لا تتركني! الخوف من الوحدة: تعليق على إنجيل 7 مايو 2023 للأب غايتانو بيكولو إس جيه

الأحد الخامس من عيد الفصح - سنة أ

أعمال 6 ، 1 - 7 مز 32 1 بطر 2 ، 4 - 9 يو 14 ، 1 - 12

اذهب من خلال الرجل وتعال إلى إله.
تمر من خلاله ، تذهب إليه.
لا تنظر خارجاً منه إلى أين تصل إليه.
إذا لم يكن يريد أن يكون الطريق ، فسنضلل دائمًا. لذلك تم تمهيد الطريق إلى حيث يمكنك الذهاب.
لا اقول لكم: ابحثوا عن الطريق.
È la via stessa a farsi incontro a te: Alzati e cammina

القديس أغسطينوسخطاب141.4
لا تتركني! الخوف من الوحدة
لا تتركني! الخوف من الوحدة 4

انفصال

ملكنا حياة è fatta di tante separazioni, comincia con una separazione, quella da nostra الأم, e continua con altre esperienze che ci ricordano quel taglio iniziale.

Per questo sperimentiamo ogni volta la sofferenza e il وجع del distacco, ma oggi, nel presente, siamo anche consapevoli che siamo vivi proprio grazie a quella separazione.

Questa situazione si ripete quando per esempio ci congediamo da una persona cara, quando finisce una relazione o quando termina un lavoro, un cammino, un الخدمات, una missione. Sperimentiamo la يخاف di restare soli.

ربما يخيفنا مجهول المستقبل ونشعر بالحزن من الحنين إلى شيء نفتقده.

فصل للعيش

 Nel passo del الإنجيل هذا يوم الأحد, i تلاميذ intravvedono nelle كلمات من عيسى un addio, intuiscono che qualcosa sta per finire, ma non riescono ad abitare la أمل di qualcosa di nuovo che potrebbe cominciare.

Del resto è vero anche per noi: abbiamo bisogno di attraversare il dolore, è un capitolo che va comunque vissuto.

Soltanto dopo, potremo cominciare a scrivere un capitolo nuovo. Il lungo discorso di Gesù nel Cenacolo è un modo per accompagnare i discepoli a percorrere questo cammino di consapevolezza.

تعرف على كيفية الانتظار

Attraverso queste esperienze, le relazioni cambiano, si evolvono, si trasformano.

Questi passaggi sono certamente anche dolorosi, ma sono necessari. Il modo in cui viviamo queste fasi di cambiamento, rivela spesso anche come abbiamo vissuto quella relazione fino a quel momento. Gesù invita i discepoli ad aspettare, prima o poi si ritroveranno.

إذا كنت تثق في بعضكما البعض ، فإن المسافة تؤلمك ، لكنها لا تخيفك ، لأنك متأكد من أنك ستجد بعضكما البعض مرة أخرى.

Tommaso è l’immagine di coloro che non sanno aspettare, ma cercano di mantenere il controllo sulle situazioni e soprattutto il controllo sull’altro. Tommaso vuole sapere dove va Gesù, in modo da poterci arrivare da solo.

كأننا نريد الحصول على ضمان بمعرفة ما سيحدث في النهاية. توماسو ينفد صبره ، فهو يريد بالفعل معرفة ما سيحدث لتلك العلاقة.

تعرف على الآخر

Nei momenti di cambiamento, che sono sempre momenti di مصيبة, ci rendiamo conto a volte di non aver mai conosciuto veramente l’altra persona.

Gesù si meraviglia davanti alla domanda di Filippo, che chiede a Gesù di mostrargli il الآب.

È come se Filippo, nonostante tutto quel tempo passato con Gesù, non l’avesse mai conosciuto veramente. Se questo avviene tra noi, quando ci accorgiamo di non aver mai veramente conosciuto l’altro, è facile pensare che questo possa avvenire anche nella relazione con Gesù.

Si può stare con una persona, ma non entrare mai veramente in comunione con l’altro.

Possiamo stare nella relazione con Gesù per abitudine, per convenienza, per pigrizia, e a un certo punto accorgerci di non averlo mai conosciuto veramente.

كلام الأب

Da parte sua Gesù cerca di incoraggiare i discepoli di ogni tempo.

Cerca di andare incontro alla paura del discepolo di restare orfano, di sentirsi solo e abbandonato. Gli parla infatti ال padre e gli parla من padre: «farete cose più عظيم di me!».

إنها العبارة التي كل ابن vorrebbe sentirsi dire da un padre, perché esprime la يثق, la stima, l’incoraggiamento.

وهذا ما يجعل كل علاقة تنمو: كلمات تدعم ، وليس كلمات تعيقها.

عش في الحب

Per aiutarci a vincere le nostre paure, per invitarci ad affrontare quello che ci spaventa, Gesù desidera farci entrare in quello spazio d’amore che è la sua comunione con il Padre, quell’amore che non è chiuso, che non esclude, ma invita e accoglie, protegge e rassicura.

Solo lì possiamo trovare la مواساة davanti alle nostre angosce e ai nostri turbamenti.

Il tempo di Pasqua ci porterà piano piano a riconoscere che lo Spirito santo è quest’amore tra il Padre e il Figlio che viene ad abitare in noi, se noi siamo pronti ad accoglierlo.

اقرأ من الداخل

  • كيف تعيش لحظات الفراق؟
  • هل يمكنك الوثوق بيسوع؟

دعونا نستمع معا

إنجيل اليوم
إنجيل اليوم
لا تتركني! الخوف من الوحدة
لا تتركني! الخوف من الوحدة 2
/

مجاملة © ♥ الأب غايتانو بيكولو إس جيه

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق