اقرأ واستمع إلى صلاتنا الصغيرة ليوم 10 ديسمبر 2022

E’ innaturale che i padri vedano sfiorire i figli!

Remigio Ruberto - 10 ديسمبر 2019

Se solo ripenso al momento in cui avevo fra le mani la testa arruffata e quasi calva di mio figlio, quella testa acerba e brillante, acuta e martoriata di raggi laser, aperta alla vita e in procinto di spegnersi davanti alla crudeltà di un verme maligno insidiatosi nel fulcro del suo essere.

أنا أرتجف بمجرد التفكير في الأمر.

Ma una lacrima scende sul mio volto, e mi ricorda che quel brivido che oggi sento ieri era amore.

Solo l’amore ha mosso le mie mani e ha permesso a quel taglia capelli di rendere meno gravosa quella radioterapia, rendendo così orgoglioso il guerriero che indossava quella testa capace di fare arrossire il laser che puntava ai suoi neuroni.

جوزيبينا يقبل أوجينيو في Euroma2: صلاة 10 ديسمبر 2022
قبلات جوزفين يوجين إلى يوروما 2 - 10 ديسمبر 2019

Erano giorni d’amore, erano giorni in cui emanavamo amore e la nostra aurea era visibile a mille miglia di lontananza.

يوجين ci sfuggiva dalle mani, e noi riempivamo quelle mani d’amore così da rendere indissolubile il legame che ci unisce oggi fino al paradiso.

القديس يوحنا بولس الثاني في Gemelli
صلاة 10 كانون الأول 20225

كم مرة استندت على رخامك البارد ، الذي أعطاني الدفء للحظة: وتحدثنا عن يوجين. لم أفهم ، لم أفهم ما قلته ، لكنني علمت أنه كان بالفعل بين يديك ، بين يديك المحبة والدافئة الآب.

صلاة للسيدة العذراء مريم في لوريتو

يا ماريا لوريتانا ، العذراء المجيدة ، نقترب منك بكل ثقة ، نرحب بصلواتنا المتواضعة اليوم. L 'الإنسانية طغت عليها الشرور الجسيمة dai quali vorrebbe liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore e si illude di poter trovare queste divine realtà lontano da tuo Figlio.

يا امي! حملت المخلص الإلهي في أحشائك الطاهرة وعشت معه في البيت المقدس الذي نكرمه على تل لوريتو هذا ،ننال لنا نعمة أن نطلبه e di imitare i suoi esempi che conducono alla salvezza. Con fede e amore filiale, ci portiamo spiritualmente alla tua Casa benedetta.

لعائلاتنا

Per la presenza della tua Famiglia essa è la Casa Santa per eccellenza, alla quale vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane, da عيسى ogni figlio impari l’ubbidienza e il lavoro, da Te, o Maria, دع كل امرأة تتعلم التواضع e lo spirito di sacrificio, da Giuseppe, che visse con Te e per عيسى, ogni uomo impari a credere in Dio e a vivere in famiglia e nella società con fedele rettitudine.

Molte famiglie, o Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve Dio, per questo Ti preghiamo affinché Tu ci ottenga che ognuna imiti la tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo Figlio divino. Come un giorno, dopo anni di preghiera e di lavoro, غادر هذا البيت المقدسلجعل كلمته التي هي نور وحياة مسموعة ، هكذا مرة أخرى ، من الجدران المقدسة التي تتحدث إلينا عن الإيمان والمحبة ، ليبلغ صدى كلمته القدير التي تنير البشر وتهتد إليهم.

من أجل البابا والكنيسة كلها

Ti preghiamo, o Maria, per il Papa, per la كنيسة universale, per l’Italia e per tutti i popoli della terra, per le istituzioni ecclesiali e civili e per i sofferenti e i peccatori, affinché tutti divengano discepoli di Dio. O Maria, في يوم النعمة هذا uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare la Santa Casa ove fosti adombrata dallo Spirito Santo, con viva fede Ti ripetiamo le parole dell’Arcangelo Gabriele: Ave, o piena di grazia, il Signore è con Te!

سيدة لوريتو: مساعدة المسيحيين

Noi Ti invochiamo ancora: Ave, o Maria, Madre di عيسى e Madre della كنيسة, Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei Cristiani. من بين الصعوبات e nelle frequenti tentazioni noi siamo in pericolo di perderci, guardiamo a Te e Ti ripetiamo: Ave, Porta del Cielo, Ave, Stella del Mare! Salga a Te la nostra supplica, o Maria. Essa Ti dica i nostri desideri, il nostro amore إلى عيسى e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con abbondanza di grazie celesti. Amen.

مرحبا يا ملكة.

صلاة قصيرة
Preghierina
صلاة 10 ديسمبر 2022
صلاة 10 كانون الأول 20223
/
تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Annunciazione del Signore
La Parola del 25 marzo 2023
25 Marzo 2023
Annunciazione
Preghierina del 24 marzo 2023
24 Marzo 2023
la spada di leo
La spada di Leo
24 Marzo 2023
Gesù nel tempio
La Parola del 24 marzo 2023
24 Marzo 2023
libro con margherita
Preghierina del 23 marzo 2023
23 Marzo 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان