Prečítajte si celú históriu svätých Petra a Pavla, apoštolov a mučeníkov

Svätý apoštol Peter, patrón dobrého mesta Ríma

Svätí Peter a Pavol
Svätí Peter a Pavol 3

Volal sa Simone Ježiš a chiamarlo Pietro. Nativo di Betsaida, viveva a Cafarnao ed era pescatore sul lago di Tiberiade. Il Maestro lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e con Giacomo e Giovanni lo rende testimone di taluni fatti importanti: la risurrezione della figlia di Giairo, la trasfigurazione, l’agonia nell’orto degli ulivi.

Peter sa na svojej ceste po boku Mesiáša ukazuje ako jednoduchý, priamy, niekedy impulzívny človek. Často hovorí a koná v mene apoštolov, neváha žiadať vysvetlenia a objasnenia Ježiš circa la predicazione o le parabole, lo interroga su varie questioni.

A on ako prvý odpovie, keď sa Majster prihovorí dvanástim. "Aj ty chceš odísť?" spýta sa Ježiš po prejave v synagóge v Kafarnaume spôsobil zmätok aj medzi jeho mnohými učeníkmi, z ktorých sa mnohí od tej chvíle rozhodli, že ho už nebudú nasledovať. „Pane, ku komu pôjdeme? – odpovedá Šimon Peter -. Máš slová večného života a my sme uverili a poznali, že si Svätý z Bože“ (Jn 6, 67-68).

Vyznanie viery

V Cézarei Filipovej, keď Ježiš pýta sa svojich nasledovníkov: „Za koho ma považujete?“, je to Peter, kto potvrdzuje: „Ty si Kristus, The Syn del Bože vivente” (Mt 16,16).

A Ježiš: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkvi a mocnosti pekla nad ním nezvíťazia. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). Toto je úloha, ktorú Peter dostáva: riadiť cirkvi.

Evanjeliá to odhaľujú Ježiš sa rozhodne zveriť jeho cirkvi slabo vzdelanému rybárovi, ktorý niekedy nevidí vôľu Bože, inštinktívne: Peter protestuje, keď Ježiš odhaľuje svoju vášeň; chce uniknúť umývaniu nôh pri poslednej večeri, neprijímajúc od Majstra také pokorné gesto; trikrát popiera, že by vedel Ježiš dopo l’arresto.

Apoštoli mu uznávajú úlohu, ktorú mu udelil Ježiš a je to on, kto preberá rôzne iniciatívy. Na veľkonočné ráno, informovaný Máriou Magdalénou o zmiznutí Majstrovho tela z hrobu, sa tam ponáhľa on spolu s ďalším učeníkom. Ale ten, ktorý ho v pretekoch predchádzal, nechal Petra vstúpiť prvého, ako prejav úcty.

Petrova misia

Po vzkriesení o Ježiš, gli apostoli si riuniscono in cenacoli in cui talvolta si manifesta il Maestro. Ciascuno riprende la propria quotidianità e Pietro torna sulla sua barca e alle sue reti.

A práve po noci strávenej na rybačke sa mu Majster opäť zjavuje (Jn 21, 3-7), žiada ho, aby nakŕmil svoje stádo, a predpovedá, akou smrťou ho oslávi (Jn 21, 15-19). Po vzostupe o Ježiš, Peter je referenčným bodom apoštolov a prvých nasledovníkov Kristus, comincia a parlare in pubblico, a predicare e ad operare guarigioni.

Viene arrestato, convocato e rilasciato più volte dal Sinedrio, costretto a prendere atto dell’autorità con la quale parlava e dell’entusiasmo della gente intorno a lui che cresceva sempre di più. Pietro comincia anche a spostarsi di città in città per raccontare la Buona Novella.

Ma torna spesso a Gerusalemme, ed è qui che un giorno si presenta, a lui e agli altri apostoli, Paolo raccontando della sua conversione. Pietro e Paolo intraprendono poi strade diverse, entrambi non si risparmiano in svariati viaggi, ma le loro vite si incrociano spesso a Gerusalemme.

Peter sa s Pavlom niekoľkokrát konfrontuje, prijíma postrehy a úvahy a ocitne sa v diskusii, aby rozhodol o orientácii cirkvi rodiaci sa. Napokon sa obaja apoštoli opäť stretávajú v Ríme.

Rímsky biskup

Pietro rafforza la comunità cristiana e ne è guida. Viene imprigionato durante la persecuzione di Nerone e poi crocifisso a testa in giù, per sua stessa richiesta, mentre Paolo, condannato a morte dal tribunale romano, viene decapitato.

Tradícia hovorí, že ich mučeníctvo sa odohralo v ten istý deň: 29. júna roku 67. Peter zomrel v cirkuse Nero, na vatikánskom kopci, Pavol na Via Ostiense. Na ich hroboch sa týči Bazilika o Svätý Peter a Bazilika svätého Pavla za hradbami

Svätý Pavol apoštol, patrón dobrého mesta Ríma

Svätý Pavol apoštol
Svätí Peter a Pavol 4

Ebreo di Tarso, nell’odierna Turchia, Saulo, cittadino romano, colto, istruito alla scuola giudaica proseguita a Gerusalemme, aveva una buona formazione greco-ellenista, conosceva il greco e il latino.

Syn tkáča záclon, naučil sa aj výrobnému umeniu otec. Come molti ebrei di quell’epoca, aveva un secondo nome greco-latino: Paolo, scelto per semplice assonanza con il proprio nome. Caparbio, coraggioso e audace, aveva buone capacità dialettiche.

Jeho osobnosť vyplýva zo Skutkov apoštolov a z jeho 13 listov. On nevie Ježiš ed è fra i primi a perseguitare i cristiani, ritenuti una setta pericolosa da debellare.

V Písme sa prvýkrát spomína v rozprávaní o kameňovaní Štefana – prvého mučeníka. Christian – a Gerusalemme.

Saul, hrdý zástanca židovskej tradície, „sa snažil zničiť cirkviVchádzal do domov, bral mužov a ženy a dával ich do väzenia“ (Sk 8,3). Učeníci sa ho boja a aby unikli prenasledovaniu, niektorí sa rozpŕchli do rôznych miest vrátane Damasku.

Na ceste do Damasku

Saulo si fa allora autorizzare dal sommo sacerdote a condurre in giudizio i fuggiaschi a Gerusalemme. “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’.

A on: 'Som Ježiš, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare’. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla” (At 9, 3-6). Viene accompagnato a Damasco, dove per tre giorni, sconvolto dall’accaduto, non prende “né cibo né bevanda”.

Na tretí deň sa mu predstavil istý Ananiáš, ktorému Bože, počas videnia, požiadal, aby ho hľadal a položil na neho ruky, aby mohol znova vidieť. „On je nástrojom, ktorý som si pre seba vybral, aby som niesol svoje meno pred národmi, kráľmi a bohmi deti d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”, viene rivelato ad Anania.

Paolo si fa battezzare, conosce la piccola comunità cristiana del luogo, si presenta nella Sinagoga e testimonia quanto gli è accaduto. Comincia da qui il suo apostolato. Si intrattiene con i discepoli che si trovano a Damasco, inizia a predicare con entusiasmo e in seguito raggiunge Gerusalemme.

Tu sa stretáva s Petrom a ostatnými apoštolmi, ktorí ho po počiatočnom ostychu privítajú a dlho sa s ním rozprávajú o Ježiš. Paolo li ascolta, apprende gli insegnamenti lasciati dal Maestro e fortifica la sua fede. Prosegue la predicazione, ma si scontra con l’ostilità di tanti ebrei e le perplessità di diversi cristiani.

Opustil Jeruzalem a vrátil sa do Tarzu, kde pokračoval v živnosti ako tkáč stanov a naďalej sa venoval evanjelizácii. O niekoľko rokov neskôr Pavol spolu s Barnabášom, jedným z prvých židovských konvertitov, prichádza do Antiochie a nadväzuje úzke vzťahy s kresťanskou komunitou.

Apoštolské cesty

Dopo un breve soggiorno a Gerusalemme, da Antiochia Paolo prosegue la sua missione fra gli ebrei e soprattutto fra i pagani – i cosiddetti “gentili” – per altre mete. Tre i suoi grandi viaggi apostolici.

Durante il primo approda a Cipro e in diverse città della Galazia, fonda svariate comunità, quindi raggiunge nuovamente Antiochia e poi Gerusalemme, per discutere con gli apostoli se i convertiti dal paganesimo dovevano rispettare o meno i precetti della tradizione ebraica.

Nel secondo viaggio Paolo si dirige nel sud della Galazia, poi è la volta della Macedonia e della Grecia. Si ferma a Corinto per oltre un anno poi tocca altre città, fra cui Efeso e ancora Gerusalemme, e si dirige nuovamente ad Antiochia. Da qui riparte per il suo il terzo viaggio.

Zastaví sa na tri roky v Efeze, potom sa dostane do Macedónska, Korintu a ďalších miest, navštívi komunity, ktoré ho predtým privítali, a nakoniec sa vráti do Jeruzalema. Kvôli napätiu, ktoré vzniklo medzi komunitami, ktoré založil, a židovsko-kresťanmi v súvislosti s dodržiavaním určitých ustanovení židovského práva, konfrontoval Jakuba.

Smerom k mučeníctve

Potom ho Židia obviňujú z kázania proti zákonu a z uvedenia obráteného pohana do chrámu, je zatknutý, ale pred súdom sa Pavol ako rímsky občan odvoláva k cisárovi a je prevezený do Rím.

Prichádza tam po svojom zajatí v Cézarei a niekoľkých zastávkach v iných mestách. V Ríme, kde bol aj Peter, sa dostal do kontaktu s kresťanskou komunitou. Oslobodený pre nedostatok dôkazov potom pokračoval vo svojej misii. Za Nera je opäť zatknutý; odsúdený na smrť rímskym súdom, bol sťatý na Via Ostiense, zatiaľ čo Peter bol ukrižovaný na kopci Vatikán.

Tradícia uvádza, že mučeníctvo Petra a Pavla sa odohralo v ten istý deň: 29. júna roku 67. Na ich hroboch sa týči Bazilika San Pietro a Bazilika San Paolo fuori le Mura.

zdroj Vatikánske správy © Dikastérium pre komunikáciu

Posledná úprava: 7. novembra 2022 9:43 používateľom Remigius Róbert

PredchádzajúceĎalší príspevok
Avatar Remigia Ruberta

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

Zanechať komentár