קרא את סיפורה של פאוסטינה קובלסקה הקדושה

Faustina, l’apostola della Divina Misericordia, appartiene oggi al gruppo dei קדושים della Chiesa più conosciuti. Attraverso di lei il ג'ֶנטֶלמֶן manda al עוֹלָם il grande messaggio della Misericordia Divina e mostra un esempio di perfezione cristiana basata sulla אמון in אלוהים ועל היחס הרחמן כלפי רעהו.

הלידה

אָחוֹת מרי Faustina nasce il 25 אוגוסט 1905, terza di dieci יְלָדִים, da Marianna e Stanislao Kowalski, contadini del villaggio di Głogowiec. Al battesimo nella chiesa parrocchiale di Świnice Warckie le fu dato il nome di Elena. Fin dall’infanzia si distinse per l’amore alla תְפִלָה, per la laboriosità, per l’obbedienza e per una grande sensibilità alla עוני umana.

All’età di nove anni ricevette la Prima Comunione; fu per lei un’esperienza profonda perché ebbe subito la consapevolezza della presenza dell’Ospite Divino nella sua anima. Frequentò la בית ספר per appena tre anni scarsi. Ancora adolescente abbandonò la בית של ה הורים e andò a שֵׁרוּת presso alcune famiglie benestanti di Aleksandrów, Łódź e Ostrówek, per mantenersi e per aiutare i genitori.

ייעוד דתי

Fin dal settimo anno di חַיִים sentiva nella sua anima la vocazione religiosa, ma non avendo il consenso dei genitori per entrare in convento, cercava di sopprimerla. Sollecitata poi da una visione di המשיח sofferente, partì per Varsavia dove il 1 agosto del 1925 entrò nel convento delle Suore della מריה הקדושה של רחמים.

תחת שמה של האחות מריה פאוסטינה בילתה שלוש עשרה שנים במנזר בבתי הקהילה השונים, בעיקר בקרקוב, וילנו ופלוק, עבדה כטבחית, גנן וקונסיירז'.

חיים מיסטיים

בחוץ לא היה סימן לחייו המיסטיים העשירים במיוחד. היא ביצעה את כל העבודה בשקידה, שמרה נאמנה על כללי הדת, הייתה מרוכזת, שקטה ובו בזמן מלאה ב אהבה benevolo e disinteressato.

La sua vita apparentemente ordinaria, monotona e grigia nascondeva in sé una profonda e straordinaria unione con Dio.

רחמים אלוהיים

Alla base della sua spiritualità si trova il mistero della Misericordia Divina che essa meditava nella parola di Dio e contemplava nella quotidianità della sua vita.

La conoscenza e la contemplazione del mistero della Misericordia di Dio sviluppavano in lei un atteggiamento di fiducia filiale in Dio e di misericordia verso il prossimo. Scriveva: “אוי לי יֵשׁוּעַ, ognuno dei Tuoi santi rispecchia in sé una delle Tue virtù; io desidero rispecchiare il Tuo Cuore compassionevole e pieno di misericordia, voglio glorificarlo. La Tua misericordia, o Gesù, sia impressa sul mio cuore e sulla mia anima come un sigillo e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell’altra vita.” (ש' ד', 7).

Suor Maria Faustina fu una בַּת fedele della Chiesa, che essa amava come אִמָא e come Corpo Mistico di Cristo. Consapevole del suo ruolo nella Chiesa, collaborava con la Misericordia Divina nell’opera della salvezza delle anime perdute. Rispondendo al בַּקָשָׁה e all’esempio di Gesù offriva la sua vita in sacrificio. La sua vita spirituale si caratterizzava inoltre per l’amore all’Eucarestia e per una profonda devozione alla Madre di Dio della Misericordia.

Gli anni della sua vita religiosa abbondarono di תודה straordinarie: le rivelazioni, le visioni, le stigmate nascoste, la partecipazione alla passione del Signore, il dono dell’ubiquità, il dono di leggere nelle anime umane, il dono della profezia e il raro dono del fidanzamento e dello sposalizio mistico.

מגע חי עם אלוהים

Il contatto vivo con Dio, con la מדונה, con gli מלאכים, con i santi, con le anime del purgatorio, con tutto il mondo soprannaturale fu per lei non meno reale e concreto di quello che sperimentava con i sensi. Malgrado il dono di tante grazie straordinarie era consapevole che non sono esse a costituire l’essenza della santità.

הוא כתב ביְוֹמָן(>> [PDF] Diario di Suor Faustina Kowalska):

"Né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono ad essa elargitola rendono perfetta, ma l’unione intima della mia anima con Dio. I doni sono soltanto un ornamento dell’anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio." (ש' ג', 28).

האל בחר באחות מריה פאוסטינה כמזכירה ושליחת רחמיו כדי להעביר, דרכה, מסר גדול לעולם. "Nell’Antico Testamento mandai al Mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l’umanità con la Mia misericordia. Non voglio punire l’umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso." (QV,155).

המשימה

המשימה של האחות מריה פאוסטינה כללה שלוש משימות:

 1. Avvicinare e proclamare al mondo la אֶמֶת rivelata nella Sacra Scrittura sulla Misericordia di Dio per ogni איש.

2. Implorare la Misericordia Divina per tutto il mondo, soprattutto per i peccatori, in particolar modo con le nuove forme di culto della Divina Misericordia indicate da Gesù: l’immagine di Cristo con la scritta: Gesù confido in Te, la festa della Divina Misericordia nella prima יוֹם רִאשׁוֹן dopo Pasqua, la >>> קפלת הרחמים האלוהית (אודיו)e la preghiera nell’ora della Divina Misericordia (ore 15). A queste forme di culto e anche alla diffusione dell’adorazione della Misericordia il Signore allegava grandi promesse a condizione dell’affidamento a Dio e della prassi dell’amore attivo per il prossimo.

3. Ispirare un movimento apostolico della Divina Misericordia con il compito di proclamare e implorare la Misericordia Divina per il mondo e di aspirare alla perfezione cristiana sulla via indicata da Suor Maria Faustina. Si tratta della via che prescrive un atteggia-mento di fiducia filiale, l’adempimento della volontà di Dio e un atteggiamento di misericordia verso il prossimo.

Oggi questo movimento riunisce nella Chiesa milioni di persone di tutto il mondo: le congregazioni religiose, gli istituti secolari, i sacerdoti, le confraternite, le associazioni, le diverse קהילה degli שליחים della Divina Misericordia e le persone singole che intraprendono i compiti che il Signore ha trasmesso a Suor Maria Faustina.

המשימה של האחות מריה פאוסטינה תוארה ביְוֹמָן che lei redigeva seguendo il desiderio di Gesù e i suggerimenti dei padri confessori, annotando fedelmente tutte le מילים di Gesù e rivelando il contatto della sua anima con Lui.

האל אמר לפוסטינה: "מזכיר המסתורין העמוק ביותר שלי,... המשימה העמוקה ביותר שלך היא לרשום את כל מה שאני מודיע לך על רחמי, למען נשמות שבקריאת הכתבים הללו ירגישו נחמה פנימית ויעודדו להתקרב אליי"(ש' ו', 67). למעשה, עבודה זו מתקרבת לתעלומת הרחמים האלוהיים בצורה יוצאת דופן.

היומן

היְוֹמָןהוא מרתק לא רק אנשים רגילים אלא גם חוקרים שמוצאים בו מקור נוסף למחקר התיאולוגי שלהם.

היְוֹמָן è stato tradotto in varie lingue, tra cui inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, ceco, slovacco e arabo.

המוות

Suor Maria Faustina, distrutta dalla מחלה e dalle varie sofferenze che sopportava volentieri come sacrificio per i peccatori, nella pienezza della maturità spirituale e misticamente unita a Dio, מת a Cracovia il 5 ottobre 1938 all’età di appena 33 anni.

התהילה של קדושת חייו גדלה יחד עם התפשטות פולחן הרחמים האלוקיים בעקבות החסדים שהושגו בהשתדלותו.

Negli anni 1965-67 si svolse a Cracovia il processo informativo relativo alla sua vita e alle sue virtù e nel 1968 iniziò a רומא il processo di beatificazione che si concluse nel dicembre del 1992.

הביטיפיקציה

Suor Faustina fu beatificata, in piazza S. פיטר a Roma, il 18 aprile 1993 e dichiarata santa, il 30 aprile 2000, da San Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005) che, in quell’occasione, stabilì, per la prima volta, la Festa della Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima domenica dopo חג הפסחא.

השרידים של פאוסטינה הקדושה נמצאים בקודש הרחמים האלוהיים בקרקוב-לוגיוויניקי אך חלקם מפוזרים ברחבי העולם.

 >>> דרשה לאב הקדוש
[צָרְפָתִיתאנגליתאִיטַלְקִיתפורטוגזיתספרדיתגֶרמָנִיָת ]

פאוסטינה קובלסקה הקדושה
Santa Faustina Gesù confido in Te

מקור © gospeloftheday.org

אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

ישוע מדבר אל התלמידים
המילה של 30 בספטמבר 2023
30 בספטמבר 2023
מֶרחָב
תפילת 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023
יוגניו מלטף את רמיג'יו
עם כן אתה מפריע ועם לא אתה יוצא מהדרך!
29 בספטמבר 2023
פנטסטי 4 ב-Pizzo Calabro
מכתב לאלוהים
29 בספטמבר 2023
ישו ותלמידים
המילה של 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם