مدة القراءة: 6 دقائق

القديس متى: الرسول والمبشر

Matteo, di professione esattore delle tasse, fu chiamato da Gesù ad essere uno dei dodici apostoli; la tradizione cristiana, fin dal 200, lo ritiene autore del primo vangelo. A lui si dovrebbe quindi la redazione dell’omonimo Vangelo in cui lo stesso viene chiamato anche Levi o il pubblicano.

San Matteo

وعلى عكس الإنجيليين الثلاثة الآخرين، فإن إنجيل متى لم يُكتب باللغة اليونانية بل باللغة "يهودية” secondo gli scrittori antichi; quasi sicuramente si tratta dell’aramaico, allora parlato in Palestina. Matteo ha voluto innanzitutto parlare ai cristiani di origine ebraica e ad essi è fondamentale presentare gli insegnamenti di Gesù come conferma e compimento della Legge mosaica.
Di continuo egli lega fatti, gesti, detti relativi a Gesù con richiami all’Antico Testamento, per far ben capire da dove egli viene e che cosa è venuto a realizzare.

Scritto in una lingua per pochi, il testo di Matteo diventa libro di tutti dopo la traduzione in greco: la Chiesa ne fa strumento di predicazione in ogni luogo, lo usa nella liturgia.

Solitamente viene raffigurato anziano e barbuto ed ha, come emblema, un angelo che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il Vangelo; spesso ha accanto una spada simbolo del suo martirio.
Levi, in quanto pubblicano, era membro di una delle categorie più odiate dal popolo ebraico. In effetti a quell’epoca gli esattori delle tasse pagavano in anticipo all’erario romano le tasse del popolo e poi si rifacevano come usurai tartassando la gente. I sacerdoti, per rispettare il 1° comandamento, vietavano al popolo ebraico di maneggiare le monete romane che portavano l’immagine dell’imperatore. I pubblicani erano quindi accusati di essere peccatori perché veneravano l’imperatore.             

عيسى« Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "اتبعني". قام وتبعه.»(عضو الكنيست 2.14)

أقام ماثيو مأدبة:«Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: “Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?” Avendo udito questo, Gesù disse loro: "ليس الأصحاء هم من يحتاجون إلى الطبيب، بل المرضى؛ لم آت لأدعو الأبرار بل الخطاة"(مرقس 2،15-17)

Gesù lo scelse come membro del gruppo dei dodici apostoli, e come tale appare nelle tre liste che ci hanno tramandato i tre vangeli sinottici: Matteo 10,3; Marco 3,18; Luca 6,15. Il suo nome appare anche negli Atti dove si menzionano gli apostoli che costituiscono la timorosa comunità sopravvissuta alla morte di Gesù. «Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.» (أعمال 1: 13)

Ancora dagli Atti, Matteo risulta presente con gli altri Apostoli all’elezione di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota. Ed è in piedi con gli altri undici, quando Pietro, nel giorno della Pentecoste, parla alla folla, annunciando che Gesù è “Signore e Cristo”. ومن المؤكد أنه بشر في فلسطين بين قومه، لكن الأحداث اللاحقة غير معروفة. تكرمه الكنيسة شهيدًا.

Secondo alcune tradizioni, Matteo sarebbe morto in Etiopia. Le sue reliquie sarebbero state portate in Campania, nella Diocesi di Capaccio. Ritrovate, sotto i Longobardi, furono portate il 6 maggio 952 a Salerno, di cui Matteo é il Patrono, dove sono attualmente conservate nella cripta della cattedrale.

القديس ماثيو هو أيضًا شفيع المصرفيين والمصرفيين وموظفي الجمارك والشرطة المالية والصرافين والمحاسبين ومحاسبي الحسابات وجامعي الضرائب.

معنى اسم متى: "عطية الله"، "رجل الله" (بالعبرية).

Per approfondimenti, leggere la Catechesi di Papa Benedetto XVI: ماتيو
[الكرواتيةفرنسيإنجليزيالإيطاليالبرتغاليةالأسبانيةألمانية]

لقراءة ملف>>> إنجيل متى

لطباعة ملف>>>الإنجيل بحسب متى [PDF]

المصدر © gospeloftheday.org


Il lago di Tiberiade scintillava e, come di consueto, Matteo era lì, seduto al banco delle imposte a Cafarnao, a riscuotere le tasse che gli ebrei dovevano pagare ai Romani.

Era un pubblicano, disprezzato dal popolo perché ritenuto vicino agli oppressori. Probabilmente Matteo ci si era abituato, ma quel giorno udì una voce diversa.

Un uomo gli disse solo: “اتبعني”. E lui si alzò e lo seguì, per sempre. Quell’uomo era Gesù e la vita di Matteo non fu più come prima.

الخاطئ الذي يلتقي بيسوع

Levi organizzò un grande banchetto per Gesù che vi andò con i suoi discepoli suscitando sconcerto tra scribi e farisei perché vi erano alla mensa anche pubblicani e peccatori.

La risposta di Gesù colpì molto Matteo. “Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati”, disse il Nazareno aggiungendo: “infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”.

Matteo, che era un peccatore, lasciò tutto e si mise a seguire Gesù, divenendo uno dei Dodici. Viene nominato alcune volte anche negli Atti degli Apostoli.

L’annuncio di Cristo sarà la sua missione. Secondo alcune fonti, sarebbe morto per cause naturali mentre, secondo alcune tradizioni considerate poco attendibili, la sua vita ebbe termine in Etiopia.

في وصف الكائنات الأربعة في سفر الرؤيا (النسر، الثور، الأسد، الإنسان)سانت ماثيو viene associato a quello dall’aspetto d’uomo.

تم العثور على رفاته في سرداب كاتدرائية ساليرنو، أين ال21 سبتمبرمع موكب مهيب.

مؤلف الإنجيل المخصص لليهود

وهو مؤلفإنجيل متى، والتي لم تكن مكتوبة باللغة اليونانية ولكن من المؤكد تقريبًا أنها باللغة الآرامية. الإنجيل متىلقد كُتب مع أخذ المسيحيين من أصل يهودي في الاعتبار: يؤكد النص على أن يسوع هو المسيح الذي يتمم وعود العهد القديم.

Caravaggio: Vocazione di San Matteo
القديس متى 3

من ماتيو إلى البابا فرانسيس، مروراً بكارافاجيو

La sua figura è cara all’iconografia. Particolarmente nota la “Vocazione di San Matteo” dipinta dal Caravaggio fra il 1.599 e il 1.600, custodita nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma.

Un dipinto suggestivo nel quale gioca un ruolo fondamentale la luce, simbolo della grazia, che non proviene dalla finestra ma da Gesù.

Una scena che coinvolge particolarmente nell’azione drammatica: il dito di Gesù indica Matteo che a sua volta indica se stesso come a chiedere una conferma della chiamata.

قصة السانت ماثيو e il dipinto di Caravaggio hanno segnato la vita di Papa Francesco. 

لقد روى ذلك بنفسه في مقابلة عام 2013 مع الأب أنطونيو سبادارو في La Civiltà Cattolica،حيث، على وجه التحديد فيما يتعلق بهذا الرقمسانت ماثيو, si definisce “un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi”. 

المصدر © أخبار الفاتيكان – Dicasterium الموالية للاتصالات


تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

mamma e bimba nel giardino
17 أبريل 2024
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 أبريل 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo
la misericordia di Dio
17 أبريل 2024
Ecco com’è davvero la misericordia…
Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 أبريل 2024
الجمهور العام في 17 أبريل 2024
Eucaristia
17 أبريل 2024
كلمة 17 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×