Czas czytania: 16 minut

Historia świętego Jana Pawła II

Considerata la straordinarietà di questi Sommi Pontefici nell’offrire al clero e ai fedeli un singolare modello di virtù e nel promuovere la vita in Cristo, tenendo conto delle innumerevoli richieste da ogni parte del mondo, il Santo Padre Francesco, facendo suoi gli unanimi desideri del popolo di Dio, ha dato disposizione che le celebrazioni di S. Giovanni XXIII, papa, e di S. Giovanni Paolo II, papa, siano iscritte nel Calendario Romano generale, la prima l’11, la seconda il 22 ottobre, con il grado di memoria facoltativa.
(Watykan, 11 września 2014 – Zenit.org)

«Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! 

Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! 

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 

Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju Jego zbawczej mocy. Nie bój się!"

Te pamiętne słowa, wypowiedziane 22 października (data wybrana na wspomnienie liturgiczne) 1978 w homilii na rozpoczęcie pontyfikatu (czyt>>> Homilia na rozpoczęcie pontyfikatui (lub) wideo, aby go posłuchaćHomilia na rozpoczęcie pontyfikatu Jana Pawła II), są teraz wyryte w sercach wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli na całym świecie.

Quello che il neoeletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo ha fatto per primo: ha aperto a Cristo la società, la cultura, i sistemi politici ed economici, invertendo con la forza di un gigante, che gli veniva da Dio, una tendenza che poteva sembrare irreversibile.

Giovanni Paolo II, al secolo, Karol Józef Wojtyła, nasce a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 1920. Era l’ultimo dei tre figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929.

Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941. La sorella, Olga, era morta prima che lui nascesse.

Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella Chiesa parrocchiale di Wadowice dal sacerdote Franciszek Zak; a 9 anni ricevette la Prima Comunione e a 18 anni il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse all’Università Jagellónica di Cracovia.

Kiedy hitlerowcy zamknęli Uniwersytet w 1939 roku, młody Karol pracował (1940-1944) w kamieniołomie, a później w fabryce chemicznej Solvay, aby zarobić na życie i uniknąć deportacji do Niemiec.

Od 1942 roku, czując powołanie do kapłaństwa, uczęszczał na kursy formacyjne tajnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, kierowanego przez arcybiskupa krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiehę. W tym samym czasie był jednym z promotorów konspiracyjnego Teatru Rhapsodico.

Po wojnie kontynuował naukę w nowo otwartym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, aż do święceń kapłańskich w Krakowie 1 listopada 1946 r. z rąk arcybiskupa Sapiehy.

Successivamente fu inviato a Roma, dove, sotto la guida del domenicano francese P. Garrigou-Lagrange, conseguì nel 1948 il dottorato in teologia, con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce (Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce).

W tym czasie w czasie wakacji pełnił posługę duszpasterską wśród polskich emigrantów we Francji, Belgii i Holandii.

Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu cappellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e teologici.

W 1953 przedstawił na KUL rozprawę pt.Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej wychodząc od systemu etycznego Maxa Schelera„. Później został profesorem teologii moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym w Lublinie.

4 lipca 1958 Czcigodny Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombi i pomocniczym Krakowa. Święcenia biskupie otrzymał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu (Kraków), z rąk abpa Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 r. został mianowany arcybiskupem krakowskim przez bł. Pawła VI, który na konsystorzu 26 czerwca 1967 r. kreował go i ogłosił kardynałem, z tytułem S. Cesareo in Palatio, diakon podniósł pro illa vice do tytułu prezbitera.

Uczestniczył w Soborze Watykańskim II (1962-1965) z ważnym wkładem w opracowanie konstytucjiGaudium et spes. Kardynał Wojtyła brał także udział w 5 zgromadzeniach Synodu Biskupów przed swoim pontyfikatem.

I Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero Papa il 16 ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni Paolo II e il 22 ottobre iniziò solennemente il ministero Petrino, quale 263° successore dell’Apostolo. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi 27 anni.

Jan Paweł II sprawował swoją posługę w niestrudzonym duchu misyjnym, poświęcając wszystkie swoje siły, kierując się pasterską troską o wszystkie Kościoły i miłością otwartą na całą ludzkość.

– Jego podróże apostolskie dookoła świata były 104.
– Odbył 146 wizyt duszpasterskich we Włoszech.
– Jako biskup Rzymu odwiedził 317 parafii (na ogólną liczbę 333).

Più di ogni Predecessore ha incontrato il Popolo di Dio e i Responsabili delle Nazioni: alle Udienze Generali del mercoledì (1166 nel corso del Pontificato) hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose [più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo dell’anno 2000], nonché i milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo.

Również liczne postacie rządowe otrzymane na rozprawie:

– 38 oficjalnych wizyt;
– 738 przesłuchań lub spotkań z głowami państw;
– 246 przesłuchań i spotkań z premierami.

Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, nel 1985, le Giornate Mondiali della Gioventù. Le 19 edizioni della GMG che si sono tenute nel corso del suo Pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo.

W ten sam sposób jego troska o rodzinę została wyrażona w Światowych Spotkaniach Rodzin, które zainicjował w 1994 roku.

Jan Paweł II skutecznie propagował dialog z Żydami i przedstawicielami innych religii, zwołując ich na różne Spotkania Modlitewne o Pokój, zwłaszcza w Asyżu.

Sotto la sua guida la Chiesa si è avvicinata al terzo millennio e ha celebrato il Grande Giubileo del 2000, secondo le linee indicate con la Lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente. Następnie stanął w obliczu nowej epoki, otrzymując wskazówki w Liście ApostolskimNovo Millennium Ineunte, w którym została ukazana wiernym ścieżka przyszłego czasu.

Con l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e l’Anno dell’Eucaristia, Giovanni Paolo II ha promosso il rinnovamento spirituale della Chiesa.

Nadał nadzwyczajnego rozmachu kanonizacjom i beatyfikacjom, aby ukazywały niezliczone przykłady dzisiejszej świętości, które pobudzały ludzi naszych czasów. świętował

– 147 uroczystości beatyfikacyjnych i ogłoszono 1338 błogosławionymi;
– 51 kanonizacji, w sumie 482 świętych.

Ha proclamato Dottore della Chiesa santa Teresa di Gesù Bambino.

Znacznie powiększył Kolegium Kardynałów, tworząc 231 na 9 konsystorzach (plus 1 in pectore, który jednak nie został opublikowany przed śmiercią). Zwołał też 6 plenarnych posiedzeń Kolegium Kardynałów.

Przewodniczył 15 zgromadzeniom Synodu Biskupów:
– 6 generałów zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990, 1994 i 2001),
– 1 nadzwyczajne walne zgromadzenie (1985 r.),
– 8 zgromadzeń specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] i 1999).

Wśród jego głównych dokumentów są:

– 14 Encyklik,
– 15 adhortacji apostolskich,
– 11 Konstytucji Apostolskich,
– 45 listów apostolskich.

Ha promulgato il Catechismo della Chiesa cattolica, alla luce della Tradizione, autorevolmente interpretata dal Concilio Vaticano II. Ha riformato i Codici di diritto Canonico Occidentale e Orientale, ha creato nuove Istituzioni e riordinato la Curia Romana.

Papieżowi Janowi Pawłowi II jako lekarzowi prywatnemu przypisywanych jest także 5 książek:

1.”Przekraczając próg nadziei” (październik 1994);

2. "Dar i tajemnica„: w pięćdziesiątą rocznicę kapłaństwa” (listopad 1996);

3.Tryptyk rzymski„Rozmyślania w formie poezji” (marzec 2003);

4.Wstawaj, idziemy!” (maj 2004);

5.Pamięć i tożsamość” (luty 2005).

Jan Paweł II zmarł w Watykanie 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, gdy sobota dobiegała końca, a my wkroczyliśmy już w dzień Pański, Oktawę Wielkanocy i Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Od tego wieczoru do 8 kwietnia, kiedy odbył się pogrzeb zmarłego Papieża, ponad trzy miliony pielgrzymów przybyło do Rzymu, aby złożyć hołd ciału Papieża, czekając w kolejce do 24 godzin, aby wejść do Bazyliki św. Piotra (>>> ostatnie pożegnanie).

Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso la dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte, per l’inizio della Causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II.

Proces został oficjalnie otwarty 28 czerwca 2005 r. przez kardynała Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego diecezji rzymskiej. 2 kwietnia 2007 roku, dwa lata po jego śmierci, w Bas. św. Jana na Lateranie sam kardynał ogłosił zakończenie pierwszego diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego, przekazując wyniki Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Na dzień 1 kwietnia 2009 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych badała 251 doniesień o rzekomych cudach.

19 grudnia 2009 roku dekretem potwierdzającym jego heroiczność cnót został ogłoszony czcigodnym

Il 14 gennaio 2011 Benedetto XVI ha promulgato il decreto che attribuisce un miracolo all’intercessione di Papa Giovanni Paolo II.

Według informacji przekazanych przez kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dotyczy ona wyzdrowienia z choroby Parkinsona (tej samej, na którą cierpiał Jan Paweł II) francuskiej siostry zakonnej Marie Simon-Pierre, która miała miejsce wieczorem 2 czerwca 2005 r.

La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo in Piazza S. Pietro il 1° maggio 2011, Domenica della Divina Misericordia (festa istituita dallo stesso Giovanni Paolo II, all’occasione della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska, il 30 aprile 2000).

Podczas tego transmitowanego na cały świat wydarzenia ponad półtora miliona wiernych z całego świata wypełniło plac i wszystkie okoliczne ulice. W uroczystości uczestniczyło około 90 międzynarodowych delegacji.

«Auctoritate Nostra Apostolica facultates facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Paulus II, papież, Beati nomine in posterum appelletur…"(wideo>>> Benedykt XVI ogłasza papieża Jana Pawła II „błogosławionym”).

Tą formułą papież Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta XVI, który w homilii powiedział:

«Con la sua testimonianza di fede, di amore e di coraggio apostolico, accompagnata da una grande carica umana, questo esemplare figlio della Nazione polacca ha aiutato i cristiani di tutto il mondo a non avere paura di dirsi cristiani, di appartenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo. In una parola: ci ha aiutato a non avere paura della verità, perché la verità è garanzia della libertà.

Ancora più in sintesi: ci ha ridato la forza di credere in Cristo, perché Cristo è Redemptor hominis, Redentore dell’uomo: il tema della sua pierwsza encyklikai motywem przewodnimwszyscy inni."

I zakończył, wyraźnie wzruszony, tymi słowami:

«E poi la sua testimonianza nella sofferenza: il Signore lo ha spogliato pian piano di tutto, ma egli è rimasto sempre una “roccia”, come Cristo lo ha voluto.

La sua profonda umiltà, radicata nell’intima unione con Cristo, gli ha permesso di continuare a guidare la Chiesa e a dare al mondo un messaggio ancora più eloquente proprio nel tempo in cui le forze fisiche gli venivano meno. Così egli ha realizzato in modo straordinario la vocazione di ogni sacerdote e vescovo: diventare un tutt’uno con quel Gesù, che quotidianamente riceve e offre nella Chiesa.

Beato te, amato Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto! Continua – ti preghiamo – a sostenere dal Cielo la fede del Popolo di Dio. Tante volte ci hai benedetto in questa Piazza dal Palazzo! Oggi, ti preghiamo: Santo Padre ci benedica! Amen."

27 kwietnia 2014 roku Jego Świątobliwość Papież Franciszek ogłosił świętymi swoich poprzedników Jana XXIII i Jana Pawła II. Un momento di gioia e di preghiera per gli 800.000 e più fedeli che da tutto il mondo hanno affluito in piazza San Pietro, ma anche l’inizio di un viaggio eterno nella gloria della Chiesa Cattolica.

Więcej informacji (dokumenty i filmy):
Kanonizacja bł. Jana XXIII i Jana Pawła II … 

źródło © ewangelia dnia.org

Karol Józef Wojtyła nasce a Wadowice, in Polonia, nel 1920.

La sua famiglia e la sua infanzia sono segnate da diversi lutti. Nel 1939, quando la Germania nazista invade la Polonia, il Terzo Reich chiude l’università Jagellonica di Cracovia che stava frequentando, così il giovane Karol inizia a lavorare prima in una cava e poi nella fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in Germania.

Od 1942 roku, czując powołanie do kapłaństwa, uczęszczał na kursy formacyjne tajnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, kierowanego przez arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę.

Pasterz w wreszcie wolnej Polsce

Finita la guerra, Karol può continuare i suoi studi nel seminario maggiore di Cracovia e alla Facoltà di Teologia dell’Università Jagellonica, fino alla sua ordinazione sacerdotale, nel 1946.

Nel 1948 gli viene assegnato il suo primo incarico, in Polonia: coadiutore nella parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, poi in quella di San Floriano, in città.

È cappellano degli universitari fino al 1951, e in seguito insegnerà Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di Teologia di Lublino.

13 stycznia 1964 został mianowany arcybiskupem krakowskim przez papieża Pawła VI, który trzy lata później wyniósł go do godności kardynalskiej. Bezpośrednio potem bierze udział w Soborze Watykańskim II, gdzie wnosi ważny wkład w opracowanie konstytucji Gaudium et spes.

Pierwszy Polak na Tronie Piotrowym

Con la prematura scomparsa di Giovanni Paolo I, contro ogni previsione Karol Wojtyła viene eletto Papa il 16 ottobre 1978.

È il primo Papa non italiano dopo 455 anni – dai tempi di Adriano VI – il primo polacco della storia e anche il primo Pontefice proveniente da un Paese di lingua slava.

Il suo Pontificato inizia subito a collezionare primati: i suoi viaggi apostolici nel mondo, espressione della costante sollecitudine pastorale del Successore di Pietro per tutte le Chiese, sono stati 104; aiutato dalle 11 lingue che conosceva, Giovanni Paolo II ha sempre lavorato per costruire ponti di relazioni tra nazioni e religioni diverse, nel segno dell’Ecumenismo, il vero faro da cui si è fatto guidare per tutto il suo lungo Pontificato.

Wreszcie we Włoszech odbył 146 wizyt duszpasterskich i jako biskup Rzymu odwiedził 317 z obecnych 332 parafii rzymskich.

Naprawdę uniwersalna służba

La sua sollecitudine di pastore trova espressione, inoltre, nell’erezione di numerose diocesi e circoscrizioni ecclesiastiche, nella promulgazione dei Codici di Diritto Canonico latino e delle Chiese Orientali, del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Proponendo al Popolo di Dio momenti di particolare intensità spirituale, indice l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e l’Anno dell’Eucaristia nonché il Grande Giubileo del 2000.

Avvicina le nuove generazioni indicendo la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù che prende le mosse da quel primo incontro a Roma il 31 marzo del 1985 e che da allora in poi si celebrerà ogni due anni in una città diversa del mondo scelta dal Papa, acquistando via via sempre maggiore importanza.

Nessun Papa, poi, ha incontrato tante persone come Giovanni Paolo II: alle Udienze Generali del mercoledì (oltre 1160) hanno partecipato più di 17 milioni e 600mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose e i milioni di fedeli cui ha stretto la mano e dato una carezza nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo.

Atak na placu św. Piotra

Giovanni Paolo II ha anche subito un grave attentato in piazza San Pietro il 13 maggio 1981 quando, appena uscito tra la folla riunita per l’udienza, viene ferito da un colpo di pistola.

Dopo una lunga degenza in ospedale, perdona il suo attentatore, il turco Ali Agca, e va a trovarlo in carcere, dove hanno un lungo colloquio.

Rendendo grazie di essere stato salvato dalla mano materna della Madre di Dio, il Papa fa poi incastonare il proiettile dal quale è stato colpito nella corona della statua della Madonna di Fatima, ricordando anche che l’attentato era avvenuto proprio il giorno in cui ne ricorreva la festa.

Świadomy otrzymania nowego życia, Jan Paweł II z heroiczną wielkodusznością zintensyfikował swoje zadania duszpasterskie.

Dokumenty i teksty

Il Papa nel suo lungo Pontificato ha anche firmato diversi documenti entrati poi nel Magistero della Chiesa. Tra i principali si annoverano 14 Encicliche, 15 Esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere apostoliche. Tra queste ricordiamo due encicliche sul tema del lavoro e della dottrina sociale come la Laborem Exercens del 1981 e la Centesimus Annus del 1991, nel centenario della Rerum Novarum di Leone XIII.

Si ricorda poi anche la Costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 in cui stabilisce l’organizzazione della Curia Romana e i compiti dei vari dicasteri.

Papieżowi Janowi Pawłowi II przypisywanych jest także pięć książek: Przekroczyć próg nadziei (październik 1994); Dar i tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę kapłaństwa (listopad 1996); Tryptyk rzymski, medytacje w formie poezji (marzec 2003); Wstawaj, idziemy! (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).

Śmierć i kult

Giovanni Paolo II muore a Roma, nel Palazzo Apostolico Vaticano, sabato 2 aprile 2005, alle ore 21.37, nella vigilia della Domenica in Albis o della Divina Misericordia, da lui istituita.

Il suo Pontificato è stato il terzo più lungo della storia, dopo quello di Pietro e quello di Pio IX.

Uroczyste pogrzeby na Placu św. Piotra obchodzone są 8 kwietnia z niewiarygodną frekwencją. Beatyfikowany w 2011 roku przez swojego bezpośredniego następcę Benedykta XVI, kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku przez papieża Franciszka.

Oto modlitwa, której Jan Paweł II nauczył się w dzieciństwie i odmawiał codziennie:

Przyjdź, Duchu Stworzycielu,
odwiedź nasze umysły,
napełnij swoją łaską
serca, które stworzyłeś.

O słodka pocieszycielko,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
święte krzyże duszy.

Dito della mano di Dio,
obiecane przez Zbawiciela,
promieniuj swoimi siedmioma darami,
budzi w nas słowo.
Bądź światłem dla intelektu,
płonący płomień w sercu;
ulecz nasze rany
col balsamo del tuo amore.

Broń nas przed wrogiem,
przynosi dar pokoju,
Twój niezwyciężony przewodnik
chroń nas przed krzywdą.
Światło wiecznej mądrości,
wyjaw nam wielką tajemnicę
di Dio Padre e del Figlio
zjednoczeni w jednej Miłości.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
i do Ducha Świętego
dla wszystkich grup wiekowych.
Amen.

źródło © Wiadomości z Watykanu – Dicasterium pro Communicatione

San Giovanni Paolo II
Święty Jan Paweł II © Remigio Ruberto

Przekaż swoje 5x1000 na rzecz naszego stowarzyszenia
Ciebie to nic nie kosztuje, dla nas to wiele warte!
Pomóż nam pomóc małym chorym na raka
ty piszesz:93118920615

2 Komentarze
  1. Avatar di Remigio

    Tutte le mattine, appena arrivati al Policlinico Gemelli, ti pregavo. Ed oggi, continuo a pregarti, per stringere a te il mio ragazzo, diventato tuo angelo.

  2. Avatar di Remigio

    Tutte le mattine, appena arrivati al Policlinico Gemelli, ti pregavo. Ed oggi, continuo a pregarti, per stringere a te il mio ragazzo, diventato tuo angelo.

Ostatnie artykuły

rana, animale, frog
19 kwietnia 2024 r
La rana dalla bocca larga
gioia nel cuore
19 kwietnia 2024 r
Scegliere la gioia
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 kwietnia 2024 r
Pozostaję!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 kwietnia 2024 r
Słowo z 19 kwietnia 2024 r
Eucaristia
18 kwietnia 2024 r
Modlitwa z 18 kwietnia 2024 r

Nadchodzące wydarzenia

×