انسان محترم!"(مولودية11.9).

La liturgia della Domenica delle Palme è quasi un بوابة الدخول الرسميةفي أسبوع الآلام. شريكلحظتين متناقضتين: استقبال عيسى a القدس e il dramma della Passione; l’“أوصنا” festoso e il grido più volte ripetuto: “اصلبه!”; il trionfale ingresso e l’apparente disfatta della الموت sulla يعبر. Anticipa così l’"الآن"الذي فيه يجب أن يتألم المسيح بشدة ، سوف يُقتل ويقوم مرة أخرى في اليوم الثالث (راجبل 16,21), e ci prepara a يعيش in pienezza il mistero pasquale. 

"Giubila, ابنة di Gerusalemme! / Ecco, a te viene il tuo re"(Zc, 9,9). Nell’accogliere Gesù gioisce la Città in cui vive la memoria di Davide; la Città dei profeti, molti dei quali vi subirono il martirio per la verità; la Città della paceالتي عرفت على مر القرون العنف والحرب والترحيل.

بطريقة ما ، يمكن اعتبار القدسرمز المدينة للإنسانية, specialmente nel drammatico inizio del terzo millennio che stiamo vivendo. Per questo i riti della Domenica delle Palme acquistano una loro particolare eloquenza. Risuonano consolanti le كلمات ال نبي Zaccaria: “Esulta grandemente figlia di Sion, / giubila, figlia di Gerusalemme! / Ecco, a te viene il tuo re. / Egli è giusto e vittorioso, / umile, cavalca un asino / … l’arco di guerra sarà spezzato, / annunzierà la pace alle genti” (9,9-10). Quest’oggi siamo in festa, perché entra in Gerusalemme Gesù, il ملك السلام.  

Allora, lungo la discesa del monte degli Ulivi, accorsero incontro a Cristo ال أولاد e i شاب di Gerusalemme, acclamando e agitando festanti rami di ulivo e di palma. […]

"Ecco la tua الأم!” (Gv 19,27) Gesù rivolge queste parole a ciascuno di voi, cari أصدقاء. Anche a voi chiede di prendere ماري come madre “nella vostra منزل"، للترحيب بها" بين ممتلكاتك "، لأنها" هي التي تقوم ، أثناء قيامها بخدمتها للأمومة ، بتعليمك وتشكيلك حتى السيد المسيح non sia formato in voi pienamente”. Maria faccia sì che rispondiate generosamente alla chiamata del Signore, e perseveriate con مرح e fedeltà nella missione cristiana! […]

"حقا كان هذا الرجل ابن من إله!"(مولودية 15,39). Abbiamo riascoltato la chiara professione di خاتم الزواج, in cui esce il centurione, “رأيته يموت هكذا"(هناك). Scaturisce da quanto ha visto la sorprendente شهادة del soldato romano, il primo a proclamare che quell’uomo crocifisso “era Figlio di Dio".

Signore Gesù, anche noi abbiamo “visto” come hai patito e come sei مات per noi. مخلصًا إلى أقصى الحدود ، أنقذتنا من الموت بموتك. بصليبك افتديتنا.

أنتِ ، يا مريم ، الأم الحزينة ، شاهدا صامتًا على هذه اللحظات الحاسمة لتاريخ الخلاص.

Donaci i tuoi occhi per riconoscere nel volto del Crocifisso, sfigurato dal وجع, l’immagine del Risorto glorioso.

ساعدنا أن نتقبله ونثق به ، حتى نكون مستحقين لوعوده.

Aiutaci ad essergli fedeli oggi e per tutta la nostra حياة. Amen!

أحد الشعانين
أحد الشعانين 2

المصدر © press.vatican.va

تاريخ

La Domenica della Passione, detta anche delle Palme, rappresenta il grande portale attraverso il quale entriamo nella Settimana Santa, tempo durante il quale contempliamo gli ultimi momenti della vita di Gesù.

Si ricorda l’entrata di Gesù in Gerusalemme, accolto da una يحشد festante, e quindi la memoria della sua Passione.

Già nel 400 a Gerusalemme era praticata la processione delle palme. La Messa è interamente caratterizzata dal tema della passione di Gesù: ciò vale in particolare con il testo dei vangeli che, a seconda dell’anno corrispondente, presentano il racconto della passione.

La prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia (il Canto del Servo del Signore, Isaia 50), diventa صلاة nel salmo 22, con il ritornello “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato”. Una يخاف che porterà comunque Gesù a obbedire al أب “Fino alla morte in croce” ricorda il testo dei Filippesi, scelto come II lettura.

Non si tratta solo di una celebrazione di “lutto” e “lamento”, quanto la settimana che esprime il “cuore” del mistero pasquale, quando Gesù dona الحياة per la nostra salvezza: per حب Gesù si è fatto رجل, e per amore dona la vita. In questa obbedienza, Gesù ama il Padre e ama gli uomini che è venuto a salvare.

Nella Domenica delle Palme ci viene offerta una interpretazione della nostra vita e del nostro destino. Ogni nostro dolore e lutto trova risposta in Gesù: di fronte a ogni domanda sul perché il soffrire, il perché موت, il perché di tante scelte incomprensibili agli occhi dell’uomo, Gesù non ci ha dato إجابات vaghe, ma con la sua vita ci ha detto che Lui è con noi, accanto a noi. Fino alla fine. Non saremo mai soli nel nostro gioire e nel nostro soffrire. Gesù c’è.

Una celebrazione che chiede di essere compresa, più che con le parole, con il الصمت e la preghiera, cercando di entrarvi con il قلب

Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé نفذ e i due الأبناء di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia … “Padre mio, se possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu” … Ecco arrivare أسفل من, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: “Quello che bacerò è lui; arrestatelo!” (cfr Mt 26,36-37,47-48).

Mentre Pietro era nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo كاهن e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e disse: “Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù”. Ma egli negò, dicendo: “Non so e non capisco che cosa dici”. Poi uscì fuori verso l’ingresso e un gallo cantò … “È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei galileo”.

Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quest’uomo di cui parlate”. E subito per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: “Prima che due volte il canto canti, tre volte tu mi rinnegherai”. E scoppiò in يبكي (Mc 14,66-70).

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, tirarono a sorte…Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timore di Dio” … E disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.

Gli rispose: “In verità ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. Era già verso mezzogiorno e si fece مظلم su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò (Lc 23,33-34, 39-46).

دعاء

Signore Gesù,
بين حشود الهتاف
لقد وصلت إلى القدس.

مطيعة حتى النهاية ،
consegni lo spirito al Padre,
أنت تعطي حياتك لتنقذنا.
كم افواه اليوم
ti acclamano “Figlio di Davide”
غدا يصرخون "اصلبه".

Gli stessi تلاميذ che hanno promesso
للبقاء معك حتى النهاية ، يتخلون عنك.
وانا يا رب؟
أدرك أنني أجد صعوبة في مواكبة الأمر.

أدركت تلك الصلاة
من الصعب التعبير عن نفسه.
أنا أتلعثم. أتوقف. أنا أتأمل.

أنا ألاحظ
أنني ، مثل يهوذا ، أنا مستعد
a tradire l’Amore con gesti d’amore.
أنا مستعد مثل بيلاطس
للدفاع عن الحقيقة ،
حتى يطلب مني الدفع شخصيًا.

مثل بيتر ، أنا جاهز
لتقديم وعود كثيرة ،
لكنني على استعداد للتخلي عنك.
أنا مستعد مثل التلاميذ
لأعدك بالولاء ،
ثم تختفي في حالة عدم الكشف عن هويتها.

أجد أيضًا أن ...
مثل مريم الحزينة ،
في صمت يمكنني مرافقتك بقلب جريح
على طول طريق فيا كروسيس.
مثل التلميذ الحبيب ،
مع ماريا ، أعرف كيف أبقى بالقرب منك ،
على قدم الصليب.

مثل اللص الصالح ،
أستطيع التعرف على أخطائي
واستودعني في قلبك الرحيم.
مثل قائد المئة ،
أستطيع التعرف
che tu sei il mio Signore e il mio Dio.

Gesù, uomo della Croce,
Figlio e أخ,
ارحمني!
ساعدني في البقاء خلفك.
معك.
لتعيش فيك ومن أجلك.

(صلاة بواسطة AV)

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo 2023 – 11.05 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù cammina con gli apostoli
La Parola del 27 settembre 2023
27 Settembre 2023
tutti fratelli
Preghierina del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
Lussy e Luke al sole al balcone
Il cane che amava i gatti
26 Settembre 2023
Santi Cosma e Damiano
Santi Cosma e Damiano
26 Settembre 2023
Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان