Basahin ang kwento ng Solemnity of Christ the King of the Universe

Ang Solemnidad ngKristo Hari, na nagmamarka ng pagtatapos ng taon ng liturhikal, sa simbahan katoliko, sa simbahan Lutheran at sa iba pang mga denominasyong Kristiyano, ay nagpapahiwatig ng isang partikular na alaala ng Hesus Kristo nakikita bilang Hari ng buong sansinukob.

Kasama nito nais naming salungguhitan na ang pigura ng Kristo para sa mga Katoliko kinakatawan niya ang Panginoon ng kasaysayan at panahon.

Ang kapistahan na ito ay ipinakilala ni Pope Pius XI, na may encyclical na "Halos kanina” (“Sa Pagkahari ng Kristo”) noong Disyembre 11, 1925.

Sinabi ng Papa sa Encyclical: «At para mas masagana ang mga ninanais na bunga at tumagal nang mas matatag sa lipunan ng tao, kinakailangan na ang kaalaman sa maharlikang dignidad ng ating Panginoon ay maipalaganap hangga't maaari. Sa anong layunin ay tila sa amin na walang ibang maaaring maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa institusyon ng isang partikular at wastong kapistahan Kristo Hari.»

Sa ordinaryong anyo ng seremonyang Romano ang kapistahan ay kasabay ng huling Linggo ng taon ng liturhikal habang sa pambihirang anyo ang kapistahan ay kasabay ng huling Linggo ng Oktubre.

Kahit sa Ambrosian rite, ang solemnity ng Kristo Ang Re ay tumutugma sa huling Linggo ng taon ng liturhikal, ngunit - dahil ang Ambrosian Advent, kung saan nagsisimula ang liturgical year, ay dalawang linggo na mas mahaba kaysa sa Roman Advent - ito ay inilalagay sa simula at hindi sa katapusan ng Nobyembre.

Ang pamagat ng "Kristo Hari” ay nagmula sa ilang talata sa Bibliya: sa Bagong Tipan Hesus Sinabihan itoHari (βασιλεύς, basilèus), Hari ng mga Hudyo (βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων, basilèus ton Iudàion), Hari ng Israel (βασιλεύς Ἰεύς Ἰευδαήες εύς εύς εριες ύς βασιλέων, basilèus basilèon) sa kabuuang 35 beses, higit sa lahat sa tales of passion, e Anak ni David (υἱός Δαυὶδ, uiòs Davìd) 12 ulit.

Solemnidad ni Kristong Hari
Hesus il Kristo

Noong 325 ang unang Ecumenical Council ay ginanap sa lungsod ng Nicaea sa Asia Minor. Sa ganitong pagkakataon ang pagka-diyos ng ay tinukoy Kristo laban sa mga maling pananampalataya ni Arius: "Kristo At Diyos, liwanag mula sa liwanag, Diyos totoo mula sa Diyos totoo". Pagkalipas ng 1600 taon, noong 1925, ipinahayag ni Pius XI na ang pinakamahusay na paraan upang madaig ang mga kawalang-katarungan ay ang pagkilala sa pagkahari ng Kristo.

“Poiché le feste – scrive – hanno una efficacia maggiore di qualsiasi documento del magistero ecclesiastico, esse infatti istruiscono tutti i fedeli e non una sola volta ma annualmente, e raggiungono non solo lo spirito ma i cuori” (Enciclica Quas primas, 11 dicembre 1925).

Ang orihinal na petsa ay ang huling Linggo ng Oktubre, i.e. ang Linggo bago ang kapistahan ng lahat ng mga santo" (cf. EncyclicalQuas Primas), ngunit sa bagong reporma ng 1969 ay inilipat ito sa huling Linggo ng Liturgical Year, na nilinaw na Hesus Kristo, ang Hari, ang layunin ng ating makalupang paglalakbay. Ang mga teksto sa Bibliya ay nagbabago sa lahat ng tatlong taon, at ito ay nagbibigay-daan sa amin upang lubos na maunawaan ang pigura ng Hesus.

Noong panahong iyon, sinabi ni Pilato sa Hesus: "Ikaw ba ang hari ng mga Judio?" Hesus siya ay sumagot: "Ikaw ba ang nagsasabi nito sa iyong sarili, o ang iba ay nagsabi sa iyo tungkol sa akin?". Sinabi ni Pilato: “Ako ba ay isang Judio? Ibinigay ka sa akin ng iyong mga tao at ng mga punong saserdote. Ano ang ginawa mo?".

Sumagot siya Hesus: “Ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutang ito; kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, ang aking mga lingkod ay nakipaglaban upang ako'y hindi maibigay sa mga Judio; ngunit ang aking kaharian ay hindi mula sa ibaba.” Kaya't sinabi ni Pilato sa kanya: "Kaya ikaw ay isang hari?" Sumagot siya Hesus: “Sabihin mo: Ako ay hari. Dahil dito ipinanganak ako at dahil dito naparito ako sa mundo: upang magpatotoo sa katotohanan. Kung sino ang mula sa katotohanan, pakinggan mo ang aking tinig"(Jn 18,33b-37).

Huling tigil

Ipinagdiriwang natin ngayon ang huling Linggo ng taon ng liturhiya, na tinatawag na Kapistahan ng Ating Panginoon Hesus Kristo, re dell’universo.

Ang layuning ito ay ipinahiwatig sa atin noong unang Linggo ng Adbiyento at ngayon ay nakarating tayo doon; at dahil ang liturhikal na taon ay kumakatawan sa ating buhay sa maliit na larawan, ang karanasang ito ay nagpapaalala sa atin, at bago pa man iyon nagtuturo sa atin, sa katotohanan na tayo ay nasa daan patungo sa pakikipagtagpo sa Hesus, Sposo, quando Egli verrà quale Re e Signore della vita e della storia.

Stiamo parlando della sua seconda venuta. La prima è nell’umiltà di un Bimbo deposto in una mangiatoia (Lc 2,7); la seconda è quando tornerà nella gloria, alla fine della storia, venuta che oggi celebriamo liturgicamente.

Ngunit mayroon ding isang intermediate na darating, ang nararanasan natin ngayon, kung saan Hesus inihaharap niya ang kanyang sarili sa atin sa Biyaya ng kanyang mga Sakramento at sa harap ng bawat "maliit" ng Ebanghelyo (tingnan ang "Kung hindi kayo maging katulad ng maliliit na bata ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit...Mt 18:2; kapag tayo ay Hesus nel volto dei fratelli e delle sorelle, il tempo in cui siamo invitati a trafficare i talenti ricevuti, ad assumerci ogni giorno le nostre responsabilità).

At sa landas na ito, ang liturhiya ay nag-aalay sa atin ng sarili bilang isang paaralan ng buhay upang turuan tayong kilalanin ang Panginoon na naroroon sa pang-araw-araw na buhay at ihanda tayo sa kanyang huling pagdating.

Isang partido na nagpapakita ng paraan

Ang liturhikal na taon ay ang simbolo ng ating paglalakbay sa buhay: ito ay may simula at katapusan, sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Hesus, Re e Signore, nel regno dei Cieli, quando vi entreremo attraverso la porta stretta di “sorella morte” (san Francesco).

Ebbene, all’inizio dell’anno liturgico (la I domenica di Avvento), ci è stata mostrata in anticipo la Meta verso cui avremmo mosso i nostri passi. Come se in vista di un esame ci fossero state date, un anno prima, le risposte alle domande!

Ito ay magiging isang rigged na pagsusulit; sa liturhiya, gayunpaman, ito ay isang regalo ng Hesus, Guro, dahil pinapayagan tayo nitong malaman kung aling landas ang tatahakin (Hesus, malayo), na naisipang sumunod (Hesus, Katotohanan), sa anong pag-asa tayo ay masigla (Hesus, Buhay, cf. Jn 14:6).

Ang saya ng panaginip

Sa unang pagbasa, kinuha mula sa aklat ni propeta Daniel (7,13-14), binabanggit natin ang pangitain ng Anak dell’uomo, il quale alla fine prenderà il posto di quanti lungo la storia si sono serviti del popolo anziché servirlo.

Sa ganitong pananaw, kung gayon, malinaw na mayroong termino para sa mga nang-aagaw sa mga tao at nagsasamantala sa kanila. Darating ang araw na ang isang makatarungan at maawaing "Hari" ang papalit sa renda ng kasaysayan ng mga tao.

Ang inaasahang Hari

Sa ganitong frame ng pag-asa, mababasa natin ang teksto ng Ebanghelyo na inihaharap sa atin ng liturhiya, sa pag-uusap ni Pilato at Hesus.

Hesus ipinakikita niya ang kanyang sarili bilang Hari, ngunit ang kanyang Kaharian ay hindi mula rito sa ibaba. Sa totoo lang Hesus ay hindi nagsisikap na mabuhay, kung isasaalang-alang ang kanyang buhay na nakahihigit sa misyon na natanggap mula sa Ama: Siya ay simpleng Hari at naparito sa mundo - sabi ng teksto - upang ipakita ang kanyang pagkahari, na binubuo sa pagpapatotoo sa Ama.

Isang buhay sa paglilingkod sa Ama, Katotohanan ng buhay.

Royalty at katotohanan

Il tema della “verità”, che tanto affascinerà Pilato ma non a tal punto da fermare l’esecuzione, chiede un’adesione: “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.

E qui Pilato si fermerà, incapace di abbracciare la verità perché manipolato dai desideri della folla, verso la quale deve comunque pagare il prezzo politico.

Sa pagpili niyang ito, ipinakita ni Pilato kung ano talaga siya at kung ano talaga ang hinahayaan niyang gabayan siya, habang Hesus mahayag hanggang sa wakas kung Kanino ito pagmamay-ari at Kanino ito pinaglilingkuran nang labis upang masabi: "Ako ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay" (Jn 14:6).

Katotohanan at kasinungalingan

La solennità odierna non solo porta allo scoperto chi è Pilato, ma si offre a ciascuno di noi per capire chi realmente stiamo servendo.

Al termine di questo anno liturgico diventa importante capire verso chi o cosa va il nostro cuore, perché dov’è il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore (Lc 12,34). Una domanda che può aiutarci a rimettere ordine nella nostra vita e nei nostri affetti, affinché non si vada dove va il cuore, ma si porti il cuore dove veramente deve andare.

Ngunit hinihiling nito sa iyo na tanggapin na ito nga Hesus ating Hari, ang nag-iisang tunay na naglilingkod sa katotohanan ng ating buhay.

pinagmumulan © vangelodelgiorno.org e Balita sa Vatican

Huling Na-update: Mayo 23, 2023 18:59 ni Remigius Robert

Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento