קרא את המשמעות וההיסטוריה של חג השבועות

מַשְׁמָעוּת

חַג הַשָׁבוּעוֹתיוון העתיקה: πεντηκοστή [ἡμέρα],חג השבועות [hēméra], כלומר "חמישים [יום]") הוא אחדמפלגה נוצרישבו חוגגים את השתפכות הרוח קודש, מתנה שליֵשׁוּעַוהלידה שלכְּנֵסִיָה.

זה חל ביום החמישים מיום שלחג הפסחא compreso (da cui il שם פרטי), di יוֹם רִאשׁוֹן, כלומר בסוף השבוע השביעי שלאחר הפסחא, ולכן הוא אחדצד מטלטליןתלוי בתאריך של חג הפסחא. מעל הכל חוגג את תחילת הקציר, ואז כמשמעות שניה חוגגים את מתנת החוק.

חַג הַשָׁבוּעוֹתזהו גם השם היווני העתיק של החגיהודימחג השבועות, המייצג חג ההודיה.

(מָקוֹר ויקיפדיה)


חג יהודי

במקור חג יהודי לחגוג את תחילת הקציר שחל 50 יום לאחר ה חג הפסחא יהודי, החַג הַשָׁבוּעוֹת è diventata per il Cristianesimo una delle solennità più importanti, in cui si ricorda il momento in cui lo רוח קודש discese su מרי e sugli שליחים riuniti nel Cenacolo. Questo evento segna per la Chiesa il vero atto di nascita d’inizio missionario.

לחפור במקור היהודי, חג השבועות אומר באמתיום 50. Si trattava di una festa di pellegrinaggio (verso ירושלים) per ringraziare אלוהים dei frutti donati alla terra, a cui in seguito si aggiunse anche la commemorazione del più grande dono che Dio fece agli ebrei: la proclamazione delle leggi divine sul Monte Sinai.

כבר במאה הרביעית, חג השבועות הפך למשתה גם עבור הנוצרים אך לכבוד רוח הקודש, שבו ניתנה הטבילה למי שלא יכלו לקבל אותה במהלך משמרת הפסחא.

ממעשי השליחים

התיאור על ירידת רוח הקודש על מרים ועל השליחים נמצא במעשי השליחים (פרק ב):
Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal שָׁמַיִם un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la בית dove si trovavano.

נראו להם לשונות אש, שנחלקו ונחו על כל אחד מהם; וכולם התמלאו ברוח הקודש והתחילו לדבר בלשונות אחרות, כמו שהרוח נתנה להם לומר.

Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la קָהָל si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?”

רוח קודש

כ"אדם שלישי" של השילוש הקדוש, אנירוח קודש è il principio di unificazione della Chiesa e della santificazione dei fedeli. Rappresentato nel Vecchio Testamento come forza divina in grado di produrre la naturale חַיִים cosmica ed elargire doni miracolosi e profetici, mentre nel Nuovo Testamento è spesso una forza carismatica.

רוח הקודש היא גם היסוד של כבוד שווה לכל המאמינים, המוענק במהלך הטבילה, באמצעות הענקת כבודו.קָדוֹשׁ אתה נותן.

I doni dello Spirito Santo sono (stando all’insegnamento tradizionale di Isaia): consiglio, intelletto, fortezza, pietà, sapienza, scienza e timore di Dio. Tali doni sono poi confermati con il sacramento della Cresima.

לעתים רחוקות מתואר בצורת אדם, רוח הקודש מגיעהמיוצג in molte opere e scritti come nube luminosa, infusa della חן divina, come una pura colomba bianca, ma anche come fuoco, antico simbolo di vita e מוות.

רוח הקודש באהמופעל in diverse occasioni liturgiche, tra cui il Battesimo e la Cresima, o la solenne liturgia nell’Ordine Sacro, ma anche nelle occasioni più importanti, quali l’apertura del Conclave per un’elezione papale. Tutte occasioni in cui si invoca ed implora l’aiuto divino per poter percorre il sentieri migliore per un buon cristiano.

מָקוֹר Vatican.com


חגיגת חג השבועות

חגיגת חג השבועות
חג השבועות 2

חג השבועות נחגג 50 יום לאחר חג הפסחא: חג שבמהלכו אנו מציינים את מתנת רוח הקודש, ההולכת למלא את בלבול בבל (השווה לז יא): ב. יֵשׁוּעַ, מת, risorto e asceso al Cielo, i popoli tornano a comprendersi nell’unica lingua, quella dell’amore.

Nella prima metà del III secolo già Tertulliano e Origene parlano della Pentecoste come di una festa che segue quella dell’Ascensione. Nel IV secolo la Pentecoste è una festa già comunemente celebrata a Gerusalemme, come ricorda la pellegrina Egeria, e propone il tema del rinnovamento che la venuta dello Spirito ha operato nel לֵב degli uomini.

La Pentecoste affonda le sue radici nel popolo ebraico, con la festa delle Settimane: una ricorrenza di origini agricole in cui si esaltavano le primizie della mietitura e si festeggiava il raccolto dell’anno. Successivamente, gli ebrei ricordarono la rivelazione di Dio a משה רבנו sul Monte Sinai con il dono delle Tavole della Legge, i Dieci Comandamenti.

אז עבור נוצרים זה הופך לרגע שבו המשיח, חזר לתפארת ה אַבָּא, si fa presente nel cuore dell’uomo attraverso lo Spirito, legge donata da Dio, scritta nei cuori: “L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne” (האפיפיור פרנצ'סקו, קהל כללי del 19 giugno 2019). A cominciare dalla Pentecoste, ha inizio la Chiesa e si da avvio alla sua missione evangelizzatrice.

“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.

לשונות נראו להם כאש אשר התפצלה ונחה על כל אחד מהם; וכולם התמלאו ברוח הקודש והתחילו לדבר בלשונות אחרות כפי שהרוח נתנה להם כוח לדבר". (מעשי השליחים 2, 1-4)

זמן כנסייה

Il tempo di Pasqua non si è concluso con la solennità dell’Ascensione, ma si conclude oggi, con la solennità della Pentecoste, giorno in cui il ג'ֶנטֶלמֶן manda lo Spirito Santo sui תלמידים. E’ questo dono che rende capaci di andare “fino agli estremi confini della terra” per dare עֵד a Gesù (cfr יוֹם רִאשׁוֹן scorsa, At 1,17). Potremmo dire che è proprio con la Pentecoste che ha inizio la nostra Ascensione verso il Padre.

"יותר מדי" לקבל בברכה ולהבין

Il בְּשׂוֹרָה della Liturgia di oggi (Gv 15, 26-27; 16, 12-15) ci dice qualcosa dell’opera dello Spirito in noi. Gesù parla a lungo con i suoi discepoli prima della sua passione, e ad un certo punto afferma di avere tante altre cose ancora da dire; ma aggiunge che per ora i discepoli “non sono in grado di portarne il peso” (Gv 16,12).

C’è un “troppo” di cui non siamo in grado di portarne il peso. C’è qualcosa che non possiamo ottenere solo con la nostra intelligenza, con le nostre ricchezze, tanto meno con il potere, con l’uso della forza.

Lo Spirito è esattamente Colui che ci rende capaci di vivere una vita all’altezza del dono di Dio; ci rende capaci di questo “troppo”, di questo di più. Arriva proprio dove noi, da soli, non possiamo. E lo fa dal di dentro: non imponendoci un peso ulteriore, non chiedendoci uno sforzo in più. Ci conduce alla verità, che non è un’idea, ma Gesù stesso, il quale ci educa a farci piccoli, poveri per imparare a fare spazio a Dio e agli altri.

In fondo, la Pentecoste è proprio la festa della fraternità, della comprensione, della comunione. Se con la Torre di Babele (cfr Gn 11) gli uomini hanno tentato di costruirsi la loro autonomia, alla fine si sono accorti che si stavano costruendo l’uno contro l’altro, in quanto non avevano più la capacità di accordarsi, di capirsi.

הדגמה שהתקדמות או ריבוי אמצעי התקשורת אם מצד אחד הופכים אותנו ליותר אוטונומיים, מצד שני זה מגלה כמה קושי יש בהבנת זה את זה בגלל חוסר האמון שכל זה נוטע בלב ובמוח. רוח הקודש היא אותה "תרופה" המאפשרת לדבר בשפות חדשות, כי היא המתנה היחידה המסוגלת ליצור לבבות חדשים.

מָקוֹר Vaticannews.va


דרשה מאת האפיפיור בנדיקטוס ה-16
(יום ראשון, 4 ביוני, 2006)

אחים ואחיות יקרים!

Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli; ebbe così inizio la missione della Chiesa nel עוֹלָם. Gesù stesso aveva preparato gli Undici a questa missione apparendo loro più volte dopo la sua risurrezione (cfr בְּ 1,3).

לפני העלייה לגן עדן, הוא ציווה לעשות זאת“non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre”(השווהבְּ1,4-5); כלומר, הוא שאל מההם נשארו יחד per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito Santo. Ed essi si riunirono in תְפִלָה con Maria nel Cenacolo nell’attesa dell’evento promesso (cfr בְּ1.14).

Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere il dono dello Spirito Santo; presupposto della loro concordia fu una prolungata preghiera. Troviamo in tal modo delineata una formidabile lezione per ogni קהילה cristiana. Si pensa talora che l’efficacia missionaria dipenda principalmente da un’attenta programmazione e dalla successiva intelligente messa in opera mediante un impegno concreto.

Certo, il Signore chiede la nostra collaborazione, ma prima di qualsiasi nostra risposta è necessaria la sua iniziativa: è il suo Spirito il vero protagonista della Chiesa. Le radici del nostro essere e del nostro agire stanno nel שתיקה sapiente e provvido di Dio.

Le immagini che usa san Luca per indicare l’irrompere dello Spirito Santo – il vento e il fuoco – ricordano il Sinai, dove Dio si era rivelato al popolo di Israele e gli aveva concesso la sua alleanza (cfr לְשֶׁעָבַר19,3 ואילך). שם היה חג סיני, שחגגו ישראל חמישים יום לאחר הפסחחג הברית.

אם כבר מדברים על לשונות של אש (ראהבְּ2,3), לוק הקדוש רוצה לייצג את חג השבועות כסיני חדש, כמו החג הברית החדשה, in cui l’Alleanza con Israele è estesa a tutti i popoli della Terra. La Chiesa è cattolica e missionaria fin dal suo nascere.

האוניברסליות של הישועה מודגשת באופן משמעותי על ידי רשימת הקבוצות האתניות הרבות שאליהן משתייכים אלה השומעים את ההכרזה הראשונה של השליחים:“Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di רומא, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le גָדוֹל opere di Dio”(מעשי השליחים ב,9-11).

Il Popolo di Dio, che aveva trovato al Sinai la sua prima configurazione, viene quest’oggi ampliato fino a non conoscere più alcuna frontiera né di razza, né di cultura, né di spazio né di tempo.

A differenza di quanto era avvenuto con la torre di Babele (cfr Gn11,1-9), כאשר גברים, שהתכוונו לבנות דרך לגן עדן במו ידיהם, בסופו של דבר הרסו את יכולתם להבין זה את זה, בחג השבועות הרוח, עם מתנת הלשונות, מראה שנוכחותו מאחד והופך אתבִּלבּוּלבשִׁתוּף.

L’orgoglio e l’egoismo dell’uomo creano sempre divisioni, innalzano muri d’indifferenza, di odio e di violenza. Lo רוח קודשלהיפך, הוא גורם ללבבות להבין את השפות של כולם, כי הוא משקם את הגשר של תקשורת אותנטית בין כדור הארץ לגן עדן. רוח הקודש היא אהבה.

Ma come entrare nel mistero dello Spirito Santo, come comprendere il segreto dell’Amore? La pagina evangelica ci conduce oggi nel Cenacolo dove, terminata l’ultima Cena, un senso di smarrimento rende tristi gli Apostoli.

La ragione è che le מילים di Gesù suscitano interrogativi inquietanti: Egli parla dell’odio del mondo verso di Lui e verso i suoi, parla di una sua misteriosa dipartita e ci sono molte altre cose ancora da dire, ma per il momento gli Apostoli non sono in grado di portarne il peso (cfr ג'ון 16,12).

Per confortarli spiega il significato del suo distacco: se ne andrà, ma tornerà; nel frattempo non li abbandonerà, non li lascerà orfani. Manderà il Consolatore, lo Spirito del Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l’opera di Cristo è opera di אהבה: amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato.

Questo è il mistero della Pentecoste: lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè “espressione e strumento dell’amore che da Lui promana”(Deus caritas est, 33).

Raccolta con Maria, come al suo nascere, la Chiesa quest’oggi prega: “Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore!”. אָמֵן.

מָקוֹר gospeloftheday.org

Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2023 – 19.26 by רמיגיוס רוברט

אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה