Basahin ang kumpletong kasaysayan nina San Pedro at Paul, mga Apostol at mga martir

San Pedro Apostol, patron ng mabuting lungsod ng Roma

San Pedro at Paul
San Pedro at Pablo 3

Ang kanyang pangalan ay Simone, ito ay Hesus a chiamarlo Pietro. Nativo di Betsaida, viveva a Cafarnao ed era pescatore sul lago di Tiberiade. Il Maestro lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e con Giacomo e Giovanni lo rende testimone di taluni fatti importanti: la risurrezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l’agonia nell’orto degli ulivi.

Sa kanyang paglalakbay sa tabi ng Mesiyas, lumitaw si Pedro bilang isang simple, prangka, kung minsan ay mapusok na tao. Madalas siyang magsalita at kumilos sa pangalan ng mga apostol, hindi siya nag-atubiling humingi ng mga paliwanag at paglilinaw Hesus circa la predicazione o le parabole, lo interroga su varie questioni.

At siya ang unang sumagot nang magsalita ang Guro sa labindalawa. "Gusto mo rin bang umalis?" Tanong niya Hesus matapos magsalita sa sinagoga ng Capernaum na nagdulot ng kalituhan maging sa kanyang maraming disipulo, na marami sa kanila, mula sa sandaling iyon, ay nagpasya na huwag nang sumunod sa kanya. “Panginoon, kanino kami pupunta? – tugon ni Simon Pedro -. Mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan at kami ay naniwala at nalaman na ikaw ay ang Santo ni Diyos” (Jn 6, 67-68).

Ang pagtatapat ng pananampalataya

Sa Caesarea Philippi, noong Hesus tinanong niya ang kanyang mga tagasunod "Sino ang sabi ninyo ako?", si Pedro ang nagpapatunay: "Kayo ang Kristo, Ang Anak ng Diyos vivente” (Mt 16,16).

AT Hesus: “At sinasabi ko sa iyo: ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang akin simbahan at ang mga kapangyarihan ng impiyerno ay hindi mananaig dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: anumang itali mo sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit” (Mt 16:18-19). Ito ang gawaing tinanggap ni Pedro: pamahalaan ang simbahan.

Inihayag iyon ng mga Ebanghelyo Hesus pinipiling ipagkatiwala ang kanyang simbahan sa isang mangingisdang mahina ang pinag-aralan, na kung minsan ay hindi nakikita ang kalooban Diyos, instinctive: Nagprotesta si Pedro nang Hesus naghahayag ng kanyang Pasyon; nais niyang makatakas sa paghuhugas ng mga paa sa huling hapunan, hindi tinatanggap ang gayong mapagpakumbabang kilos mula sa Guro; tatlong beses niyang itinanggi na alam niya ito Hesus dopo l’arresto.

Kinikilala siya ng mga apostol sa tungkuling ipinagkaloob ng Hesus at siya ang gumagawa ng iba't ibang mga hakbangin. Noong umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinaalam ni Maria Magdalena tungkol sa pagkawala ng katawan ng Guro mula sa libingan, siya ang nagmamadali doon kasama ang isa pang disipulo. Ngunit ang huli, na nauna sa kanya sa takbuhan, ay hinayaan si Pedro na maunang pumasok, bilang paggalang.

Ang misyon ni Pedro

Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Hesus, gli apostoli si riuniscono in cenacoli in cui talvolta si manifesta il Maestro. Ciascuno riprende la propria quotidianità e Pietro torna sulla sua barca e alle sue reti.

At ito ay tiyak pagkatapos ng isang gabi na ginugol sa pangingisda na muling nagpakita sa kanya ang Guro (Jn 21, 3-7), hiniling sa kanya na pakainin ang kanyang kawan at hinuhulaan kung anong kamatayan ang luluwalhatiin niya (Jn 21, 15-19). Matapos ang pag-akyat ng Hesus, si Pedro ang reperensiya ng mga apostol at ang mga unang tagasunod ni Kristo, comincia a parlare in pubblico, a predicare e ad operare guarigioni.

Viene arrestato, convocato e rilasciato più volte dal Sinedrio, costretto a prendere atto dell’autorità con la quale parlava e dell’entusiasmo della gente intorno a lui che cresceva sempre di più. Pietro comincia anche a spostarsi di città in città per raccontare la Buona Novella.

Ma torna spesso a Gerusalemme, ed è qui che un giorno si presenta, a lui e agli altri apostoli, Paolo raccontando della sua conversione. Pietro e Paolo intraprendono poi strade diverse, entrambi non si risparmiano in svariati viaggi, ma le loro vite si incrociano spesso a Gerusalemme.

Ilang beses na hinarap ni Pedro si Paul, tinanggap ang mga obserbasyon at mga pagsasaalang-alang at natagpuan ang kanyang sarili na tinatalakay upang magpasya ang mga oryentasyon ng simbahan pagsilang. Sa wakas, nagkita muli ang dalawang apostol sa Roma.

Obispo ng Roma

Pietro rafforza la comunità cristiana e ne è guida. Viene imprigionato durante la persecuzione di Nerone e poi crocifisso a testa in giù, per sua stessa richiesta, mentre Paolo, condannato a morte dal tribunale romano, viene decapitato.

Sinasabi ng tradisyon na ang kanilang pagkamartir ay naganap sa parehong araw: Hunyo 29 ng taong 67. Namatay si Pedro sa sirko ng Nero, sa burol ng Vatican, si Paul sa Via Ostiense. Sa kanilang mga libingan bumangon ang Basilica ng San Pedro at ang Basilica of St. Paul Outside the Walls

Saint Paul the Apostle, patron saint ng magandang lungsod ng Roma

San Pablo na Apostol
San Pedro at Pablo 4

Ebreo di Tarso, nell’odierna Turchia, Saulo, cittadino romano, colto, istruito alla scuola giudaica proseguita a Gerusalemme, aveva una buona formazione greco-ellenista, conosceva il greco e il latino.

Anak ng isang kurtina weaver, natutunan din niya ang paggawa ng sining ng ama. Come molti ebrei di quell’epoca, aveva un secondo nome greco-latino: Paolo, scelto per semplice assonanza con il proprio nome. Caparbio, coraggioso e audace, aveva buone capacità dialettiche.

Ang kanyang pagkatao ay lumitaw mula sa Mga Gawa ng mga Apostol at mula sa kanyang 13 Liham. Hindi niya alam Hesus ed è fra i primi a perseguitare i cristiani, ritenuti una setta pericolosa da debellare.

Sa Kasulatan ito ay binanggit sa unang pagkakataon sa salaysay ng pagbato kay Esteban - ang unang martir Kristiyano – a Gerusalemme.

Isang mapagmataas na tagasuporta ng tradisyong Judio, si Saulo ay “naghangad na sirain ang simbahanPumasok siya sa mga bahay at kumuha ng mga lalaki at babae at ipinakulong” (Mga Gawa 8:3). Ang mga alagad ay natatakot sa kaniya at upang makatakas sa pag-uusig ang ilan ay nakakalat sa iba't ibang lunsod, kabilang ang Damasco.

Sa daan patungo sa Damascus

Saulo si fa allora autorizzare dal sommo sacerdote a condurre in giudizio i fuggiaschi a Gerusalemme. “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’.

At siya: 'Ako nga Hesus, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare’. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla” (At 9, 3-6). Viene accompagnato a Damasco, dove per tre giorni, sconvolto dall’accaduto, non prende “né cibo né bevanda”.

Sa ikatlong araw ay nagpakita sa kaniya ang isang Ananias Diyos, sa panahon ng isang pangitain, ay hiniling na hanapin siya at ipatong ang mga kamay sa kanya upang mabawi niya ang kanyang paningin. “Siya ang kasangkapang pinili ko para sa aking sarili, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga bansa, mga hari at mga diyos mga bata d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”, viene rivelato ad Anania.

Paolo si fa battezzare, conosce la piccola comunità cristiana del luogo, si presenta nella Sinagoga e testimonia quanto gli è accaduto. Comincia da qui il suo apostolato. Si intrattiene con i discepoli che si trovano a Damasco, inizia a predicare con entusiasmo e in seguito raggiunge Gerusalemme.

Dito niya nakilala si Pedro at ang iba pang mga apostol na, pagkatapos ng unang pag-aalinlangan, tinanggap siya at nakipag-usap sa kanya nang mahaba tungkol sa Hesus. Paolo li ascolta, apprende gli insegnamenti lasciati dal Maestro e fortifica la sua fede. Prosegue la predicazione, ma si scontra con l’ostilità di tanti ebrei e le perplessità di diversi cristiani.

Iniwan niya ang Jerusalem at bumalik sa Tarsus, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pangangalakal bilang isang manghahabi ng tolda at patuloy na inialay ang kanyang sarili sa ebanghelisasyon. Pagkalipas ng ilang taon, dumating si Pablo, kasama si Bernabe, isa sa mga unang nakumberteng Judio, sa Antioch at nakipag-ugnayan sa Kristiyanong komunidad.

Ang Apostolikong Paglalakbay

Dopo un breve soggiorno a Gerusalemme, da Antiochia Paolo prosegue la sua missione fra gli ebrei e soprattutto fra i pagani – i cosiddetti “gentili” – per altre mete. Tre i suoi grandi viaggi apostolici.

Durante il primo approda a Cipro e in diverse città della Galazia, fonda svariate comunità, quindi raggiunge nuovamente Antiochia e poi Gerusalemme, per discutere con gli apostoli se i convertiti dal paganesimo dovevano rispettare o meno i precetti della tradizione ebraica.

Nel secondo viaggio Paolo si dirige nel sud della Galazia, poi è la volta della Macedonia e della Grecia. Si ferma a Corinto per oltre un anno poi tocca altre città, fra cui Efeso e ancora Gerusalemme, e si dirige nuovamente ad Antiochia. Da qui riparte per il suo il terzo viaggio.

Siya ay huminto sa loob ng tatlong taon sa Efeso, pagkatapos ay nakarating sa Macedonia, Corinto at iba pang mga lokalidad, bumisita sa mga komunidad na dating tinanggap siya at sa wakas ay bumalik sa Jerusalem. Dahil sa mga tensyon na nabuo sa pagitan ng mga pamayanang itinatag niya at ng mga Judeo-Kristiyano hinggil sa pagsunod sa ilang probisyon ng batas ng mga Judio, hinarap niya si Santiago.

Patungo sa pagiging martir

Pagkatapos ay inakusahan ng mga Judio na nangaral laban sa batas at nagpapasok ng isang nakumberteng pagano sa templo, siya ay inaresto, ngunit, sa ilalim ng paglilitis, si Pablo, bilang isang mamamayang Romano, ay umapela sa emperador at inilipat sa Roma.

Dumating siya roon pagkatapos ng kanyang pagkabihag sa Caesarea at ilang paghinto sa ibang mga lungsod. Sa Roma, kung saan naroon din si Pedro, nakipag-ugnayan siya sa pamayanang Kristiyano. Napawalang-sala dahil sa kakulangan ng ebidensya, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon. Siya ay inaresto muli sa ilalim ni Nero; hinatulan ng kamatayan ng korte ng Roma, siya ay pinugutan ng ulo sa Via Ostiense, habang si Pedro ay ipinako sa burol Vatican.

Ang tradisyon ay nag-uulat na ang pagkamartir nina Peter at Paul ay naganap sa parehong araw: Hunyo 29 ng taong 67. Sa kanilang mga libingan bumangon ang Basilica ng San Pietro at ang Basilica ng San Paolo fuori le Mura.

pinagmulan Balita sa Vatican © Dicastery para sa Komunikasyon

Huling Na-update: Nobyembre 7, 2022 9:43 ni Remigius Robert

Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento

Mga huling tala

Birheng Maria Ina ng Simbahan
Birheng Maria Ina ng Simbahan
Mayo 29, 2023
Maria sa paanan ng krus
Ang Salita ng Mayo 29, 2023
Mayo 29, 2023
Ang liryo ni Eugene
Panalangin ng Mayo 28, 2023
Mayo 28, 2023
Ang takot na baboy
Ang babae at ang biik
Mayo 28, 2023
banal na Espiritu
Ang Salita ng Mayo 28, 2023
Mayo 28, 2023

Advertising

Advertising