اقرأ معنى وتاريخ عيد العنصرة

معنى

عيد العنصرة(فياليونانية القديمة: πεντηκοστή [ἡμέρα]،خمسين، أي "خمسون [يوم]") واحدحفل مسيحيالذي يتم فيه الاحتفال بفيضانالروح القدسهديةعيسىوولادةكنيسة.

إنه يقع في اليوم الخمسين من يومعيد الفصح compreso (da cui il اسم), di يوم الأحدأي في نهاية الأسبوع السابع بعد عيد الفصح ، وبالتالي فهو واحدحزب متحركحسب تاريخ عيد الفصح. قبل كل شيء ، يحتفل ببداية الحصاد ، ثم كمعنى آخر يتم الاحتفال بهبة الناموس.

عيد العنصرةإنه أيضًا الاسم اليوناني القديم للعطلةيهوديةمنشافوت، والذي يمثل عطلة عيد الشكر.

(مصدر ويكيبيديا)


عطلة يهودية

كانت في الأصل عطلة يهودية للاحتفال ببداية موسم الحصاد والتي وقعت بعد 50 يومًا من عيد الفصح يهوديعيد العنصرة è diventata per il Cristianesimo una delle solennità più importanti, in cui si ricorda il momento in cui lo الروح القدس discese su ماري e sugli الرسل riuniti nel Cenacolo. Questo evento segna per la Chiesa il vero atto di nascita d’inizio missionario.

بالتعمق في الأصل اليهودي ، فإن عيد العنصرة يعني حقًااليوم الخمسون. Si trattava di una festa di pellegrinaggio (verso القدس) per ringraziare إله dei frutti donati alla terra, a cui in seguito si aggiunse anche la commemorazione del più grande dono che Dio fece agli ebrei: la proclamazione delle leggi divine sul Monte Sinai.

في وقت مبكر من القرن الرابع ، أصبح عيد العنصرة أيضًا عيدًا للمسيحيين ولكن تكريمًا للروح القدس ، حيث تُمنح المعمودية لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها خلال وقفة عيد الفصح.

من أعمال الرسل

تم العثور على حساب نزول الروح القدس على مريم والرسل في أعمال الرسل (الفصل 2):
Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal الجنة un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la منزل dove si trovavano.

وظهرت لهم ألسنة من نار انقسمت واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأوا جميعًا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا.

Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la يحشد si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?”

الروح القدس

بصفتي "شخصًا ثالثًا" من الثالوث الأقدس ، أناالروح القدس è il principio di unificazione della Chiesa e della santificazione dei fedeli. Rappresentato nel Vecchio Testamento come forza divina in grado di produrre la naturale حياة cosmica ed elargire doni miracolosi e profetici, mentre nel Nuovo Testamento è spesso una forza carismatica.

الروح القدس هو أيضًا أساس الكرامة المتساوية لجميع المؤمنين ، والتي تُمنح أثناء المعمودية ، من خلال منحهمقدس أنت تعطي.

I doni dello Spirito Santo sono (stando all’insegnamento tradizionale di Isaia): consiglio, intelletto, fortezza, pietà, sapienza, scienza e timore di Dio. Tali doni sono poi confermati con il sacramento della Cresima.

نادرًا ما يصور الروح القدس في صورة بشريةممثلة in molte opere e scritti come nube luminosa, infusa della جمال divina, come una pura colomba bianca, ma anche come fuoco, antico simbolo di vita e الموت.

يأتي الروح القدساستدعى in diverse occasioni liturgiche, tra cui il Battesimo e la Cresima, o la solenne liturgia nell’Ordine Sacro, ma anche nelle occasioni più importanti, quali l’apertura del Conclave per un’elezione papale. Tutte occasioni in cui si invoca ed implora l’aiuto divino per poter percorre il sentieri migliore per un buon cristiano.

مصدر Vatican.com


عيد العنصرة

عيد العنصرة
عيد العنصرة 2

يتم الاحتفال بعيد العنصرة بعد 50 يومًا من عيد الفصح: عيد نحتفل فيه بذكرى عطية الروح القدس ، الذي يذهب لملء ارتباك بابل (راجع تك 11): في عيسى, مات, risorto e asceso al Cielo, i popoli tornano a comprendersi nell’unica lingua, quella dell’amore.

Nella prima metà del III secolo già Tertulliano e Origene parlano della Pentecoste come di una festa che segue quella dell’Ascensione. Nel IV secolo la Pentecoste è una festa già comunemente celebrata a Gerusalemme, come ricorda la pellegrina Egeria, e propone il tema del rinnovamento che la venuta dello Spirito ha operato nel قلب degli uomini.

La Pentecoste affonda le sue radici nel popolo ebraico, con la festa delle Settimane: una ricorrenza di origini agricole in cui si esaltavano le primizie della mietitura e si festeggiava il raccolto dell’anno. Successivamente, gli ebrei ricordarono la rivelazione di Dio a موسى sul Monte Sinai con il dono delle Tavole della Legge, i Dieci Comandamenti.

لذلك بالنسبة للمسيحيين تصبح اللحظة عندما السيد المسيحعاد إلى مجد أب, si fa presente nel cuore dell’uomo attraverso lo Spirito, legge donata da Dio, scritta nei cuori: “L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne” (البابا فرانسيس, الجمهور العام del 19 giugno 2019). A cominciare dalla Pentecoste, ha inizio la Chiesa e si da avvio alla sua missione evangelizzatrice.

“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.

وظهرت لهم ألسنة من نار تشققت وتستقر على كل واحد منهم. وامتلأوا جميعًا بالروح القدس وبدأوا يتكلمون بألسنة أخرى لأن الروح أعطاهم قوة على الكلام ". (أعمال 2 ، 1-4)

الساعة الكنيسة

Il tempo di Pasqua non si è concluso con la solennità dell’Ascensione, ma si conclude oggi, con la solennità della Pentecoste, giorno in cui il انسان محترم manda lo Spirito Santo sui تلاميذ. E’ questo dono che rende capaci di andare “fino agli estremi confini della terra” per dare شهادة a Gesù (cfr يوم الأحد scorsa, At 1,17). Potremmo dire che è proprio con la Pentecoste che ha inizio la nostra Ascensione verso il Padre.

"أكثر من اللازم" للترحيب والتفهم

ال الإنجيل della Liturgia di oggi (Gv 15, 26-27; 16, 12-15) ci dice qualcosa dell’opera dello Spirito in noi. Gesù parla a lungo con i suoi discepoli prima della sua passione, e ad un certo punto afferma di avere tante altre cose ancora da dire; ma aggiunge che per ora i discepoli “non sono in grado di portarne il peso” (Gv 16,12).

C’è un “troppo” di cui non siamo in grado di portarne il peso. C’è qualcosa che non possiamo ottenere solo con la nostra intelligenza, con le nostre ricchezze, tanto meno con il potere, con l’uso della forza.

Lo Spirito è esattamente Colui che ci rende capaci di vivere una vita all’altezza del dono di Dio; ci rende capaci di questo “troppo”, di questo di più. Arriva proprio dove noi, da soli, non possiamo. E lo fa dal di dentro: non imponendoci un peso ulteriore, non chiedendoci uno sforzo in più. Ci conduce alla verità, che non è un’idea, ma Gesù stesso, il quale ci educa a farci piccoli, poveri per imparare a fare spazio a Dio e agli altri.

In fondo, la Pentecoste è proprio la festa della fraternità, della comprensione, della comunione. Se con la Torre di Babele (cfr Gn 11) gli uomini hanno tentato di costruirsi la loro autonomia, alla fine si sono accorti che si stavano costruendo l’uno contro l’altro, in quanto non avevano più la capacità di accordarsi, di capirsi.

إن إثبات هذا التقدم أو تكاثر وسائل الاتصال إذا كان من ناحية يجعلنا أكثر استقلالية ، ومن ناحية أخرى فإنه يكشف عن مدى صعوبة فهم بعضنا البعض بسبب عدم الثقة الذي يغرسه كل هذا في القلوب والعقول. الروح القدس هو "الطب" الذي يجعل من الممكن التحدث بلغات جديدة لأنها الهبة الوحيدة القادرة على خلق قلوب جديدة.

مصدر Vaticannews.va


عظة البابا بنديكتوس السادس عشر
(الأحد 4 يونيو 2006)

الإخوة والأخوات الأعزاء!

Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli; ebbe così inizio la missione della Chiesa nel العالمية. Gesù stesso aveva preparato gli Undici a questa missione apparendo loro più volte dopo la sua risurrezione (cfr في 1,3).

قبل الصعود إلى الجنة ، أمر بذلك“non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre”(راجعفي1،4-5) ؛ هذا هو ، سأل ماذابقوا معا per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito Santo. Ed essi si riunirono in صلاة con Maria nel Cenacolo nell’attesa dell’evento promesso (cfr في1.14).

Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere il dono dello Spirito Santo; presupposto della loro concordia fu una prolungata preghiera. Troviamo in tal modo delineata una formidabile lezione per ogni مجتمع cristiana. Si pensa talora che l’efficacia missionaria dipenda principalmente da un’attenta programmazione e dalla successiva intelligente messa in opera mediante un impegno concreto.

Certo, il Signore chiede la nostra collaborazione, ma prima di qualsiasi nostra risposta è necessaria la sua iniziativa: è il suo Spirito il vero protagonista della Chiesa. Le radici del nostro essere e del nostro agire stanno nel الصمت sapiente e provvido di Dio.

Le immagini che usa san Luca per indicare l’irrompere dello Spirito Santo – il vento e il fuoco – ricordano il Sinai, dove Dio si era rivelato al popolo di Israele e gli aveva concesso la sua alleanza (cfr السابق19 ، 3 وما يليها). كان هناك عيد سيناء ، الذي احتفل به إسرائيل بعد خمسين يومًا من عيد الفصحعيد العهد.

التكلم بألسنة النار (رافي2 ، 3) ، يريد القديس لوقا تمثيل عيد العنصرة كسيناء جديدة ، مثلعيد العهد الجديد, in cui l’Alleanza con Israele è estesa a tutti i popoli della Terra. La Chiesa è cattolica e missionaria fin dal suo nascere.

يتم إبراز عالمية الخلاص بشكل كبير من خلال قائمة الجماعات العرقية العديدة التي ينتمي إليها أولئك الذين يسمعون الإعلان الأول عن الرسل:“Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di روما, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le عظيم opere di Dio”(أعمال 2 ، 9 - 11).

Il Popolo di Dio, che aveva trovato al Sinai la sua prima configurazione, viene quest’oggi ampliato fino a non conoscere più alcuna frontiera né di razza, né di cultura, né di spazio né di tempo.

A differenza di quanto era avvenuto con la torre di Babele (cfr Gn11 ، 1-9) ، عندما كان الناس ، الذين يعتزمون بناء طريق إلى السماء بأيديهم ، قد انتهى بهم الأمر إلى تدمير قدرتهم على فهم بعضهم البعض ، في يوم الخمسين الروح ، مع هبة الألسنة ، يظهر أن حضوره يوحد ويحولالالتباسفيشركة.

L’orgoglio e l’egoismo dell’uomo creano sempre divisioni, innalzano muri d’indifferenza, di odio e di violenza. Lo الروح القدسعلى العكس من ذلك ، فهي تجعل القلوب قادرة على فهم لغات الجميع ، لأنها تعيد تأسيس جسر التواصل الأصيل بين الأرض والسماء. الروح القدس محبة.

Ma come entrare nel mistero dello Spirito Santo, come comprendere il segreto dell’Amore? La pagina evangelica ci conduce oggi nel Cenacolo dove, terminata l’ultima Cena, un senso di smarrimento rende tristi gli Apostoli.

La ragione è che le كلمات di Gesù suscitano interrogativi inquietanti: Egli parla dell’odio del mondo verso di Lui e verso i suoi, parla di una sua misteriosa dipartita e ci sono molte altre cose ancora da dire, ma per il momento gli Apostoli non sono in grado di portarne il peso (cfr جون 16,12).

Per confortarli spiega il significato del suo distacco: se ne andrà, ma tornerà; nel frattempo non li abbandonerà, non li lascerà orfani. Manderà il Consolatore, lo Spirito del Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l’opera di Cristo è opera di حب: amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato.

Questo è il mistero della Pentecoste: lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè “espressione e strumento dell’amore che da Lui promana”(مؤسسة ديوس كاريتاس, 33).

Raccolta con Maria, come al suo nascere, la Chiesa quest’oggi prega: “Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore!”. آمين.

مصدر gospeloftheday.org

Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2023 – 19.26 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù appare agli apostoli
La Parola del 22 settembre 2023
22 Settembre 2023
الطفل، الحرب، الدمار
صلاة 21 سبتمبر 2023
21 سبتمبر 2023
primo piano Eugenio sorride
أنت تبتسم
21 سبتمبر 2023
سانت ماثيو
كلمة 21 سبتمبر 2023
21 سبتمبر 2023
الشطرنج بالأبيض والأسود
صلاة 20 سبتمبر 2023
20 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان