Basahin ang pagninilay sa kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon

Ang kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon ay ipinagdiriwang sa Italya sa unang Linggo kasunod ng apatnapung araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay ng Muling Pagkabuhay.

SA Jerusalem, ang taluktok ng Bundok Oliveto ay itinuturing ng mga tapat na lugar kung saan Hesus ay umakyat sa langit. Dito, noong 376, isang gusali ang itinayo at taun-taon ay ipinagdiriwang ng mga Friars Minor ang mga vesper sa Araw ng Pag-akyat sa Langit at ang banal na katungkulan sa panahon ng kapistahan.

Pag-akyat sa langit ng Panginoon
Pag-akyat sa Langit ng Panginoon 2

Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos:

"Ang Sir Hesus, pagkausap nila, ay dinala sa langit at naupo sa kanan ni Diyos”. Mk 16.19.

Ang Ebanghelistang si Lucas ay sumulat:

“Pagkatapos ay dinala niya sila sa Betania at, itinaas ang kanyang mga kamay, at sila'y binasbasan. Habang pinagpapala niya sila, lumayo siya sa kanila at dinala sa langit." Lk 24.50.

Muli, si Lucas sa Mga Gawa ng Mga Apostol nagsusulat niyan Hesus ay inakyat sa langit, pagkatapos na magpakita sa mga Apostol kasunod ngMuling Pagkabuhay:

"Pagkasabi nito, habang nakatingin sila sa kanya,itinaas siya at inilayo siya ng ulap sa kanilang mga mata. Nakatitig sila sa langit habang siya ay paalis, nang masdan, dalawang lalaking nakasuot ng puting damit ang nagpakita sa kanila at nagsabi: «Mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo tumitingin sa langit? Ito Hesusna inakyat mula sa iyo patungo sa langit, ay darating sa paraang katulad ng nakita mo na siya ay umakyat sa langit." Gawa 1,9-11.

Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay amisteryo ng pananampalatayamalapit na nauugnay sa pagbaba, na natanto sa Pagkakatawang-tao. Kristo, yung nanggaling Ama babalik sa Kanya:

“Lumabas ako Ama at ako ay naparito sa mundo;ngayon ay muli akong umalis sa mundo at pumunta sa Ama”. Jn 17:28.

Hesus, sa harap ng hukuman ng mga Hudyo, sa panahon ng kanyang pagsinta ay tinanong siya ng mataas na saserdote, tumugon siya sa pamamagitan ng pagsipi sa Awit 110 sa pagkasaserdote ng Mesiyas:

"Ikaw ba yung Kristo, Ang Anak ng Benedict?”. Hesus sumagot: "Ako nga! At makikita mo ang Anak ng lalaking nakaupo sa kanang kamay ng Kapangyarihan at darating kasama ng mga ulap ng langit." Mk 14,61-62.

Ang pag-akyat ng Panginoon ito ay konektado sa misteryo ng paskoat sa buhay na Trinitarian at nakikilahok sa lakas ng Pagkabuhay na Mag-uli, ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Hesus balik sa Ama at ipadala angang kanyang Nakakaaliw na Espirituna may pag-asang maabot ito balang araw:ito ang inaasahan sa araw ng Pentecostes.

Ang terminong pag-akyat bilang isang pag-akyat, espirituwal na pagtaas ng tao patungo sa Diyos. Ang pag-akyat sa langit bilang isang espirituwal na paglapit sa Panginoon, bilang isang paglalakbay ng paglilinis at pag-akyat patungo sa mga taluktok ng kabanalan kung saan ang lalaki at babae ay tinawag na mamuhay nang hindi ayon sa "laman", ibig sabihin, ayon sa makasarili at makasariling likas na hilig. ngunit ayon sa kalayaan ngAnak ng Diyos. Sa katunayan, "kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan". 2 Cor 3, 17.

Ang pagod at pawis ng pagsusumikap sa pag-akyat para sa aming mga kalalakihan ay hindi nakansela ngunit ang tanawin sa tuktok na nagbibigay liwanag, nagbibigay lakas at sigla sa pagsubok ng paglalakbay.

Ang Kristiyanong asetisismo ay nangangailangan ng patuloy na paglilinis ngPag-ibig, walang humpay na pagtitiyaga sa pananampalataya, at patuloy na muling pagpapasigla ng pag-asa. Ito ay pagsisikap at pagsasanay, isang patuloy na pagsasanay ng pagkamatay sa lumang tao at sa kasalanan sa loob natin upang maabot ang tunay na kalayaan at muling ipanganak mula sa itaas, upang maging mga bagong nilalang sa Kristo. Cf Col 3, 9-10.

Sabi niya Papa francesco sa kanyang homiliya noong Abril 17, 2013:

“Tulad ng pinaninindigan ni San Juan sa kanyang unang liham, Siya ang ating tagapagtaguyod: kaygandang pakiramdam ito! Kapag ang isa ay ipinatawag sa hukom o pumunta sa korte, ang unang bagay na gagawin ng isa ay humanap ng abogadong magtatanggol sa kanya. Mayroon tayong isa, na laging nagtatanggol sa atin, nagtatanggol sa atin mula sa mga patibong ng diyablo, nagtatanggol sa atin mula sa ating sarili, mula sa ating mga kasalanan! Mga minamahal na kapatid, mayroon tayong tagapagtanggol na ito: hindi tayo natatakot na pumunta sa kanya para humingi ng tawad, humingi ng basbas, humingi ng awa! …

Ang Pag-akyat sa Langit ng Hesus sa langit ipaalam sa amin kung gayon ang katotohanang ito na nakaaaliw para sa aming paglalakbay: sa Kristo, Totoo Diyos at tunay na tao, ang ating sangkatauhan ay dinala sa Diyos; Binuksan niya ang daan para sa atin; Para siyang pinuno ng lubid kapag umaakyat sa bundok, na nakarating sa tuktok at hinihila tayo sa kanyang sarili na umaakay sa atin Diyos. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, kung hahayaan natin ang ating sarili na gabayan Niya, sigurado tayo na tayo ay nasa ligtas na mga kamay, sa kamay ng aming tagapagligtasng aming abogado."

pinagmulan © vatican.com

Huling Na-update: Mayo 19, 2023 9:51 ni Remigius Robert

Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento