Oras ng pagbabasa: 10 minuto

Basahin at pakinggan ang panalangin ng "Ama Namin"

Italyano

Ama namin sumasalangit ka,
sambahin ang iyong pangalan,
Halina ang iyong kaharian,
matupad ang iyong kalooban
kung paano sa langit gayon din sa lupa.

Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain,
at patawarin mo kami sa aming mga utang
gaya ng pagpapatawad din namin sa mga may utang sa amin,
at huwag mo kaming iwan sa tukso,
ngunit iligtas mo kami sa kasamaan.

Amen.

Latin

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat voluntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
tinapay nostrum
cotidiánum mula sa nobis hodie,
at dimítte nobis debita nostra,
kaligtasan at tayo
dimittimus debitoribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed libera nos a Malo.

Amen.

Paliwanag ng Ama Namin

Anak din kami ni Daddy! Maalalahanin na komentaryo sa Pater Noster:

Ang Ama Namin, synthesis ng buong Ebanghelyo (Tertullian, De oratione, 1), ay ang panalangin sa Linggo (i.e. "Panalangin ng Panginoon") par excellence, dahil ito ay itinuro sa atin ni Kristo mismo (Catechism of the Catholic Church, n. 2765) bilang tugon sa kahilingan ng kanyang mga alagad: "Panginoon, turuan mo kaming manalangin" (Lc 11:1).


Se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella S. Scrittura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e compendiata in questa preghiera insegnataci dal Signore (Sant’Agostino, Lettera a Proba, Epistulae, n. 130).

Isang halimbawa ng perpektong pagkakaisa, sa Ama Namin hindi lamang hinihiling sa atin ang lahat ng mga bagay na maaari nating hangarin nang wasto, kundi pati na rin sa pagkakasunud-sunod kung saan dapat itong hangarin: upang ang panalanging ito ay hindi lamang nagtuturo sa atin na magtanong, ngunit hinuhubog din. lahat ng ating pagmamahal (St. Thomas of Aquinas, Summa theologiae, II-II, q. 83, a. 9).

Ang unang paglapit sa Ama Namin ay humahantong sa atin na isaalang-alang ang sunud-sunod na tatlong pangako at tatlong kahilingan, kung saan ang tao ay unang itinalaga ang kanyang sarili na maging ayon sa kalooban ng Diyos at pagkatapos ay hihilingin kung ano ang kailangan para sa kanyang materyal at espirituwal na mga pangangailangan:

Ang pangakong sumaksi: sambahin ang ngalan mo

Ang pangako sa katapatan: Halina ang iyong kaharian

Ang pangako sa pag-ibig: Matupad ang iyong kalooban

Ang kahilingan para sa suporta ng Diyos:bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain

Ang kahilingan para sa kapatawaran ng mga kasalanan: patawarin mo kami sa aming mga utang

Ang kahilingan para sa Kaligtasan: huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama

Kung ang Sermon sa Bundok ay isang doktrina ng buhay, ang Orasyon sa Linggo ay panalangin, ngunit sa parehong Espiritu ng Panginoon ay nagbibigay ng bagong hugis sa ating mga hangarin, sa mga panloob na paggalaw na nagbibigay-buhay sa ating buhay. Si Jesus ay nagtuturo sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita at nagtuturo sa atin na hingin ito sa pamamagitan ng panalangin (CCC, 2764).

Ang Ama Namin ay isang panalangin na kasing ganda ng marahil ay binabalewala ito, marahil ay binibigkas araw-araw, ngunit kadalasan ay nagmamadali. Para sa kadahilanang ito, ang pangalawang diskarte ay maaari lamang maghatid sa atin sa isang paglalakbay na maglalapit sa atin sa Ama Namin salita bawat salita.

Ama

Sin dalla sua prima parola, Cristo mi introduce in una nuova dimensione del rapposto con Dio. Egli non è più solo il mio “Dominatore”, il mio “Signore” o il mio “Padrone” nostro. È mio Padre.

At hindi lang ako isang utusan, kundi isang anak. Kaya't ako ay bumaling sa Iyo, Ama, nang may paggalang na nararapat sa Kanya na siya ring mga bagay na iyon, ngunit may kalayaan, pagtitiwala at pagpapalagayang-loob ng isang bata, batid na minamahal, tiwala kahit na sa desperasyon at sa gitna ng pagkaalipin ng mga mundo at ng kasalanan. Siya, ang Ama na tumatawag sa akin, naghihintay sa aking pagbabalik, ako ang alibughang anak na babalik sa Kanya na nagsisi.


Ang aming

Perché non solo Padre mio o dei “miei” (la mia famiglia, i miei amici, il mio ceto sociale, il mio popolo,…), ma Padre di tutti: del ricco e del povero, del santo e del peccatore, del colto e dell’illetterato, che tutti chiami instancabilmente a Te, al pentimento, al Tuo amore.

“Nostro”, certamente, ma non confusamente di tutti: Dio ama tutti ed ognuno singolarmente; Egli è tutto per me quando sono nella prova e nel bisogno, è tutto mio quando mi chiama Sé con il pentimento, la vocazione, la consolazione.

L’aggettivo non esprime un possesso, ma una relazione con Dio totalmente nuova; forma alla generosità, secondo gli insegnamenti di Cristo; indica Dio come comune a più persone: non c’è che un solo Dio ed è riconosciuto Padre da coloro che, mediante la fede nel Suo Figlio unigenito, da Lui sono rinati mediante l’acqua e lo Spirito Santo.

Ang Simbahan ay ang bagong pakikipag-isa ng Diyos at ng mga tao (CCC, 2786, 2790).

Na ikaw ay nasa Langit

Straordianariamente altro rispetto a me, eppure non lontano, anzi ovunque nell’immensità dell’universo e nel piccolo del mio quotidiano, Tua mirabile creazione.

Ang pananalitang ito sa Bibliya ay hindi nangangahulugan ng isang lugar, gaya ng maaaring maging espasyo, ngunit isang paraan ng pagiging; hindi ang distansya ng Diyos, kundi ang kanyang kamahalan at kahit na higit pa Siya sa lahat, napakalapit din Niya sa mapagpakumbaba at nagsisising puso (CCC, 2794).

Sambahin ang iyong pangalan

Sia cioè rispettato ed amato, da me e dal mondo intero, anche attraverso di me, nel mio impegno a dare il buon esempio, a condurre il Tuo Nome anche presso chi ancora non lo conosce veramente.

Sa paghiling na pabanalin ang iyong pangalan, pumapasok tayo sa plano ng Diyos: ang pagpapakabanal ng Kanyang pangalan, na ipinahayag kay Moises at pagkatapos kay Hesus, sa pamamagitan namin at sa amin, gayundin sa bawat tao at sa bawat tao (CCC, 2858) .

Kapag sinabi natin: "Sambahin ang iyong pangalan", nasasabik natin ang ating sarili na hangarin na ang kanyang pangalan, na laging banal, ay ituring din na banal sa mga tao, iyon ay, hindi hinahamak, isang bagay na hindi nakikinabang sa Diyos kundi sa iba. mga tao (St. Augustine, Liham kay Proba).


Halika sa iyong kaharian

Nawa'y ang Iyong Paglikha, ang Pinagpalang Pag-asa, ay matupad sa aming mga puso at sa mundo, at ang aming Tagapagligtas na si Hesukristo ay bumalik! Sa pangalawang tanong, ang Simbahan ay pangunahing tumitingin sa pagbabalik ni Kristo at sa huling pagdating ng kaharian ng Diyos, ngunit nananalangin din para sa paglago ng kaharian ng Diyos sa "ngayon" ng ating buhay (CCC, 2859).

Kapag sinabi nating: "Dumating nawa ang iyong kaharian", na, gusto man natin o hindi, ay tiyak na darating, pinupukaw natin ang ating pagnanais para sa kahariang iyon, upang ito ay dumating para sa atin at karapat-dapat tayong maghari doon (St. Augustine, ibid.).

Matupad ang iyong kalooban

Che è volontà di Salvezza, anche nella nostra incomprensione delle Tue vie. Aiutaci ad accettare la Tua volontà, riempici di fiducia in Te, donaci la speranza e la consolazione del Tuo amore e unisci la nostra volontà a quella del Figlio Tuo, perché si compia il Tuo disegno di salvezza nella vita del mondo.

Talagang hindi natin ito kaya, ngunit, kaisa ni Hesus at sa kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu, maaari nating ibigay ang ating kalooban sa Kanya at magpasya na piliin kung ano ang palaging pinili ng kanyang Anak: gawin kung ano ang nakalulugod sa Ama (CCC, 2860) .

Kung paano sa langit, gayon din sa lupa

Para sa mundo, sa pamamagitan din namin, ang Iyong di-karapat-dapat na mga instrumento, ay mahubog sa pagtulad sa Paraiso, kung saan ang Iyong kalooban ay laging natutupad, na siyang tunay na Kapayapaan, walang katapusang Pag-ibig at walang hanggang Kaligayahan sa Iyong mukha (CCC, 2825-2826).

Kapag sinabi natin: "Gawin ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit", hinihiling natin sa kanya ang pagsunod, upang matupad ang kanyang kalooban, gaya ng tinutupad ng kanyang mga anghel sa langit. (San Augustine, ibid.).

bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain

Ang aming tinapay at ng lahat ng aming mga kapatid, na daigin ang aming sektaryanismo at ang aming pagkamakasarili. Bigyan mo kami ng tunay na kailangan, makalupang pagkain para sa aming kabuhayan, at palayain kami sa mga walang kwentang pagnanasa. Higit sa lahat, bigyan mo kami ng Tinapay ng buhay, ang Salita ng Diyos at ang Katawan ni Kristo, ang walang hanggang dulang na inihanda para sa amin at para sa marami mula pa noong simula ng panahon (CCC, 2861).

Kapag sinabi natin: "Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay", sa salitang ngayon ay nangangahulugang "sa kasalukuyang panahon", kung saan hinihiling namin ang lahat ng bagay na sapat para sa amin, na nagpapahiwatig ng lahat ng ito sa salitang "tinapay" na siyang pinakamahalagang bagay sa kanila, o hinihiling natin ang sakramento ng matatapat na kinakailangan para sa atin sa buhay na ito upang makamit ang kaligayahan hindi ng mundong ito, kundi ng walang hanggang kaligayahan. (San Augustine, ibid.).

Patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin

Nakikiusap ako sa Iyong awa, batid na hindi ito makakarating sa aking puso, kung hindi ko alam kung paano patawarin ang aking mga kaaway, na sumusunod sa halimbawa at sa tulong ni Kristo. Kaya't kung ihandog mo ang iyong handog sa dambana at doon mo naaalala na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwan mo ang iyong handog doon sa harap ng dambana, humayo ka muna at makipagkasundo sa iyong kapatid at pagkatapos ay bumalik ka upang ihandog ang iyong handog. (Mt. 5,23) (CCC, 2862).

Kapag sinabi nating: “Patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad din namin sa mga may utang sa amin”, itinatawag namin sa aming pansin kung ano ang dapat naming hilingin at gawin upang marapat na matanggap ang biyayang ito (St. Augustine, ibid.).

At huwag mo kaming ihatid sa tukso

Huwag Mo kaming ipaubaya sa awa ng daang patungo sa kasalanan, kung saan, kung wala Ka, kami ay maliligaw. Iunat mo ang iyong kamay at hawakan kami (tingnan ang Mt 14:24-32), ipadala sa amin ang Espiritu ng kaunawaan at katatagan at ang biyaya ng pagbabantay at pangwakas na pagtitiyaga (CCC, 2863).

Kapag sinabi nating: "Huwag mo kaming ihatid sa tukso", nasasabik kaming itanong na, na pinabayaan ng kanyang tulong, hindi kami nalinlang at hindi kami pumayag sa anumang tukso o sumuko dito, na nalulula sa sakit (St. Augustine , ibid.).

Ngunit iligtas mo kami sa kasamaan

Kasama ng buong Simbahan, hinihiling ko sa Iyo na ipakita ang tagumpay, na nakamit na ni Kristo, laban sa "prinsipe ng mundong ito" na personal na sumasalungat sa Iyo at sa Iyong plano ng Kaligtasan, nang sa gayon ay mapalaya Mo kami kung saan ang lahat ng Iyong Nilikha at lahat ng Kanyang nilikha. napopoot sa iyong mga nilalang at nais na makita ang lahat na naliligaw kasama niya, nililinlang ang ating mga mata ng nakalalasong kasiyahan, hanggang sa ang prinsipe ng mundong ito ay mapalayas magpakailanman (Jn 12.31) (CCC, 2864).

Kapag sinabi nating, “Iligtas mo kami sa kasamaan,” pinapaalalahanan natin ang ating sarili na pag-isipang hindi pa tayo nagtataglay ng kabutihan kung saan hindi tayo magdaranas ng kasamaan. Ang mga huling salitang ito ng Panalangin ng Panginoon ay may napakalawak na kahulugan na ang isang Kristiyano, sa anumang kapighatian na naranasan niya, kapag binibigkas niya ang mga ito, siya ay dumadaing, lumuluha, sinimulan ang kanyang panalangin dito, huminto dito, tinatapos ang kanyang panalangin dito (St. Augustine, ibid.).

Amen.

At gayon nga, ayon sa Iyong kalooban (CCC, 2865).

Magtanong at ito ay ibibigay sa iyo

Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila: "Kung ang isa sa inyo ay may kaibigan at sa hatinggabi ay pumunta sa kanya at nagsabi: 'Kaibigan, pahiram sa akin ng tatlong tinapay, sapagkat ang isang kaibigan ay dumating sa akin mula sa isang paglalakbay at wala akong maibibigay sa kanya. ,' at kung ang taga-loob ay sumagot sa kanya: "Huwag mo akong abalahin, ang pinto ay sarado na, ang aking mga anak ay nasa kama, hindi ako makabangon upang bigyan ka ng mga tinapay", sinasabi ko sa iyo na, hindi man siya bumangon para ibigay sa kanya ang mga iyon dahil kaibigan niya ito, at least dahil sa panghihimasok niya ay babangon siya at ibibigay ang lahat ng kailangan niya.

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?

Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!” (Lc 11,5-13).

pinagmulan © www.sanfrancescopatronoditalia.it nai-publish sa 05-05-2017

Sama-sama tayong manalangin

preghiera di abbandono
Preghierina
Ama Namin
Loading
/

Destina il tuo 5x1000 alla nostra associazione
a te non costa nulla, per noi vale tanto!
Aiutaci ad aiutare piccoli malati oncologici
scrivi: 93118920615

Pinakabagong mga artikulo

croce su vetro appannato
16 Aprile 2024
Preghierina del 16 aprile 2024
madre e figlio
16 Aprile 2024
Supplica a mia madre
sole
16 Aprile 2024
Nuove compassioni
pane, acqua e crocifisso
16 Aprile 2024
La Parola del 16 aprile 2024
pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024

Mga paparating na kaganapan

×