Leggi e ascolta La Parola del 7 aprile 2023

יום שישי הטוב 'In Passione Domini'

קריאה ראשונה

הוא עבר פירורים בגלל הטעויות שלנו. (שיר רביעי של עבד ה')

מתוך ספר ישעיהו הנביא
האם 52,13-53,12
 
הנה, עבדי יצליח,
הוא יתכבד, יתעלה ויתעלה מאוד.

כמה התפעלו ממנו
– כה מעוות היה המראה שלו עבור גבר
ושונה צורתו מזו של ה יְלָדִים של האדם -,
כל כך הרבה עמים יתפעלו ממנו;
מלכים יסגרו פיהם לפניו,
כי הם יראו עובדה שלא סופרה להם מעולם
והם יבינו מה שלא שמעו מעולם.

מי היה מאמין להודעה שלנו?
למי תתגלה זרוע ה'?
הוא צמח כמו שתיל לפניו
וכמו שורש באדמה יבשה.

אין לו מראה או יופי
לתפוס את עינינו,
לא הוד כדי להיות מסוגל לרצות אותנו.
מבוזה ונדחה על ידי גברים,
איש צער שמכיר היטב את הסבל,
כאחד שלפניו מכסים את פניו;
הוא היה בז ולא היה לנו הערכה אליו.

ובכל זאת הוא לקח עלינו את הסבל שלנו,
הוא נשא את כאבינו;
ושפטנו אותו לעונש,
מוכה על ידי אלוהים ומושפל.
הוא ננקב על עבירותינו,
נמחץ על עוונותינו.

העונש שמציל אותנו נפל עליו;
בפצעיו נרפא.
כולנו הלכנו לאיבוד כמו עדר,
כל אחד מאיתנו הלך לדרכו;
ה' גרם לזה ליפול עליו
את העוונות של כולנו.

הוא נתן להשפיל את עצמו
ולא פתח את פיו;
היה כמו כבש מובל לטבח,
כמו כבשה אילמת לפני גוזזו,
ולא פתח את פיו.

בדיכוי ובגזר דין לא צודק הוציאו אותו מהדרך;
מי מתאבל על צאצאיו?
כן, הוא נותק מארץ החיים,
על אשמת עמי הוא הוכה למוות.

הוא נקבר עם הרשעים,
עם העשיר היה תל קבורתו,
למרות שהוא לא ביצע אלימות
ולא הייתה רמאות בפיו.
אבל יהוה מצא חן בעיניו להשתטח בכאבים.

כאשר הוא מקריב את עצמו כקורבן כפרה,
יראה צאצאים, יחיה זמן רב,
דרכו יתקיים רצון ה'.

לאחר ייסוריו האינטימיים הוא יראה את האור
ויסתפק בידיעתו;
עבדי הצדיק יצדיק רבים,
הוא ישא את עוונותיהם.

לכן אשכרה לו בהמון,
מן האדיר הוא יבזל,
כי הוא הפשיט את עצמו למוות
ונמנה בין הרשעים,
בשעה שנשא בחטא רבים
והתערב בעבור האשמים.
 
מילה של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך פס' 30 (31)

ר.אַבָּא, בידיך אני מוסר את רוחי.

בך, אדוני, מצאתי מחסה,
לעולם לא אתאכזב;
הגן עליי על שלך צֶדֶק.
בידיך אני מפקיד את רוחי;
גאלת אותי, אדוני, אלוהים נֶאֱמָן. ר.
 
Sono il rifiuto dei miei nemici
e persino dei miei vicini,
il terrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono come un morto, lontano dal cuore;
sono come un coccio da gettare. R.
 
אבל אני בוטח בך, אדוני;
אני אומר: "אתה שלי אלוהים,
ימי בידיים שלך."
שחרר אותי מ יד של אויבי
ומרודפי. ר.
 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,
voi tutti che sperate nel Signore. R.

קריאה שניה

המשיח imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono.מהמכתב אל העברים
Eb 4,14-16; 5,7-9

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, יֵשׁוּעַ il בֵּן של אלוהים, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.

[המשיח, infatti,] nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a אלוהים שיכלו להצילו ממוות, ועל נטישתו המוחלטת אליו, נשמע.

למרות ש בֵּן, למד ציות ממה שסבל, ובשלמות, הפך לגורם לישועה נצחית לכל המצייתים לו.

מילה של אלוהים.

הצהרת הבשורה

תהילה ושבח לך, המשיח ג'ֶנטֶלמֶן!

בשבילנו המשיח הוא נעשה צייתן עד מוות
ולמוות על הצלב.
בגלל זה אלוהים רוממו אותו
ונתן לו את השם אשר למעלה מכל שם. (ראה פיל 2,8-9)

תהילה ושבח לך, המשיח ג'ֶנטֶלמֶן!

בְּשׂוֹרָה

תשוקה של האדון.

המילה של 7 באפריל, 2023
המילה של 7 באפריל, 2023 4

תשוקה של אדוננו יֵשׁוּעַ המשיח לפי ג'ון
יוחנן 18.1–19.42
 
- הם תפסו יֵשׁוּעַ והם קשרו אותו
במהלך הזמן הזה, יֵשׁוּעַ הוא יצא עם תלמידיו מעבר לנחל קדרון, שם היה גן, אליו נכנס עם תלמידיו. אפילו יהודה, הבוגד, הכיר את המקום הזה, כי יֵשׁוּעַ spesso si era trovato là con i suoi discepoli.

אז הלך לשם יהודה, לאחר שלקח קבוצה של חיילים וכמה שומרים שסופקו על ידי ראשי הכוהנים ועל ידי פרושים, עם פנסים, לפידים וכלי נשק. יֵשׁוּעַ ואז, ביודעו את כל מה שעתיד לקרות לו, הלך קדימה ואמר להם: "את מי אתם מחפשים?" ענו לו: "יֵשׁוּעַהנצרית". הוא אמר להם יֵשׁוּעַ: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra.

הוא שאל אותם שוב: "את מי אתם מחפשים?" הם השיבו: «יֵשׁוּעַהנצרית". יֵשׁוּעַ replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro.

למשרת הזה קראו מאלקו. יֵשׁוּעַ ואז הוא אמר לפטרוס: "החזיר את חרבך בנדן: הגביע שה- אַבָּא נתן לי, האם לא אשתה את זה?"
 
- הם לקחו אותו קודם לאנה
אחר כך נלכדו החיילים, עם המפקד והשומרים של היהודים יֵשׁוּעַהם קשרו אותו והובילו אותו תחילה לאנס, כי הוא היה חותנו של כיפא, שהיה כהן גדול באותה שנה. כיפא היה זה שיעץ ליהודים: "ראוי שרק אדם אחד ימות למען העם".
 
בינתיים סיימון פיטר הלך אחריו יֵשׁוּעַ יחד עם תלמיד אחר. תלמיד זה היה מוכר לכהן הגדול ונכנס עם יֵשׁוּעַ nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro.

ויאמר השוער הצעיר לפטרוס: "האם אינך גם מתלמידיו של האיש הזה?" הוא ענה: "אני לא." בינתיים הדליקו המשרתים והשומרים אש, כי קר, והם התחממו; גם פיטר נשאר איתם והתחמם.
 
אז שאל הכהן הגדול יֵשׁוּעַ לגבי תלמידיו ותורתו. יֵשׁוּעַ gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto».

ברגע שאמר זאת, אחד השומרים הנוכחים סטר לעבר יֵשׁוּעַ, לאמר: "האם אתה עונה כך לכהן הגדול?" היא ענתה לו יֵשׁוּעַ: «אם דיברתי רע, הראה לי איפה הרע. אבל אם דיברתי טוב, למה אתה מכה אותי?". ואז שלח אותו אנה, בידיו קשורות, אל קיפא, הכהן הגדול.
 
- האם גם אתה לא אחד מתלמידיו? אני לא!
בינתיים סיימון פיטר היה שם כדי להתחמם. אמרו לו: הלא גם אתה מתלמידיו? הוא הכחיש ואמר: "אני לא". אבל אחד ממשרתי הכהן הגדול, קרובו של זה שפטרוס כרתה את אוזנו, אמר: "האם לא ראיתי אותך איתו בגן?" פיטר הכחיש שוב, ומיד קרא תרנגול.
 
- הממלכה שלי אינה מהעולם הזה
לאחר מכן הם הובילו יֵשׁוּעַ dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest’uomo?».

Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno».

כך התגשמו המילים כי יֵשׁוּעַ הוא אמר, מציין את סוג המוות שעליו למות.
 
לאחר מכן פילטוס חזר לפרטוריום ושלח להתקשר יֵשׁוּעַ ויאמר לו: אתה מלך היהודים? יֵשׁוּעַ rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».

הוא ענה יֵשׁוּעַ: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».

אמר לו פילטוס: "אז אתה מלך?" הוא ענה יֵשׁוּעַ: «אתה אומר את זה: אני המלך. על זה נולדתי ועל זה באתי לעולם: להעיד על האמת. מי שהוא מהאמת, שמע בקולי". אומר לו פילטוס: "מהי אמת?".
 
ולאחר שאמר זאת, יצא שוב אל היהודים ואמר להם: "אין אני מוצא בו אשמה. יש בכם מנהג שאני משחרר לכם אחד לרגל חג הפסח: האם אתם רוצים אם כן שאשחרר לכם את מלך היהודים?" ואז הם קראו שוב: "לא זה, אלא ברבאס!" ברבאס היה שוד.
 
- שלום, מלך היהודים!
ואז פילטוס לקח אותם יֵשׁוּעַ והלקה אותו. והחיילים פיתחו כתר קוצים וישימו על ראשו וישימו עליו גלימה סגולה. אחר כך ניגשו אליו ואמרו: "שלום מלך היהודים!" והם סטר לו.
 
פילטוס יצא שוב ואמר להם: "הנה אני מוציא אותו אליכם למען תדעו שאין אני מוצא בו פגם". באותו זמן יֵשׁוּעַ הוא יצא, לובש את כתר הקוצים ואת הגלימה הסגולה. ופילטוס אמר להם: "הנה האיש!".
 
בראותם אותו, קראו ראשי הכוהנים והשומרים: "צלבו אותו! צלבו אותו!". אמר להם פילטוס: "קחו אותו בעצמכם וצלבו אותו; אני לא מוצא בו שום אשמה". ענו לו היהודים: "יש לנו חוק, ולפי החוק הוא חייב למות, כי זה נעשה בֵּן של אלוהים».
 
כששמע את המילים הללו פילטוס פחד עוד יותר. הוא נכנס שוב לפרטוריום ואמר א יֵשׁוּעַ: "מאיפה אתה?". אבל יֵשׁוּעַ הוא לא ענה לו. פילטוס אמר לו: "אתה לא מדבר אלי? האם אתה לא יודע שיש לי את הכוח לשחרר אותך ואת הכוח לצלוב אותך? היא ענתה לו יֵשׁוּעַ: «לא היה לך כוח עליי, אם לא היה ניתן לך מלמעלה. מסיבה זו מי שמסר אותי אליך חטא גדול יותר".
 
- רְחוֹב! רְחוֹב! צלבו אותו!
מאותו רגע ניסה פילטוס לשחרר אותו. אבל היהודים זעקו: "אם תשחרר את האיש הזה, אתה לא ידיד של קיסר! כל מי שממליך את עצמו יוצא נגד קיסר". כששמע את המילים הללו פילטוס הוביל אותם החוצה יֵשׁוּעַ e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno.

אמר פילטוס ליהודים: "הנה מלכם!" אבל הם צעקו: "לך מפה! רְחוֹב! צלבו אותו!". אמר להם פילטוס: האם אצלוב את מלכם? ענו ראשי הכהנים: "אין לנו מלך מלבד קיסר." אחר כך מסר אותו להם לצליבה.
 
- הם צלבו אותו ואתו שניים אחרים
הם לקחו יֵשׁוּעַ והוא, נושא הצלב, הלך לעבר המקום שנקרא הגולגולת, בעברית גולגותא, שם צלבו אותו ועמו שניים אחרים, אחד מצד אחד ואחד מצד שני, ו יֵשׁוּעַ באמצע ה. פילטוס גם חיבר את הכתובת והעמיד אותה על הצלב; זה נכתב: "יֵשׁוּעַ il Nazareno, il re dei Giudei».

יהודים רבים קוראים את הכתובת הזו, כי המקום שבו יֵשׁוּעַ נצלב היה ליד העיר; הוא נכתב בעברית, לטינית ויוונית. ראשי הכוהנים של היהודים אמרו אז לפילטוס: "אל תכתוב: 'מלך היהודים', אלא: 'אמר האיש הזה: אני מלך היהודים'". פילטוס ענה: "מה שכתבתי, כתבתי".
 
- הם חילקו ביניהם את הבגדים שלי
החיילים אז, כשהם נצלבו יֵשׁוּעַ, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca».

כך התגשם הכתוב, האומר: "חילקו ביניהם את בגדי והשליכו גורלות על כותנתי". וכך עשו החיילים.
 
- הנה שלך בֵּן! הנה אמא ​​שלך!
הם עמדו על הצלב של יֵשׁוּעַ אמו, אחותה של אמו, מרי אמה של קליאופה ומריה ממגדלה. יֵשׁוּעַ לאחר מכן, בראותו את אמו ואת התלמיד אשר אהב לצדה, אמר לאמו: "אישה, הנה שלך. בֵּן!». ואז אמר לתלמיד: "הנה אמך!" ומאותה שעה קיבל אותה התלמיד עמו.

אחרי זה, יֵשׁוּעַ, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.

לאחר נטילת החומץ, יֵשׁוּעַ disse: «È compiuto!».

ובהרכין ראשו הושיע את הרוח.
 
כאן אנחנו מתחכמים ולוקחים הפסקה קצרה.
 
- ומיד יצאו דם ומים
Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui.

אבל בא מ יֵשׁוּעַ, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

זה קרה למעשה כי הכתוב התגשם: "אף עצם לא תישבר". וקטע אחר בכתובים אומר שוב: "יראו את אשר ניקבו".
 
- הם לקחו את הגופה של יֵשׁוּעַ ועטפו אותו בבדים יחד עם בשמים
לאחר מאורעות אלו יוסף מאריתאה, שהיה תלמידו של יֵשׁוּעַ, אבל בסתר, מפחד היהודים, ביקש מפילטוס לקחת את הגופה של יֵשׁוּעַ. Pilato lo concesse.

אז הוא הלך ולקח את הגופה של יֵשׁוּעַ. גם ניקודמו הלך לשם - זה שקודם לכן הגיע אליו בלילה - והביא כשלושים קילו של תערובת של מור ואלו. לאחר מכן לקחו את הגופה של יֵשׁוּעַ e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura.

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto.

לפיכך שם, כיון שהיה יום פרשת היהודים ומאחר שהקבר היה קרוב, הניחו. יֵשׁוּעַ.
 
דבר ה'.


סלביאנוס ממרסיי (400-480 לערך)

כּוֹמֶר

De Gubernatione Dei

"אין לאף אחד אהבה גדולה מזו: למסור את חייו למען חבריו"

ל'אהבה של אלוהים עבורנו זה הרבה יותר גדול מזה של א אַבָּא. דבריו אלה של המושיע בבשורה מוכיחים זאת: «אלוהים למעשה, הוא אהב את העולם כל כך שהוא נתן את שלו בֵּן unigenito per la vita del mondo» (Gv 3,16).

והשליח פאולוס אומר שוב: "מי שלא חס על שלו בֵּן, אבל הוא נתן את זה בשביל כולנו, איך הוא לא יתן לנו הכל ביחד איתו?" (רומים ח:32). לָכֵן אלוהים הוא אוהב אותנו יותר מאחד אַבָּא אוהב אותה בֵּן. ניכר כי אלוהים הוא אוהב אותנו מעבר לחיבה אבהית, מי שמבחינתנו לא חס על שלו בֵּן - האם זה בֵּן! הבן הפשוט הזה, הבן היחיד הזה, הבן ההוא שהוא אלוהים. Possiamo dire di più? Sì! E’ per noi, cioè per degli empi, dei peccatori, che egli non l’ha risparmiato. (…)

על כך השליח פאולוס, כדי לסמן, במידה מסוימת, את עצום הרחמים של אלוהים, מתבטא כך: "בעודנו חוטאים, המשיח מת לרשעים במועד שנקבע. עכשיו, אין כמעט אף אחד שמוכן למות למען צדיק" (רומים ה':6-7). ברור, עם הצעד היחיד הזה אנו מראים אתאהבה של אלוהים.

כי אם בקושי ימות עבור אדם צודק, המשיח הוא חווה כמה גדול הוא, מת עבורנו החוטאים. אבל מדוע ה' פעל כך? השליח פאולוס מסביר לנו זאת מיד עם הדברים הבאים: «אלוהים מדגים את שלו אהבה כלפינו מפני שבעודנו חוטאים, המשיח è morto per noi.

A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui» (v. 8-9). La prova che ne dà è che è morto per i peccatori: un bene ha più valore quando è dato a chi non ne è degno. (…)

כי אילו היה נותן אותו לקדושים ולבני אדם ראויים, הוא לא היה מראה שהוא הנותן מה שאסור לתת, אלא היה מראה את עצמו כמי שרק מחזיר את המגיע. מה אנחנו הולכים לשלם להם על כל זה?

דברי האב הקדוש

אמא הקדושה של אלוהיםבזמן שהיית מתחת לצלב, יֵשׁוּעַ, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio»: così ti ha affidato ciascuno di noi.

Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre». Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.

דרכך נשפך הרחמים האלוהי על כדור הארץ ופעימות הלב המתוקות של השלום חוזרות לציון ימינו. אישה של כן, עליה ירדה רוח הקודש, מחזירה את ההרמוניה של אלוהים. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”.

שזרת בתוכו את האנושות יֵשׁוּעַ, הפוך אותנו לבעלי מלאכה של התייחדות. הלכת בדרכינו, מנחה אותנו בדרכי השלום. (מעשה הקדשה ללב ללא רבב של מרי, 25 במרץ 2022)

הבשורה של היום
Il Vangelo del giorno
המילה של 7 באפריל, 2023
המילה של 7 באפריל, 2023 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

השאירו תגובה