Přečtěte si a poslouchejte evangelium a Slovo z 8. září 2023

Narození Panny Marie, oslava

První čtení

Ta, která má rodit, porodí.

Z knihy o prorok Micah
Mic 5.1-4a

A ty, Betléme Efratský,
tak malý, že je mezi judskými vesnicemi,
vyjde z tebe pro mě
ten, kdo má být vládcem v Izraeli;
jeho původ je ze starověku,
dai giorni più remoti.

Perciò Bůh li metterà in potere altrui,
fino a quando partorirà colei che deve partorire;
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele.

Egli si leverà e pascerà con la forza del Gentleman,
con la maestà del jméno del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande
fino agli estremi confini della terra.

Egli stesso sarà la pace!

Boží slovo.

Responzorský žalm
Dal Sal 12 (13)

R. Gioisco pienamente nel Signore.

Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio,
conserva la luce ai miei occhi. R.

Io nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio Srdce nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha beneficato. R.

Aklamace evangelia

Aleluja, aleluja.

Beata sei tu, o Vergine Marie,
e degna di ogni lode:
da te è nato il sole di giustizia,
Kristus nostro Dio.

Aleluja.

Evangelium dne

Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.

Slovo z 8. září 2023
La Parola del 8 settembre 2023 4

z Evangelium secondo Matteo
Mt 1,1-16.18-23

Genealogia na Ježíš Cristo syn di Davide, figlio di Abramo.

Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.

Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie Uriah, Solomon Begat Rehoboam, Rehoboam Begat Abia, Abiah Begat Asaph, Asaph Begat Jehoshaphat, Joshaphat Begat Joram, Jehoram Begat Begat Begat Manasseh, Manos, amas, amaz, amaz, amaz Begat Begathet HEZekiah, Hezekat Manasseh, Masasseh, amas, amas, amas, amas, amas, amas, begat bezekiah, hezek, bezekiah, hezekeh, hezek, bezekiah. , Josiáš zplodil Jekonjáše a jeho bratry v době zajetí v Babylóně.

Jekonjáš zplodil Salatiel, Salatiel zplodil Zerubbábela, Zerubábel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora, Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Eleazar, Eleazar Matga zplodil Jákob, Matga buď Matga Jacob Josefe, to ženich Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus.

Così fu generato Gesù Cristo: sua matka Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Svatý. Giuseppe suo sposo, poiché era člověče pravdu a nechtěl ji veřejně obvinit, pomyslel si, že ji tajně zavrhne.

Ale když o těchto věcech uvažoval, hle, zjevilo se mu to v sen A anděl Páně a řekl mu: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za manželku. Ve skutečnosti dítě, které se v ní rodí, pochází z Ducha svatého; porodí syna a budete mu říkat Ježíš: on totiž zachrání svůj lid od jeho hříchů."

To vše se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna: dostane jméno Emanuel“, což znamená Bůh s námi.

Slovo Páně.

Svatý Bernard (1091–1153)

Cisterciácký mnich a lékař Kostel

Homilie na slova evangelia "Anděl Gabriel byl poslán", č. 2, 17 (přel. cb© evangelizo)

„Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus“

„Ta panna se jmenovala Marie“ (Lk 1,27). Toto jméno znamená, říkají, "mořská hvězda" a obdivuhodně se hodí k Panně Marii.

Není nic krásnějšího než přirovnat ji ke hvězdě, která šíří své paprsky, aniž by se proměnila, stejně jako porodí dítě, aniž by utrpěla své panenské tělo.

Ona je skutečně „hvězdou, kterou Jákob rozzářil“ (Num 24,17), jejíž nádhera osvětluje svět celá, která září na nebesích a sahá až do podsvětí. (…)

Je to skutečně ta krásná a obdivuhodná hvězda, která měla vystoupit nad moře nekonečný, jiskřivý zásluhami, které osvěcuje svým příkladem. Vy všichni, ať jste kdokoli, kteří se dnes cítíte na otevřeném moři, zmítáni bouří a bouří, daleko od pevniny, mějte oči upřené na světlo této hvězdy, abyste se vyhnuli ztroskotání.

Zvednou-li se větry pokušení, uvidíš-li se přibližovat skálu zkoušky, podívej se na hvězdu, volej Marii! Jste-li zmítáni vlnami pýchy, pomluv nebo žárlivosti, zvedněte oči ke hvězdě, vzývejte Marii. (…) Trápí-li tě velikost svých hříchů, ponižuje tě hanba svědomí, děsí tě strach před soudem, jsi-li na pokraji propadnutí do propasti smutku a zoufalství, vzpomeň si na Marii.

Nel pericolo, l’angoscia, il dubbio, pensa a Maria, invoca Maria! Il suo nome non si separi mai dalle tue labbra e dal tuo cuore. (…) Seguendola, non ti perderai; pregandola, non dispererai; pensando a lei, eviterai ogni falsa strada. Se ella ti tiene per ruka, non soccomberai; se ti protegge, non temerai; condotto da lei, non conoscerai la fatica; protetto da lei, arriverai fino alla meta.

A na vlastní zkušenosti pochopíte, jak vhodná jsou tato slova: „Ta panna se jmenovala Marie“.

SLOVA SVATÉHO OTCE

Maria je představena ve světle proroctví, které říká: „Hle, panna počne a porodí syna“ (v. 23).

Evangelista Matteo poznává, že se to stalo v Marii, která počala Ježíše působením Ducha svatého (srov. v. 18).

Il Figlio di Dio “viene” nel suo seno per diventare uomo e Lei lo accoglie. Così, in modo unico, Dio si è avvicinato all’essere umano prendendo la carne da una donna: Dio si avvicinò a noi e ha preso la carne da una donna.

I k nám se Bůh přibližuje jiným způsobem svým vlastním milost vstoupit do našeho život e per offrirci in dono il suo Figlio. […]

Maria se nám proto jeví jako vzor, ​​ke kterému je třeba vzhlížet, a opora, se kterou můžeme počítat při našem hledání Boha, v naší blízkosti k Bohu, v tom, že se Bohu necháváme přiblížit a v našem úsilí budovat civilizaci lásky. (Angelus, 18. prosince 2016)

Evangelium dne
Evangelium dne
Slovo z 8. září 2023
Slovo z 8. září 2023 2
/
předchozíDalší příspěvek
Avatar Remigia Ruberta

Ahoj, jsem Remigio Ruberto, otec Eugenia. Láska, která mě váže k Eugeniovi, je nadčasová a bezprostorová.

Zanechat komentář

Nejnovější příspěvky

Svatý Matěj
Slovo z 21. září 2023
21. září 2023
černobílé šachy
Modlitba 20. září 2023
20. září 2023
smějící se osel
Osel obchodníka se solí
20. září 2023
generální slyšení ze dne 20. září 2023
Generální audience dne 20. září 2023
20. září 2023
děti hrají na flétnu
Slovo z 20. září 2023
20. září 2023

Newsletter

Reklamní

Reklamní