Basahin at pakinggan ang Salita ng Hunyo 1, 2023

Huwebes ng ikawalong linggo ng mga pista opisyal sa Karaniwang Panahon

Unang Pagbasa

Della gloria del Maginoo sono piene le sue opere.

Mula sa aklat ng Sirac
Sir 42,15-26 (NV) [gr.42,15-25]

Tatandaan ko ngayon ang mga gawa ng Panginoon
at ilalarawan ko ang aking nakita.

Sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon ang kanyang mga gawa ay nakatayo,
at ang kanyang paghatol ay ginawa ayon sa kanyang kalooban.
Il sole che risplende vede tutto,
ang kanyang mga gawa ay puno ng kaluwalhatian ng Panginoon.

Neppure ai mga santo del Signore è dato
upang isalaysay ang lahat ng mga kababalaghan nito,
che ang Sir, l’Onnipotente, ha stabilito
para ang sansinukob ay tumayong matatag sa kanyang kaluwalhatian.

Egli scruta l’abisso e il Puso,
at tumagos sa lahat ng kanilang mga lihim.
Alam ng Kataas-taasan ang lahat ng agham
at obserbahan ang mga palatandaan ng mga panahon,
pagpapahayag ng mga bagay sa nakaraan at hinaharap
at inilalantad ang mga bakas ng mga nakatago.

Walang iniisip na nakatakas sa kanya,
kahit isang salita ay hindi lingid sa kanya.
Inayos niya ang mga kababalaghan ng kanyang karunungan,
siya ay nag-iisa magpakailanman:
walang idinagdag dito at walang aalisin dito,
hindi niya kailangan ng adviser.
Kay ganda ng lahat ng kanyang mga gawa!

At halos hindi mapapansin ang isang spark.
Tutte queste cose hanno buhay e resteranno per sempre
para sa lahat ng pangangailangan, at lahat ay sumunod sa kanya.
Ang lahat ng bagay ay dalawa sa dalawa, magkaharap,
wala siyang ginawang hindi kumpleto.
Ang isa ay nagpapatunay sa mga merito ng isa pa:
sino ang masisiyahan sa pagmumuni-muni sa kanyang kaluwalhatian?

Salita ng Diyos.

Salmong Responsoryo
Mula sa Ps 32 (33)

A. Sa salita ng Panginoon ang langit ay ginawa.

Purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng lira,
na may sampung kuwerdas na alpa na inaawit sa kanya.
Umawit sa Panginoon ng bagong awit,
maarteng tumugtog ng cithara at pagbubunyi. R.

Perché retta è la parola del Signore
at ang bawat gawa niya ay tapat.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ang langit ay ginawa,
mula sa hininga ng kanyang bibig ang bawat hukbo sa kanila.
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
isinasara ang kailaliman sa mga reserba. R.

Matakot sa Panginoon sa buong lupa,
tremino davanti a lui gli abitanti del mundo,
dahil nagsalita siya at nilikha ang lahat,
utos niya at natupad ang lahat. R.

Aklamasyon ng ebanghelyo

Hallelujah, hallelujah.

Ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ng Panginoon:
ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. (Juan 8:12)

Aleluya.

Ang Ebanghelyo ngayon

Rabbi, hayaan mo akong makita muli!

Pinagaling ni Jesus si Bartimeo: Ang Salita ng Hunyo 1, 2023
Hesus nagpapagaling kay Bartimeo

Dal Ebanghelyo secondo Marco
Mk 10.46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi mga alagad e a molta karamihan ng tao, il anak di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua singsing sa kasal ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Salita ng Panginoon.

St. John Cassian (ca 360-435)

tagapagtatag ng monasteryo sa Marseilles

La panalangin, cap. X; SC 54 (trad. cb© evangelizo)

Isang panalangin para sa lahat ng sitwasyon

Per restare sempre nel pensare Dio, dovreste continuamente proporvi questa formula di preghiera: ” Mio Dio, venite in mio aiuto; affrettatevi, Signore, a soccorrermi!”

Non è senza motivo che questo breve versetto è particolarmente citato in tutto l’insieme delle Scritture. Esprime tutti i sentimenti di cui è suscettibile la natura umana; si adatta felicemente a tutte le situazioni e conviene in ogni sorta di tentazione.

Vi si trova l’appello a Dio contro tutti i pericoli, un’umile e pia confessione, la vigilanza di un’anima sempre attenta e piena di costante timore, la considerazione della propria fragilità; dice pure la fiducia d’essere esaudita e la certezza dell’aiuto sempre e dovunque presente, poiché chi non cessa d’invocare il suo protettore è ben sicuro di averlo accanto.

E’ la boses dell’amore e della carità ardente; è il grido dell’anima che ha l’occhio aperto sui tranelli che le sono tesi, che trema di fronte ai nemici e, vedendosi assediata notte e giorno, confessa che non saprebbe sfuggire loro senza l’aiuto del suo difensore.

Per tutti coloro che sono molestati dal demonio, questo versetto è fortezza inespugnabile, impenetrabile corazza, lo scudo più solido. (…) Insomma, a tutti e in tutte le circostanze è utile, è necessario.

Poiché desiderare d’essere aiutati sempre e in ogni cosa è dir chiaramente che si ha bisogno dell’aiuto divino sia quando tutto va bene e ci sorride sia nelle prove e nella tristezza: Dio solo ci salva dalle avversità, lui solo prolunga la nostra gioia; nell’uno e nell’altro caso, senza il suo aiuto la fragilità umana soccomberebbe.

SALITA NG SANTO AMA

Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi, si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio, malgrado l’incomprensione e i rimproveri.

E qui sta la radice del miracolo. Infatti Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». Ognuno di noi si domandi: “Come va la mia preghiera?” È preghiera coraggiosa, ha l’insistenza buona di quella di Bartimeo, sa “afferrare” il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo?

Ang mga maligamgam na panalangin na ito, na walang naitutulong... At pagkatapos: "substantial" ba ang aking panalangin, nahuhubad ba nito ang puso sa harap ng Panginoon? Dala ko ba sa kanya ang kwento at mukha ng buhay ko? O ito ba ay anemic, mababaw, binubuo ng walang pag-ibig at walang pusong mga ritwal? (Angelus, Oktubre 24, 2021)

Ang Ebanghelyo ng araw
Il Vangelo del giorno
Ang Salita ng Hunyo 1, 2023
Ang Salita ng Hunyo 1, 2023 2
/
Avatar ni Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Mag-iwan ng komento