Leestijd: 8 minuten

Palmzondag – Dominica in Palmis

Uit de homilie van Sint Johannes Paulus II (13 april 2003):

 Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!”(Mc11.9).

De liturgie van Palmzondag is bijna eenplechtig toegangsportaalin de Goede Week. Associërentwee contrasterende momenten: het welkom van Jezus in Jeruzalem en het drama van de Passie; L'"Hosannafeestelijk en de vaak herhaalde kreet: “Kruisig hem!”; de triomfantelijke intocht en de schijnbare nederlaag van de dood aan het kruis. Het anticipeert daarmee op de"Nu"waarin de Messias enorm zal moeten lijden, gedood zal worden en op de derde dag zal herrijzen (vglMt16.21), en bereidt ons voor om het Paasmysterie ten volle te beleven.

Jubileum, dochter van Jeruzalem! / Zie, uw koning komt naar u toe”(Zc, 9,9). De stad waarin de nagedachtenis van David leeft, verheugt zich over het verwelkomen van Jezus; de Stad van de Profeten, van wie velen daar de marteldood zijn gestorven vanwege de waarheid; daarStad van vrede, dat door de eeuwen heen te maken heeft gehad met geweld, oorlog en deportatie.

In sommige opzichten kan Jeruzalem worden beschouwd als deStadssymbool van de mensheid, vooral in het dramatische begin van het derde millennium dat we meemaken. Om deze reden krijgen de rituelen van Palmzondag hun bijzondere welsprekendheid. De woorden van de profeet Zacharias klinken troostend: “Verheug u enorm, dochter van Sion, / verheug u, dochter van Jeruzalem! / Zie, uw koning komt naar u toe. / Hij is rechtvaardig en zegevierend, / nederig, rijdt op een ezel / ... de boog van de oorlog zal verbroken worden, / hij zal vrede aankondigen aan de mensen”(9.9-10). Vandaag vieren wij feest, omdat Jezus, deKoning van de Vrede.  

Toen renden ze langs de afdaling van de Olijfberg Christus tegemoetde kinderen en jongeren van Jeruzalem, juichend en feestelijk zwaaiend met olijf- en palmtakken. […]

Hier is je moeder!” (Joh 19:27) Jezus richt deze woorden tot ieder van jullie, dierbare vrienden. Hij vraagt ​​je ook om Maria als je moeder te nemen."in jouw huis", om haar te verwelkomen "onder uw bezittingen", omdat "zij het is die, door haar moederlijke bediening uit te voeren, u opvoedt en u modelleert totdat Christus volledig in u gevormd is". Moge Maria ervoor zorgen dat u genereus gehoor geeft aan de oproep van de Heer, en met vreugde en trouw volhardt in de christelijke missie! […]

Deze man was werkelijk de Zoon van God!”(Mc15.39 uur). We hebben opnieuw geluisterd naar de duidelijke geloofsbelijdenis, waarin de hoofdman naar voren komt: "zag hem zo sterven”(daar). Uit wat hij zag komt het verrassende getuigenis voort van de Romeinse soldaat, de eerste die verkondigde dat de gekruisigde man "hij was de Zoon van God”.

Heer Jezus, wij ookwe “zagen” hoe je leed en hoe je voor ons stierf. Tot het uiterste trouw, hebt u ons met uw dood van de dood gered. Met uw Kruis hebt u ons verlost.

Stille getuige van deze beslissende momenten voor de heilsgeschiedenis bent u, Maria, rouwende Moeder.

Geef ons uw ogen om in het gezicht van de Gekruisigde, misvormd door pijn, het beeld te herkennen van de glorieuze Verrezene.

Help ons Hem te omarmen en op Hem te vertrouwen, zodat we Zijn beloften waardig worden gemaakt.

Help ons om Hem vandaag en ons hele leven trouw te blijven. Amen!

bron © press.vatican.va

Geschiedenis

La Domenica della Passione, detta anche delle Palme, rappresenta il grande portale attraverso il quale entriamo nella Settimana Santa, tempo durante il quale contempliamo gli ultimi momenti della vita di Gesù.

Si ricorda l’entrata di Gesù in Gerusalemme, accolto da una folla festante, e quindi la memoria della sua Passione.

Già nel 400 a Gerusalemme era praticata la processione delle palme. La Messa è interamente caratterizzata dal tema della passione di Gesù: ciò vale in particolare con il testo dei vangeli che, a seconda dell’anno corrispondente, presentano il racconto della passione.

De eerste lezing, ontleend aan het boek van de profeet Jesaja (het Lied van de Dienaar des Heren, Jesaja 50), wordt een gebed in Psalm 22, met het refrein "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten”. Una paura che porterà comunque Gesù a obbedire al Padre “Fino alla morte in croce” ricorda il testo dei Filippesi, scelto come II lettura.

Het is niet alleen een viering van ‘rouw’ en ‘klaagzang’, maar veeleer de week die uitdrukking geeft aan het ‘hart’ van het Paasmysterie, waarin Jezus zijn leven geeft voor onze verlossing: uit liefde werd Jezus mens, en uit liefde tot leven laten komen. In deze gehoorzaamheid houdt Jezus van de Vader en van de mannen die Hij kwam redden.

Op Palmzondag krijgen we een interpretatie van ons leven en onze bestemming aangeboden. Al onze pijn en rouw vindt een antwoord in Jezus: geconfronteerd met elke vraag over waarom we lijden, waarom we sterven, waarom we zoveel keuzes maken die onbegrijpelijk zijn in de ogen van de mens, gaf Jezus ons geen vage antwoorden, maar met zijn leven zeiden we dat Hij bij ons is, naast ons. Tot het einde. We zullen nooit alleen zijn in onze vreugde en ons lijden. Jezus is er.

Een feest dat vraagt ​​om begrepen te worden, meer dan met woorden, met stilte en gebed, in een poging er met het hart binnen te komen.

Zit hier terwijl ik daarheen ga en bid. En terwijl hij Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich meenam, begon hij verdriet en angst te voelen... 'Mijn Vader, laat deze beker, indien mogelijk, aan mij voorbijgaan! Maar niet zoals ik wil, maar zoals jij wilt" ... Hier komt Judas, een van de twaalf, en met hem een ​​grote menigte met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters en de oudsten. De verrader had hun een teken gegeven, zeggende: “Hij is degene die ik zal kussen; arresteer hem!” (zie Mt 26,36-37,47-48).

Terwijl Petrus op de binnenplaats was, kwam een ​​van de jonge dienaren van de hogepriester en toen hij zag dat Petrus zich aan het warmen was, keek hij naar zijn gezicht en zei: “Ook jij was bij de Nazarener, bij Jezus”. Maar hij ontkende het en zei: “Ik weet het niet en ik begrijp niet wat je zegt.” Toen ging hij naar buiten richting de ingang en een haan kraaide... "Het is waar, jij bent zeker een van hen, sterker nog, je bent een Galileeër".

Maar hij begon te vloeken en te zweren: 'Ik ken deze man over wie u spreekt niet.' En onmiddellijk kraaide er voor de tweede keer een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem had gezegd: 'Voordat het lied twee keer zingt, zul je mij drie keer verloochenen.' En hij barstte in tranen uit (Mk 14,66-70).

Toen ze bij de plaats kwamen die Skull heette, kruisigden ze hem en de criminelen daar, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Vervolgens verdeelden ze zijn kleren en lootten ze. Een van de criminelen die aan het kruis hing, beledigde hem. ‘Bent u niet de Christus? Red jezelf en ons!”. De ander berispte hem in plaats daarvan en zei: “Je hebt geen angst voor God”… En hij zei: “Jezus, denk aan mij als je in je koninkrijk komt”.

Hij antwoordde hem: “Voorwaar, ik zeg je: vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn”. Het was al rond het middaguur en het werd over het hele land tot drie uur 's middags donker, omdat de zon was verduisterd. Het voorhangsel van de tempel scheurde doormidden. Jezus zei met luide stem: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’ Dit gezegd hebbende, stierf hij (Lc 23,33-34, 39-46).

Gebed

Heer Jezus,
onder juichende menigten
je bent aangekomen in Jeruzalem.

Gehoorzaam tot het einde,
geef uw geest over aan de Vader,
geef je leven om ons te redden.
De monden van hoeveel vandaag
zij begroeten u “Zoon van David”
morgen zullen ze roepen: “Kruisig hem”.

Dezelfde discipelen die het beloofden
om tot het einde bij je te blijven, laten ze je in de steek.
En ik, Heer?
Ik besef dat ik het moeilijk vind om je bij te houden.

Ik besef dat gebed
hij vindt het moeilijk om zich te uiten.
Ik stotter. Ik stop. Ik reflecteer.

ik merk
dat ik, net als Judas, er klaar voor ben
om Liefde te verraden met gebaren van liefde.
Net als Pilatus ben ik er klaar voor
om de waarheid te verdedigen,
totdat hij mij vraagt ​​om persoonlijk te betalen.

Net als Pietro ben ik er klaar voor
om je zoveel beloftes te doen,
maar ik ben net zo bereid je in de steek te laten.
Net als de discipelen ben ik er klaar voor
om je loyaliteit te beloven,
en vervolgens in de anonimiteit verdwijnen.

Ik ontdek ook dat…
zoals Maria, de bedroefde,
in stilte weet ik hoe ik je moet begeleiden met een gewond hart
langs uw Kruisweg.
Zoals de geliefde discipel,
met Maria weet ik hoe ik aan je zijde moet blijven,
tot aan de voet van het kruis.

Net als de goede dief,
Ik weet hoe ik mijn fouten kan herkennen
en vertrouw mij toe aan uw barmhartige hart.
Net als de hoofdman,
Ik weet hoe ik het moet herkennen
dat u mijn Heer en mijn God bent.

Jezus, man van het kruis,
Zoon en broer,
Spaar mij!
Help mij om U bij te houden.
Met jou.
Om in en voor jou te leven.

(Gebed door AV)


Doneer jouw 5x1000 aan onze vereniging
Het kost jou niets, het is ons veel waard!
Help ons kleine kankerpatiënten te helpen
jij schrijft:93118920615

Laatste artikels

gioia nel cuore
19 april 2024
Scegliere la gioia
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 april 2024
Ik blijf!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 april 2024
Het Woord van 19 april 2024
Eucaristia
18 april 2024
Gebed van 18 april 2024
water, fish, japan, pesciolini rossi
18 april 2024
Pinco-goudvis

Geplande evenementen

×