Basahin at pakinggan ang Salita ng Mayo 26, 2023

Biyernes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Unang Pagbasa

Ito ay tungkol sa isang tiyak Hesus, patay, na inaangkin ni Paul ay buhay.

Mula sa Mga Gawa ng mga Apostol
Gawa 25:13-21

Noong mga araw na iyon, dumating si Haring Agripa at Berenice sa Cesarea at dumating upang batiin si Festo. At habang sila ay nananatili ng ilang araw, si Festus ay nagsumbong laban kay Pablo sa harap ng hari, na nagsasabi:

«May isang lalaki, na iniwang bilanggo dito ni Felix, na laban sa kanya, sa aking pagbisita sa Jerusalem, ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng mga Hudyo ay lumapit upang hingin ang kanyang paghatol. Sinagot ko sila na hindi ginagamit ng mga Romano na ibigay ang isang tao bago harapin ang akusado sa mga nagsusumbong sa kanya at magkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili laban sa akusasyon.

Kaya't sila ay pumunta rito at ako'y walang pag-aalinlangang naupo sa korte kinabukasan at iniutos na dalhin doon ang lalaking iyon. Ang mga nagsisi sa kanya ay nagtipon sa paligid niya, ngunit hindi sila nagdala ng paratang sa mga krimeng iyon na naisip ko; mayroon silang kasamang ilang bagay na may kaugnayan sa kanilang relihiyon at sa isang tiyak Hesus, patay, na inaangkin ni Paul ay buhay.

Nalilito sa gayong mga kontrobersiya, tinanong ko kung gusto niyang pumunta sa Jerusalem at doon hatulan ang mga bagay na ito. Ngunit umapela si Pablo na ilaan ang kanyang kaso para sa paghatol ni Augusto, kaya't iniutos kong panatilihin siya sa bilangguan hanggang sa maipadala ko siya kay Cesar."

Salita ng Diyos.

Salmong Responsoryo
Mula sa Awit 102 (103)

A. Inilagay ng Panginoon ang kanyang trono sa langit.

Pagpalain ang Panginoon, aking kaluluwa,
lahat ng nasa akin ay purihin ang kanyang banal na pangalan.
Pagpalain ang Panginoon, aking kaluluwa,
huwag kalimutan ang lahat ng mga benepisyo nito. R.

Dahil kasing taas ng langit sa lupa,
kaya't ang kaniyang awa ay makapangyarihan sa mga nangatatakot sa kaniya;
gaano kalayo ang silangan sa kanluran,
kaya inaalis niya sa atin ang ating mga kamalian. R.

Inilagay ng Panginoon ang kanyang trono sa langit
at ang kanyang kaharian ang namamahala sa sansinukob.
Pagpalain ang Panginoon, ang kanyang mga anghel,
makapangyarihang tagapagpatupad ng kanyang mga utos. R.

Aklamasyon ng ebanghelyo

Hallelujah, hallelujah.

Ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo ng lahat;
ito ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng sinabi ko sa iyo. (Juan 14:26)

Aleluya.

ang Ebanghelyo ngayon

Pakanin mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa.

Ang Salita ng Mayo 26, 2023
Ang Salita ng Mayo 26, 2023 4

Mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan
Jn 21:15-19

Noong panahong iyon, nang [Siya ay nahayag sa mga alagad at] sila ay kumain, Hesus sinabi kay Simon Pedro, "Simon, anak di Giovanni, mi ami più di costoro?».

Sumagot siya: "Siyempre, Panginoon, alam mo na mahal kita". Sinabi niya sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa."
Muli niyang sinabi sa kanya, sa pangalawang pagkakataon: «Simone, anak ni John, mahal mo ba ako?" Sumagot siya: "Siyempre, Panginoon, alam mo na mahal kita". Sinabi niya sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa."

Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse “Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».

Sagot niya sa kanya Hesus: «Pakainin mo ang aking mga tupa. Katotohanan, katotohanang, sinasabi Ko sa iyo: noong ikaw ay bata pa ikaw ay nagbihis at nagpunta kung saan mo gusto; ngunit kapag ikaw ay matanda na ay iuunat mo ang iyong mga kamay, at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa ayaw mo.

Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung anong kamatayan ang luluwalhatiin niya Diyos. At pagkasabi nito, idinagdag niya: «Sumunod ka sa akin».

Salita ng Panginoon.

San Juan Chrysostom (ca 345-407)

pari sa Antioch noon obispo ng Constantinople, doktor ng simbahan

2nd homily sa inskripsiyon ng aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol

"Mahal mo ba ako?... Pakanin mo ang aking mga tupa"

Imitiamo la virtù degli apostoli, e non saremo a loro inferiori in nulla. Infatti non i miracoli li hanno resi apostoli, bensì la santità della loro vita.

Mula dito nakikilala natin ang isang alagad ni Kristo. Questo segno ci è stato chiaramente dato dal Signore. Quando egli ha voluto tracciare il ritratto dei suoi discepoli e rivelare il segno che avrebbe distinto i suoi apostoli, ha detto: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”.

Quale segno? Fare miracoli? Risuscitare i morti?

Hindi talaga! Mula sa ano? “Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung mayroon kayo Pag-ibig para sa isa't isa" (Jn 13:35). ngayon angPag-ibig ito ay hindi isang himala, ngunit isang gawa, isang gawa. “Ang ganap na katuparan ng batas ay angPag-ibig” (Rm 13,10)…

Kaya magkaroon ngPag-ibig sa iyo at ikaw ay magiging kabilang sa mga apostol, sa katunayan sa mga unang lugar sa kanila! Gusto mo ba ng isa pang patunay ng turong ito? Parang Kristo bumaling siya kay Pedro: “Pedro, mahal mo ba ako nang higit pa sa mga ito?” Walang ibang makapagbibigay sa atin ng kaharian ng langit maliban sa pag-ibig Kristo come merita…

Ano ang gagawin natin para mahalin siya nang higit kaysa sa mga apostol?… Makinig tayo Kristo, ang dapat nating mahalin: "Kung mahal mo ako ng higit pa sa mga ito, pakainin mo ang aking mga tupa"... Ang kasigasigan, ang pakikiramay, ang pagmamalasakit ng pastoral office ay mga gawa, hindi mga himala.

SALITA NG SANTO AMA

Ang una, ang hitsura ng halalan, na may sigasig na sumunod Hesus; ang pangalawa, ang hitsura ng pagsisisi sa sandaling iyon ng napakabigat na kasalanan ng pagtanggi Hesus; il terzo sguardo è lo sguardo della missione: “Pasci i miei agnelli…” […]

Maiisip din natin: kung ano ang tingin ngayon Hesus tungkol sa Akin? Kung paano niya ako tingnan Hesus? Con una chiamata?

Lagi niya kaming tinitignan Pag-ibig, nagtatanong sa amin ng isang bagay, nagpapatawad sa amin ng isang bagay at nagbibigay sa amin ng isang misyon. (Homiliya Santa Martha, Mayo 22, 2015)

Ang Ebanghelyo ng araw
Il Vangelo del giorno
Ang Salita ng Mayo 26, 2023
Ang Salita ng Mayo 26, 2023 2
/
Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento