Lexoni dhe dëgjoni Fjalën e 15 shtatorit 2022

Virgjëresha e Bekuar e Dhimbjeve, Kujtimi

Leximi i Parë

Ai mësoi bindjen dhe u bë shkaku i shpëtimit të përjetshme.

Nga Letra drejtuar Hebrenjve
He 5,7-9
 
Krishtit, nei giorni della sua jeta terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Zoti che poteva salvarlo da vdekjen e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.

Edhe pse Djali, mësoi bindjen nga ajo që vuajti dhe, duke u përsosur, u bë shkaku i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden.

Parola di Dio.
 

Psalmi përgjegjës
Nga Ps 30 (31)

R. Salvami, Zotëri, per la tua misericordia.

Te ti, o Zot, gjeta strehë,
Unë kurrë nuk do të zhgënjehem;
difendimi per la tua giustizia.
Më jep hua veshin tënd. R.
 
Eja shpejt të më çlirosh.
Bëhu për mua një shkëmb strehimi,
një vend i fortifikuar që më shpëton.
Për shkëmbin tim dhe fortesën time ti je,
me emrin tënd më udhëzo dhe më drejto. R.
 
Më çliro nga kurthi që më kanë ngritur,
sepse ti je mbrojtja ime.
Në duart tuaja ua besoj shpirtin tim;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. R.
 
Por unë kam besim te ti, o Zot;
dico: «Tu sei il mio Dio,
ditët e mia janë në duart tuaja”.
Më çliro nga dorë e armiqve të mi
dhe nga persekutorët e mi. R.
 
Sa e madhe është mirësia jote, Zot!
ju e rezervoni për ata që ju frikësohen,
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo,
atyre që gjejnë strehë tek ju. R.
 
SEKUENCA [opsionale]
[Addolorata, in pianto                                 [Stabat Mater dolorósa
la Madre sta presso la Croce                   iuxta crucem lacrimósa,
da cui pende il Figlio.                                 dum pendebat fílius.

I zhytur në ankthin e vdekshëm Cuius ánimam geméntem,
rënkon në thellësi të zemrës contristátam et doléntem
shpuar nga shpata. pertransívit gladius.

Sa e madhe është dhimbja O quam tristis et afflícta
i të bekuarve midis grave, fuit illa benedicta
Nëna e të Vetëmlindurit! Mater Unigeniti!

Nëna e dhembshur qan Quae maerébat et dolébat,
duke soditur plagët pia Mater, dum vidébat
del divino suo Figlio.                                   Nati poenas íncliti!

Kush mund të mos qajë Quis est homo, qui non fleret,
davanti alla Madre di Cristo                       Matrem Christi si vidéret
në kaq shumë mundime? në një lutje të tillë?

Kush nuk mund të ndjejë dhimbje Quis non posset contristári,
para Nënës Christi Matrem contemplári
che porta la morte del Figlio?                   doléntem cum filio?

Për mëkatet e popullit të tij Pro peccátis suae gentis
ajo sheh Jezusin në mundimet vidit Iesum in torméntis
të torturave të rënda. et flagellis subditum.

Për ne ajo sheh Vidit suum dulcem natum die
il dolce suo Figlio,                                       moriéndo desolátum,
vetëm, në orën e fundit. dum emisit spiritum.

O Nënë, burim i Dashuria, Eia Mater, fons amóris,
më lër të jetoj martirizimin tënd, ndjehem vim doloris
më bëj të qaj lotët e tu. fac, ut tecum lugeam!

Bëje zemrën time të digjet Fac, ut árdeat cor meum
nell’amare il Cristo-Dio,                            in amándo Christum Deum,
per essergli gradito.]                                  ut sibi compláceam.]

Të lutem, Nënë e Shenjtë: Sancta Mater, istud agas,
janë ngulitur në zemrën time crucifíxi fige plagas
le piaghe del tuo Figlio.                              cordi meo válide.

Bashkohu me mua në dhimbjen tënde Ti ke lindur i pambrojtur,
per il Figlio tuo divino                                  tam dignáti pro me pati,
që donte të vuante për mua. poenas mecum ndarje.

Më lër të qaj me ty Fac me vere tecum flere,
il Cristo crocifisso                                        crucifíxo condolére
sa të jetoj. donec ego vixero.

Qëndroni gjithmonë pranë jush Iuxta crucem tecum stare
piangendo sotto la croce:                           et me tibi sociáre
këtë uroj. në planctu uroj.

O Virgjëreshë, e shenjtë midis virgjëreshave, Virgjëresha virginum praeclára,
non respingere la mia lutje,             mihi iam non sis amára:
e accogli il mio pianto di figlio.                   fac me tecum plángere.

Fammi portare la morte di Cristo,             Fac, ut portem Christi mortem,
për të marrë pjesë në vuajtjet e tij, passiónis fac consórtem,
adhuroj plagët e tij të shenjta. et plagas recólere.

Ferisci il mio Zemra con le sue ferite,       Fac me plagis vulnerári,
më shtrëngo në kryqin e tij, më përballë Cruce inebriári
inèbriami del suo sangue.                         et cruóre Fílii.

Në kthimin e tij të lavdishëm Flammis ne urar succénsus,
qëndro, o Nënë, pranë meje, për ty, Virgjëresha, sim defénsus
më shpëto nga braktisja e përjetshme. në die judicii.

O Cristo, nell’ora del mio passaggio        Christe, cum sit hinc exíre,
fa’ che, per mano a tua Madre,                   da per matrem me venire
I arrij qëllimit të lavdishëm. ad palmam victoriae.

Kur vdekja tret trupin tim Kur corpus moriétur,
aprimi, Signore, le porte del qielli,              fac, ut animae donétur
më mirëprit në mbretërinë tënde të lavdisë. lavdia e parajsës.
 

Aklamacion ungjillor

Halleluja, halleluja.

Beata la Vergine Maria,
perché senza morire meritò, sotto la croce del Signore,
pëllëmbën e martirizimit.

Aleluja.
 

Ungjilli

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Fjala e 15 shtatorit 2022
Fjala e 15 shtatorit 2022 4

Dal Ungjilli secondo Gjoni
Gjoni 19:25-27

In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!».

Pastaj i tha dishepullit: "Ja nëna jote!".
Dhe që nga ajo orë dishepulli e priti me vete.

Fjala e Zotit.

I bekuar Guerrico d'Igny (rreth 1080-1157)

Abati cistercian

Fjalimi i parë për Zonjën; PL 185A, 187

"Ja nëna jote"

Maria ha generato un figlio; e come è l’unico Figlio del Babai nei cieli, così è l’unico figlio di sua madre sulla terra. (…)

Tuttavia questa unica madre vergine, che ha avuto la gloria di dare alla luce l’unico Figlio di Dio, abbraccia questo stesso Figlio in tutte le membra del suo Corpo e non si vergogna di essere chiamata madre di tutti coloro in cui riconosce il Cristo già formato o che sta per essere formato.

Eva, che ha lasciato in eredità ai suoi figli la condanna a morte prima ancora che nascessero, è stata chiamata “la madre dei viventi” (Gen 3,20). (…) Ma poiché non rispondeva al significato del suo nome, è Maria a renderne reale il mistero. Come la Chiesa di cui è simbolo, è la madre di tutti coloro che sono rinati alla vita.

È veramente la madre della Vita che dà vita a tutti gli uomini; e generandola ha in qualche modo rigenerato tutti coloro che ne avrebbero vissuto. Questa benedetta madre di Cristo, che sa di essere la madre dei cristiani a causa di questo mistero, si mostra anche come loro madre con la cura e l’affetto che dimostra loro.

Non è dura nei loro confronti, come se non fossero suoi. Il suo grembo, una volta fecondato ma non esaurito, non cessa di portare il frutto della bontà. “Il frutto benedetto del tuo seno” (Lc 1,42), dolce madre, ti ha lasciata ricolma di inesauribile bontà: nato da te una volta, rimane in te sempre.

FJALËT E ATË SHENJTË

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace.

Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. […]

Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al botë la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera familjare umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. (Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, 25 marzo 2022)

Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2023 – 17.51 by Remigius Robert

Eugene Robert
Eugenio Ruberto
Fjala e 15 shtatorit 2022
Fjala e 15 shtatorit 2022 2
/
Avatari i Remigio Ruberto

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Lini një koment

Postimet e fundit

fëmijë, luftë, shkatërrim
Lutja e 21 shtatorit 2023
21 shtator 2023
primo piano Eugenio sorride
Ti buzeqesh
21 shtator 2023
Shën Mateu
Fjala e 21 shtatorit 2023
21 shtator 2023
shahu bardh e zi
Lutja e 20 shtatorit 2023
20 shtator 2023
gomar i qeshur
Gomari i tregtarit të kripës
20 shtator 2023

Newsletter

Reklamim

Reklamim