اقرأ واستمع إلى القصيدة "لا تتوقف"

دعونا نقرأ معا

Non piangere per quello che non hai potuto avere, le دموع ti impedirebbero di vedere quello che la حياة ancora può darti.

Non scoraggiarti se oggi non ci sei riuscita e ha prevalso la مرض, domani è un nuovo giorno, tutto da costruire, tutto da يعيش.

Non sentirti sbagliata, non c’è niente che non vada in te, anche se a volte ti sembra di essere fuori posto, o diversa, o fragile. Sei una persona unica, con tutte le sfaccettature che la tua روح sa esprimere, nel bene e nel سيء.

لا تعتقد أنك خسرت إذا كنت لا تزال تقاتل ، فهذا يعني أنك لم تستسلم ، وعلى الرغم من جهودك ، ما زلت تقاتل.

Non perdere mai la أمل, anche quando il الجنة ti sembra grigio e spento, il شمس يعود دائمًا للتألق ، حتى بعد أحلك الأيام وأحلكها.

لا تتوقف عن الإيمان بنفسك ، بما لديك في داخلك قوة، أكبر بكثير مما تعتقد.

Non fermarti, continua il tuo رحلة, a testa alta, il futuro è qui, ed è tutto da scrivere.

لا تتوقف
لا تتوقف 4

دعونا نستمع معا

قصص قبل النوم
قصص قبل النوم
لا تتوقف
لا تتوقف 2
/

المصدر © https://goccecolorate.wordpress.com/

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق