זמן קריאה: 5 דקות

קרא והאזין למילה של 10 במאי 2023

יום רביעי בשבוע החמישי של חג הפסחא

קריאה ראשונה

נקבע שיעלו לירושלים אל השליחים והזקנים לענין זה.

מתוך מעשי השליחים
מעשי השליחים ט"ו:1-6

באותם ימים, כמה שהגיעו [לאנטיוכיה] מיהודה לימדו את אחיהם: "אם לא נימולו כמנהג משה, אי אפשר להיוושע".

Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenìcia e la Samarìa, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli.

Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro.

Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè».
ואז התאספו השליחים והזקנים כדי לבחון בעיה זו.

החרב של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך פס' 121 (122)

ר' נלך בשמחה אל בית ה'.

איזו שמחה, כשאמרו לי:
"נלך אל בית ה'!".
הרגליים שלנו כבר איתנות
בשעריך, ירושלים! ר.

ירושלים בנויה
כעיר מאוחדת וקומפקטית.
שם עולים השבטים,
שבטי ה'. ר.

יש את כסיות הדין,
כסאות בית דוד.
בקש שלום לירושלים:
תן לאלו שאוהבים אותך לחיות בבטחה. ר.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

שכב בי ואני בך, אמר ה';
מי שנשאר בתוכי נושא פירות רבים. (יוחנן 15,4א.5ב)

אלואיה.

בְּשׂוֹרָה

מי שנשאר בי, ואני בו, נושא פירות רבים.

La Parola del 10 maggio 2023
La Parola del 10 maggio 2023 7

מהבשורה על פי יוחנן
י"ח ט"ו:1-8

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.

מי שלא נשאר בי נזרק כענף וקמל; ואז הם אוספים אותו, זורקים אותו לאש ושורפים אותו.

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

דבר ה'.

קולומבה מרמיון המבורכת (1858-1923)

רֹאשׁ מִנזָר

רוח הנטישה

"חוץ ממני אינך יכול לעשות דבר" (יוחנן ט"ו, ה')

La nostra santità è di ordine essenzialmente soprannaturale. Tutti gli sforzi uniti della natura non possono produrre un atto soprannaturale, un atto che sia in qualche modo proporzionato al nostro fine, che è la visione beatificante dell’adorabile Trinità. (…)

Ma Dio, compie tutte le sue opere con infinita sapienza, ci ha dato nella grazia il mezzo per realizzare in noi i suoi disegni divini. Senza la grazia – grazia che viene da Dio – siamo incapaci di fare alcunché per arrivare al fine soprannaturale; S. Paolo ci dice che senza di lei non possiamo avere un buon pensiero che ci sia contato come degno dell’eterna beatitudine (cfr 2Co, 3,5).

E’ l’eco della parola di Cristo: “Senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5), non potete raggiungere il fine supremo; non potete diventare sdanti. Gesù Cristo stesso ha commentato questa verità: ci ha detto che lui è la vigna e noi i tralci; per produrre frutti, bisogna che gli restiamo uniti con la grazia affinché, prendendo da lui la linfa soprannaturale, possiamo riportare al Padre frutti graditi.

Da ciò vedete la necessità che l’anima non si allontani da Dio, fonte della grazia senza la quale non possiamo nulla. Piuttosto, noi dobbiamo donarci senza riserve a lui, poiché “con questa grazia possiamo tutto” (…).

Non c’è opera retta, pur banale o ordinaria sia, che, fatta sotto l’ispirazione della grazia, non possa contribuire a farci pervenire a questa esaltazione suprema che è la visione beatifica; poiché “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rm 8,28).

דברי האב הקדוש

Se uno è intimamente unito a Gesù, gode dei doni dello Spirito Santo, che – come ci dice san Paolo – sono «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (גל5.22).

Questi sono i doni che ci vengono se noi rimaniamo uniti a Gesù; e di conseguenza una persona che è così unita a Lui fa tanto bene al prossimo e alla società, è una persona cristiana.

Da questi atteggiamenti, infatti, si riconosce se uno è un vero cristiano, come dai frutti si riconosce l’albero.

I frutti di questa unione profonda con Gesù sono meravigliosi: tutta la nostra persona viene trasformata dalla grazia dello Spirito: anima, intelligenza, volontà, affetti, e anche il corpo, perché noi siamo unità di spirito e corpo.

Riceviamo un nuovo modo di essere, la vita di Cristo diventa nostra: possiamo pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e le cose con gli occhi di Gesù.

כתוצאה מכך, אנו יכולים לאהוב את אחינו ואחיותינו, החל מהעניים והסובלים ביותר, כפי שהוא עשה, ולאהוב אותם בלבו ובכך להביא פירות של טוב, צדקה ושלום לעולם. (רג'ינה קלי, 3 במאי 2015)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 10 במאי 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 10 maggio 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

כתבות אחרונות

Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024
Eugenio e Nicola in palestra
12 באפריל, 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 באפריל, 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 באפריל, 2024
תן לי זמן!
Pane spezzato
12 באפריל, 2024
המילה של 12 באפריל, 2024

אירועים קרובים

×