Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 15 września 2022 r

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, wspomnienie

Pierwsze czytanie

Nauczył się posłuszeństwa i stał się przyczyną zbawienia wieczny.

Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 5,7-9
 
Chrystus, nei giorni della sua życie terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Bóg che poteva salvarlo da śmierć e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.

Chociaż Syn, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, i osiągnął doskonałość, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni.

Słowo Boże.
 

Psalm responsoryjny
Z Ps 30 (31)

R. Salvami, Pan, per la tua Łaska.

W Tobie, Panie, się schroniłem,
Nigdy nie będę rozczarowany;
difendimi per la tua giustizia.
Nadstaw mi ucha. R.
 
Przyjdź szybko, aby mnie uwolnić.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
ufortyfikowane miejsce, które mnie ratuje.
Dla mojego urwiska i mojej twierdzy jesteś,
swoim imieniem prowadź mnie i prowadź. R.
 
Wyzwól mnie z sideł, które na mnie zastawili,
ponieważ jesteś moją obroną.
W Twoje ręce powierzam ducha mego;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. R.
 
Ale ufam Tobie, Panie;
dico: «Tu sei il mio Dio,
moje dni są w twoich rękach”.
Uwolnij mnie od ręka z moich wrogów
i od moich prześladowców. R.
 
Jak wielka jest Twoja dobroć, Panie!
rezerwujesz to dla tych, którzy się ciebie boją,
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo,
tym, którzy uciekają się do Ciebie. R.
 
SEKWENCJA [opcjonalnie]
[Addolorata, in płakać                                 [Stabat Mater dolorósa
la Matka sta presso la Croce                   iuxta crucem lacrimósa,
da cui pende il Figlio.                                 dum pendebat fílius.

Pogrążony w śmiertelnej udręce Cuius ánimam geméntem,
jęki w głębi serca contristátam et doléntem
przebity mieczem. pertransívit gladius.

Jak wielki jest ból O quam tristis et afflícta
della benedetta fra le donne,                    fuit illa benedícta
Matko Jednorodzonego! Mater Unigeniti!

Litościwa Matka płacze Quae maerébat et dolébat,
kontemplując rany pia Mater, dum vidébat
del divino suo Figlio.                                   Nati poenas íncliti!

Któż może powstrzymać się od płaczu Quis est homo, qui non fleret,
davanti alla Madre di Cristo                       Matrem Christi si vidéret
w takiej męce? w takiej prośbie?

Kto nie może odczuwać bólu Quis non posset contristári,
przed Matką Christi Matrem contemplári
che porta la morte del Figlio?                   doléntem cum filio?

Za grzechy swego ludu Pro peccátis suae gentis
ona widzi Jezus w mękach vidit Iesum in torméntis
o surowych torturach. et flagellis subditum.

Dla nas widzi Vidit suum dulcem natum die
il dolce suo Figlio,                                       moriéndo desolátum,
sam, w ciągu ostatniej godziny. dum emisit spiritum.

O Matko, źródło kocham, Eia Mater, fons amóris,
pozwól mi przeżyć twoje męczeństwo, czuję vim doloris
pozwól mi płakać twoimi łzami. fac, ut tecum lúgeam!

Spraw, by moje serce płonęło Fac, ut árdeat cor meum
nell’amare il Cristo-Dio,                            in amándo Christum Deum,
per essergli gradito.]                                  ut sibi compláceam.]

Proszę Matko Najświętsza: Sancta Mater, istud agas,
są odciśnięte w moim sercu crucifíxi fige plagas
le piaghe del tuo Figlio.                              cordi meo válide.

Dołącz do mnie w bólu. Urodziłeś się bezbronny,
per il Figlio tuo divino                                  tam dignáti pro me pati,
który chciał cierpieć za mnie. poenas mecum rozdziel.

Pozwól mi płakać razem z tobą Fac me vere tecum flere
il Cristo crocifisso                                        crucifíxo condolére
tak długo jak żyję. donec ego vixero.

Zawsze bądź blisko siebie Iuxta crucem tecum stare
piangendo sotto la przechodzić:                           et me tibi sociáre
tego życzę. in planctu życzę.

O Dziewico, święta wśród dziewic, Virgo virginum praeclára,
non respingere la mia modlitwa,             mihi iam non sis amára:
e accogli il mio pianto di figlio.                   fac me tecum plángere.

Fammi portare la morte di Cristo,             Fac, ut portem Christi mortem,
uczestniczyć w jego cierpieniach, passiónis fac consórtem,
adoruj jego święte rany. et plagas recólere.

Ferisci il mio serce con le sue ferite,       Fac me plagis vulnerári,
przypnij mnie do krzyża, stań twarzą do mnie Cruce inebriári
inèbriami del suo krew.                         et cruóre Fílii.

W swoim chwalebnym powrocie Flammis ne urar succénsus,
zostań, o Matko, przy mnie dla Ciebie, Panno, sim defénsus
uchroń mnie od wiecznego opuszczenia. in die judicii.

O Cristo, nell’ora del mio passaggio        Christe, cum sit hinc exíre,
fa’ che, per mano a tua Madre,                   da per matrem me venire
Osiągam chwalebny cel. ad palmam victoriae.

Kiedy śmierć rozpuszcza moje ciało Kiedy corpus moriétur,
aprimi, Signore, le porte del niebo,              fac, ut animae donétur
przyjmij mnie do swojego królestwa chwały. rajska chwała.
 

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Błogosławiona Dziewica Maryja,
perché senza umierać meritò, sotto la croce del Signore,
palma męczeństwa.

Alleluja.
 

Ewangelia

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Słowo z 15 września 2022 r
Słowo z 15 września 2022 4

Z Ewangelia secondo Jan
J 19,25-27

In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!».

Następnie rzekł do ucznia: „Oto matka twoja!”
I od tej godziny przyjął ją uczeń ze sobą.

Słowo Pana.

Błogosławiony Guerrico d'Igny (ok. 1080-1157)

Opat cystersów

Pierwsze przemówienie do Wniebowzięcia; PL 185A, 187

„Oto twoja matka”

Maria ha generato un figlio; e come è l’unico Figlio del Ojciec nei cieli, così è l’unico figlio di sua madre sulla terra. (…)

Tuttavia questa unica madre vergine, che ha avuto la gloria di dare alla luce l’unico Figlio di Dio, abbraccia questo stesso Figlio in tutte le membra del suo Corpo e non si vergogna di essere chiamata madre di tutti coloro in cui riconosce il Cristo già formato o che sta per essere formato.

Eva, che ha lasciato in eredità ai suoi figli la condanna a morte prima ancora che nascessero, è stata chiamata “la madre dei viventi” (Gen 3,20). (…) Ma poiché non rispondeva al significato del suo nome, è Maria a renderne reale il mistero. Come la Chiesa di cui è simbolo, è la madre di tutti coloro che sono rinati alla vita.

È veramente la madre della Vita che dà vita a tutti gli uomini; e generandola ha in qualche modo rigenerato tutti coloro che ne avrebbero vissuto. Questa benedetta madre di Cristo, che sa di essere la madre dei cristiani a causa di questo mistero, si mostra anche come loro madre con la cura e l’affetto che dimostra loro.

Non è dura nei loro confronti, come se non fossero suoi. Il suo grembo, una volta fecondato ma non esaurito, non cessa di portare il owoc della bontà. “Il frutto benedetto del tuo seno” (Lc 1,42), dolce madre, ti ha lasciata ricolma di inesauribile bontà: nato da te una volta, rimane in te sempre.

SŁOWA OJCIEC ŚWIĘTY

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace.

Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. […]

Accogli questo nostro atto che compiamo con zaufanie e amore, fa’ che cessi la wojna, provvedi al świat la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera rodzina umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Święty, riporta tra noi l’armonia di Dio. (Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, 25 marzo 2022)

Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2023 – 17.51 by Remigiusza Roberta

Eugeniusz Robert
Eugenio Ruberto
Słowo z 15 września 2022 r
Słowo z 15 września 2022 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz