Přečtěte si kompletní historii svatých Petra a Pavla, apoštolů a mučedníků

Svatý apoštol Petr, patron dobrého města Říma

Svatí Petr a Pavel
Svatí Petr a Pavel 3

Jmenoval se Simone Ježíš a chiamarlo Pietro. Nativo di Betsaida, viveva a Cafarnao ed era pescatore sul lago di Tiberiade. Il Maestro lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e con Giacomo e Giovanni lo rende testimone di taluni fatti importanti: la risurrezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l’agonia nell’orto degli ulivi.

Na své cestě po boku Mesiáše se Petr ukáže jako prostý, přímočarý, někdy impulzivní muž. Často mluví a jedná jménem apoštolů, neváhá požádat o vysvětlení a upřesnění Ježíš circa la predicazione o le parabole, lo interroga su varie questioni.

A je první, kdo odpovídá, když Mistr osloví dvanáct. "Chceš taky odejít?" zeptá se Ježíš poté, co promluvil v synagoze v Kafarnaum, způsobil zmatek i mezi jeho mnoha učedníky, z nichž mnozí se od té chvíle rozhodli, že ho již nebudou následovat. „Pane, ke komu půjdeme? – odpovídá Simon Peter –. Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že jsi svatý Bůh“ (Jan 6, 67-68).

Vyznání víry

V Cesareji Filipově, když Ježíš ptá se svých následovníků: „Za koho mě pokládáte?“, je to Petr, kdo potvrzuje: „Ty jsi Kristus, The Syn del Bůh vivente” (Mt 16,16).

A Ježíš: „A já ti říkám: ty jsi Petr a na této skále postavím svou Kostel a pekelné mocnosti nad tím nezvítězí. Tobě dám klíče království nebeského: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi“ (Mt 16,18-19). Toto je úkol, který Petr dostává: řídit Kostel.

Evangelia to odhalují Ježíš se rozhodne svěřit jeho Kostel špatně vzdělanému rybáři, který někdy nevidí vůli Bůh, instinktivně: Petr protestuje, když Ježíš odhaluje svou vášeň; chce uniknout mytí nohou při poslední večeři a nepřijme tak pokorné gesto od Mistra; třikrát popírá, že by věděl Ježíš dopo l’arresto.

Apoštolové uznávají, že mu byla svěřena úloha Ježíš a je to on, kdo přebírá různé iniciativy. O velikonočním ránu, informovaný Marií Magdalénou o zmizení Mistrova těla z hrobu, je to on, kdo tam spěchá spolu s dalším učedníkem. Ale ten, který ho v závodě předcházel, nechává Petera vstoupit prvního, jako gesto respektu.

Petrova mise

Po vzkříšení Ježíš, gli apostoli si riuniscono in cenacoli in cui talvolta si manifesta il Maestro. Ciascuno riprende la propria quotidianità e Pietro torna sulla sua barca e alle sue reti.

A právě po noci strávené na rybách se mu Mistr znovu zjevuje (J 21, 3-7), žádá ho, aby nakrmil své stádo, a předpovídá, jakou smrtí ho oslaví (J 21, 15-19). Po nanebevstoupení Ježíš, Pietro è il punto di riferimento degli apostoli e dei primi seguaci di Kristus, comincia a parlare in pubblico, a predicare e ad operare guarigioni.

Viene arrestato, convocato e rilasciato più volte dal Sinedrio, costretto a prendere atto dell’autorità con la quale parlava e dell’entusiasmo della gente intorno a lui che cresceva sempre di più. Pietro comincia anche a spostarsi di città in città per raccontare la Buona Novella.

Ma torna spesso a Gerusalemme, ed è qui che un giorno si presenta, a lui e agli altri apostoli, Paolo raccontando della sua conversione. Pietro e Paolo intraprendono poi strade diverse, entrambi non si risparmiano in svariati viaggi, ma le loro vite si incrociano spesso a Gerusalemme.

Pietro si confronta con Paolo più volte, ne accetta osservazioni e considerazioni e vi si ritrova a discutere per decidere gli orientamenti della Kostel nascente. Infine i due apostoli si ritrovano a Roma.

Vescovo di Roma

Pietro rafforza la comunità cristiana e ne è guida. Viene imprigionato durante la persecuzione di Nerone e poi crocifisso a testa in giù, per sua stessa richiesta, mentre Paolo, condannato a morte dal tribunale romano, viene decapitato.

La tradizione riferisce che il loro martirio è avvenuto nello stesso giorno: il 29 giugno dell’anno 67. Pietro muore nel circo di Nerone, sul colle Vaticano, Paolo sulla via Ostiense. Sulle loro tombe sorgono la Basilica di San Pietro a Basilica di San Paolo fuori le Mura

Svatý Pavel apoštol, patron dobrého města Říma

Svatý Pavel apoštol
Svatí Petr a Pavel 4

Ebreo di Tarso, nell’odierna Turchia, Saulo, cittadino romano, colto, istruito alla scuola giudaica proseguita a Gerusalemme, aveva una buona formazione greco-ellenista, conosceva il greco e il latino.

Syn tkadlena záclon, naučil se také řemeslu výroby otec. Come molti ebrei di quell’epoca, aveva un secondo nome greco-latino: Paolo, scelto per semplice assonanza con il proprio nome. Caparbio, coraggioso e audace, aveva buone capacità dialettiche.

Jeho osobnost vychází ze Skutků apoštolů a z jeho 13 dopisů. On neví Ježíš ed è fra i primi a perseguitare i cristiani, ritenuti una setta pericolosa da debellare.

V Písmu je poprvé zmíněn ve vyprávění o kamenování Štěpána – prvního mučedníka křesťan – a Gerusalemme.

Saul, hrdý zastánce židovské tradice, „se snažil zničit KostelVcházel do domů, bral muže a ženy a dával je do vězení“ (Skutky 8:3). Učedníci se ho bojí, a aby unikli pronásledování, někteří se rozptýlili po různých městech, včetně Damašku.

Na cestě do Damašku

Saulo si fa allora autorizzare dal sommo sacerdote a condurre in giudizio i fuggiaschi a Gerusalemme. “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’.

A on: „Jsem Ježíš, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare’. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla” (At 9, 3-6). Viene accompagnato a Damasco, dove per tre giorni, sconvolto dall’accaduto, non prende “né cibo né bevanda”.

Třetího dne se jemu představil jakýsi Ananiáš Bůh, během vidění, požádal, aby ho hledal a položil na něj ruce, aby mohl znovu vidět. „Je to nástroj, který jsem si pro sebe vybral, abych nesl mé jméno před národy, králi a bohy děti d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”, viene rivelato ad Anania.

Paolo si fa battezzare, conosce la piccola comunità cristiana del luogo, si presenta nella Sinagoga e testimonia quanto gli è accaduto. Comincia da qui il suo apostolato. Si intrattiene con i discepoli che si trovano a Damasco, inizia a predicare con entusiasmo e in seguito raggiunge Gerusalemme.

Zde se setkává s Petrem a ostatními apoštoly, kteří ho po počátečním ostychu vítají a dlouze s ním mluví o Ježíš. Paolo li ascolta, apprende gli insegnamenti lasciati dal Maestro e fortifica la sua fede. Prosegue la predicazione, ma si scontra con l’ostilità di tanti ebrei e le perplessità di diversi cristiani.

Opustil Jeruzalém a vrátil se do Tarsu, kde pokračoval ve své živnosti jako tkadlec stanů a nadále se věnoval evangelizaci. O několik let později přijíždí Pavel spolu s Barnabášem, jedním z prvních židovských konvertitů, do Antiochie a navazuje úzké vztahy s křesťanskou komunitou.

Apoštolské cesty

Dopo un breve soggiorno a Gerusalemme, da Antiochia Paolo prosegue la sua missione fra gli ebrei e soprattutto fra i pagani – i cosiddetti “gentili” – per altre mete. Tre i suoi grandi viaggi apostolici.

Durante il primo approda a Cipro e in diverse città della Galazia, fonda svariate comunità, quindi raggiunge nuovamente Antiochia e poi Gerusalemme, per discutere con gli apostoli se i convertiti dal paganesimo dovevano rispettare o meno i precetti della tradizione ebraica.

Nel secondo viaggio Paolo si dirige nel sud della Galazia, poi è la volta della Macedonia e della Grecia. Si ferma a Corinto per oltre un anno poi tocca altre città, fra cui Efeso e ancora Gerusalemme, e si dirige nuovamente ad Antiochia. Da qui riparte per il suo il terzo viaggio.

Zastaví se na tři roky v Efesu, poté se dostane do Makedonie, Korintu a dalších míst, navštíví komunity, které ho dříve přivítaly, a nakonec se vrátí do Jeruzaléma. Kvůli napětí, které se vyvinulo mezi komunitami, které založil, a židokřesťany ohledně dodržování určitých ustanovení židovského práva, konfrontoval Jakuba.

Směrem k mučednictví

Poté, co ho Židé obvinili z toho, že kázal proti zákonu a že uvedl obráceného pohana do chrámu, je zatčen, ale před soudem se Pavel jako římský občan odvolá k císaři a je převezen do Řím.

Dorazí tam po svém zajetí v Cesareji a několika zastávkách v jiných městech. V Římě, kde byl i Petr, se dostal do kontaktu s křesťanskou komunitou. Zproštěn viny pro nedostatek důkazů, poté pokračoval ve své misi. Je znovu zatčen pod Neronem; odsouzen k smrti římským soudem, byl sťat na Via Ostiense, zatímco Petr byl ukřižován na kopci Vatikán.

Tradice uvádí, že k mučednické smrti Petra a Pavla došlo ve stejný den: 29. června roku 67. Na jejich hrobech se tyčí bazilika San Pietro a bazilika San Paolo fuori le Mura.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2022 9:43 uživatelem Remigius Robert

Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Zanechat komentář