Přečtěte si a poslouchejte modlitbu "Magnificat"

italština

Má duše velebí Pána
a můj duch se raduje Bůhmůj Spasitel

protože hleděl na pokoru svého služebníka.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.

Všemohoucí pro mě udělal velké věci
a Santo je jeho jméno:

z pokolení na pokolení jeho milosrdenství
ukládá se na ty, kdo se ho bojí.

Vysvětlil sílu své paže,
rozptýlil pyšné v myšlenkách jejich srdcí;

svrhl mocné z jejich trůnů,
zvedl ponížené;

nasytil hladové dobrými věcmi,
poslal bohaté pryč s prázdnýma rukama.

Pomohl svému služebníku Izraeli,
pamatovat na jeho milosrdenství,

jak slíbil našim otcům,
Abrahamovi a jeho potomkům navždy.

Sláva tomu Otec a spol Syn
a k Duchu svatému.

Jak to bylo na počátku, i nyní a vždy
navěky a navždy.

Amen.

latinský

Magnificat 
Anima mea Dominum,
et exsultávit spíritus meus


v Deo salvatore meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.


Ecce enim ex hoc beátam me dicent
všechny generace,


quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius,


et misericórdia eius in progénies et progénies
timentibus eum.

Fecit poténtiam ve své pobočce,
dispérsit superbos mente cordis sui;


depósuit poténtes de sede
et exaltávit humiles;


esuriéntes implévit bonis
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel puerum suum,
recordátus misericórdiæ,


sicut locútus est ad patres nostras,
Abraham et sémini eius in sæcula.

Glória Patri, et Fílio
et Spiritui Sancto.


Sicut erat v zásadě, et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum.

Amen.

magnificat
Marie navštíví Alžbětu

Komentář k Magnificatu

In questa meditazione saliamo con Maria “verso la montagna” ed entriamo nella casa di Elisabetta.

Matka z Bůh bude k nám mluvit v první osobě svým chvalozpěvem, kterým je Magnificat.

Dnes všechny Kostel se shromažďuje kolem nástupce Petra, který slaví 50. výročí kněžství, a chvalozpěv Panny Marie je modlitbou, která za takových okolností nejspontánněji vyvěrá ze srdce. Meditace nad tím je naším malým způsobem, jak se na tomto výročí i nyní podílet.
Per comprendere il posto e lo scopo che il cantico della Vergine ha nel vangelo di Luca, è necessario premettere qualche cenno sui cantici evangelici in genere.

Hymny rozeseté v dětských evangeliích - Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis - mají za úkol poeticky vysvětlit duchovní význam vyprávěných událostí - Zvěstování, Navštívení, Vánoce - a dát jim formu vyznání víry a chvály.


Jako takové jsou nedílnou součástí historického vyprávění.

Nejsou to mezihry nebo oddělené pasáže, protože každá historická událost se skládá ze dvou prvků: faktu a významu faktu.

I cantici inseriscono già la liturgia nella storia. “La liturgia cristiana – è stato scritto – ha i suoi inizi negli inni della storia dell’infanzia”.

Jinými slovy, v těchto chvalozpěvech máme zárodek vánoční liturgie.

Uvědomují si podstatný prvek liturgie, kterým je být slavnostní a věřící oslava události spásy.
Molti problemi rimangono insoluti circa questi cantici, secondo gli studiosi: gli autori reali, le fonti, la struttura interna…

Noi possiamo prescindere, fortunatamente, da tutti questi problemi critici e lasciare che essi continuino a essere studiati con frutto da quelli che si occupano di questo genere di problemi.

Non dobbiamo attendere che siano risolti tutti questi punti oscuri, per poterci già edificare con questi cantici.

Ne proto, že by tyto problémy nebyly důležité, ale proto, že existuje jistota, která všechny tyto nejistoty relativizuje: Lukáš přijal tyto chvalozpěvy ve svém evangeliu a Kostel přijal Lukášovo evangelium do svého kánonu.
Tyto chvalozpěvy jsou „slovem Bůh“, inspirován Duchem svatým.

Magnificat patří Marii, protože jí ho „přisoudil“ Duch svatý, a proto je více „její“, než kdyby ho skutečně napsala vlastní rukou!

Infatti a noi non interessa tanto sapere se il Magnificat l’ha composto Maria, quanto sapere se l’ha composto per ispirazione dello Spirito Santo.

I kdybychom si byli velmi jisti, že to složila přímo Maria, nezajímalo by nás to kvůli tomu, ale protože v něm mluví Duch svatý.


Mariino kantikum obsahuje nový pohled na Bůh a o světě; v první části, která zahrnuje verše 46-50, se Mariin pohled pohne nahoru Bůh; v druhé části, která objímá zbývající verše, se jeho pohled přesouvá do světa a historie.


Nový pohled na Boha


První věta Magnificat je verso Bůh; Bůh ha il primato assoluto su tutto.

Marie neotálí s odpovědí na Alžbětin pozdrav; nevstupuje do dialogu s muži, ale s Bůh. Shromáždí svou duši a ponoří ji do nekonečna, kterým je Bůh.

Zážitek z byl navždy "opraven" v Magnificat Bůh senza precedenti e senza paragoni nella storia. È l’esempio più sublime del linguaggio cosiddetto numinoso.

Bylo pozorováno, že objevení se božské reality na obzoru stvoření obvykle vyvolává dva protichůdné pocity: jeden ze strachu a druhý ze strachu. Milovat. Bůh prezentuje se jako „obrovské a fascinující tajemství“, ohromné ​​ve své majestátnosti, fascinující ve své dobrotě.

Když světlo Bůh, poprvé zazářilo v Augustinově duši, vyznává, že „se třásl s Milovat a teroru“ a s kým se ještě později stýkají Bůh to ho "chvělo a pálilo" zároveň.
Něco podobného nacházíme v Mariině chvalozpěvu, vyjádřeném biblickým způsobem, prostřednictvím titulů.

Bůh je viděn jako „Adonai“ (což říká mnohem více než náš „Pán“, kterým se to překládá), jako „Bůh”, come “Potente” e soprattutto come Qadosh, “Santo”: Santo è il suo nome!

Zároveň však toto Bůh svatý a mocný, je s nekonečnou důvěrou viděn jako „můj Spasitel“, jako dobrotivá, milující skutečnost, jako „jeho vlastní“ Bůh, jako Bůh per la creatura.

Ma è soprattutto l’insistenza di Maria sulla misericordia che mette in luce questo aspetto benevolo e “affascinante” della realtà divina.

„Jeho milosrdenství se rozšiřuje z generace na generaci“: tato slova naznačují myšlenku majestátní řeky, která teče ze srdce Bůh a prochází celou lidskou historií.

Nyní se tato řeka dostala do „zámku“ a restartuje se na vyšší úrovni.

„Pamatoval na své milosrdenství“: zaslíbení Abrahamovi a Otcům se splnilo.
Znalost Bůh vyvolává reakcí a kontrastem nové vnímání či poznání sebe sama a svého bytí, které je to pravé.

Já lze uchopit pouze před Bůh„Coram Deo. V přítomnosti Bůh, la creatura, dunque, conosce finalmente se stessa nella verità.

E così vediamo che avviene anche nel Magnificat.

Mary se cítí „sledována“. Bůh, sama vstoupí do toho pohledu, vidí se tak, jak to vidí Bůh.

A jak se vidí v tomto božském světle? Jako „málo“ („pokora“ zde znamená skutečnou malost a nízkost, nikoli ctnost pokory!) a jako „služebník“.

Připadá mi to jako něco málo Bůh si è degnato di guardare. Maria non attribuisce l’elezione divina alla sua virtù dell’umiltà, ma al favore divino, alla grazia.

Myslet jinak (jako někteří slavní autoři) znamená okamžitě zničit Mariinu pokoru. Pokora má velmi zvláštní postavení: je pro ty, kteří nevěří, že ji mají; ti, co si myslí, že to mají, to nemají.
Z tohoto uznání Bůh, di sé e della verità, si sprigiona la gioia e l’esultanza: “Il mio spirito esulta…”.

Gioia prorompente della verità, gioia per l’agire divino, gioia della lode pura e gratuita.

Velkolepá Marie Bůh pro sebe, i když ho zvelebuje za to, co v ní vykonal, tedy počínaje vlastní zkušeností, jak to dělají všechny velké modlitby Bible. Mariino jásot je jásot eschatologický pro definitivní akci Bůh a je to stvořený jásot, když se cítíme jako stvoření milované Stvořitelem, ve službách Svatého,Milovat, krásy, věčnosti.

È la pienezza della gioia.

sv. Bonaventura, který měl přímou zkušenost s proměňujícími účinky návštěvy Bůh k duši mluví o příchodu Ducha svatého v Marii ve chvíli zvěstování jako o ohni, který ji celou zapálí.
Sopravvenne in lei – scrive – lo Spirito Santo come fuoco divino che infiammò la sua mente e santificò la sua carne conferendole una perfettissima purità […].

Oh, se tu fossi capace di sentire, in qualche misura, quale e quanto grande fu l’incendio disceso dal cielo, quale refrigerio recato […].

Kdybyste slyšeli jásavou píseň Panny!
I ta nejnáročnější a nejpřísnější vědecká exegeze si uvědomuje, že zde stojíme před slovy, kterým nelze rozumět běžnými prostředky filologické analýzy, a vyznává: „Kdo čte tyto řádky, je povolán podílet se na jásání; pouze koncelebrující společenství věřících v Kristus a jeho věrných je až k těmto textům“ .

Je to mluvení „v Duchu“, kterému nelze rozumět jinak než v Duchu.


Nový pohled na svět


Magnificat se skládá ze dvou částí.

Co se v pasáži z první do druhé části mění, nejsou ani výrazové prostředky, ani tón; z tohoto hlediska je chvalozpěv kontinuální tok, který nepředstavuje césury; pokračuje v řadě sloves v minulosti, která vyprávějí co Bůh udělal, nebo spíše „začal dělat“.

Co se mění, je pouze rozsah činnosti Bůh: dalle cose che ha fatto “in lei”, si passa a osservare le cose che ha fatto nel mondo e nella storia.

Zvažujeme účinky definitivního projevu Bůh, i suoi riflessi sull’umanità e sulla storia.

Zde pozorujeme druhou charakteristiku evangelijní moudrosti, která spočívá ve spojení opojení kontaktem s Bůh střízlivost v pohledu na svět, ve smiřování toho největšího transportu a opuštěnosti vůči sobě Bůh k největšímu kritickému realismu vůči dějinám a lidem.


Con una serie di potenti verbi all’aoristo, Maria descrive, a partire dal versetto 51, un rovesciamento e un radicale mutamento delle parti tra gli uomini: “Ha rovesciato – ha innalzato; ha ricolmato – ha rimandato a mani vuote”.

Náhlý a nevratný zlom, protože je dílem Bůh che non cambia e non torna indietro, come invece fanno gli uomini nelle loro cose.

V této změně se objevují dvě kategorie lidí: na jedné straně kategorie hrdých-mocných-bohatých, na druhé straně kategorie pokorných-hladových.
È importante che noi comprendiamo in che consiste un tale rovesciamento e dove si produce, perché diversamente c’è il rischio di fraintendere tutto il cantico e con esso le beatitudini evangeliche che sono qui anticipate quasi con le stesse parole.

Guardiamo alla storia: che cosa è accaduto, di fatto, quando ha preso a realizzarsi l’avvenimento cantato da Maria? C’è forse stata una rivoluzione sociale ed esterna, per cui i ricchi sono, di colpo, impoveriti e gli affamati sono stati saziati di cibo? C’è stata forse una più giusta distribuzione dei beni tra le classi? No.

Forse che i potenti sono stati rovesciati materialmente dai troni e gli umili innalzati? No;

Herodes byl nadále nazýván „Velikým“ a Marie s Josefem museli kvůli němu uprchnout do Egypta.
Se dunque quello che ci si aspettava era un cambiamento sociale e visibile, c’è stata una smentita totale da parte della storia.

Kde tedy došlo k tomu obratu? (Protože se to stalo!).

Stalo se to ve víře! Království se projevilo Bůh e questa cosa ha provocato una silenziosa, ma radicale rivoluzione.

Come se si fosse scoperto un bene che, di colpo, ha svalutato la moneta corrente.

Boháč vypadá jako člověk, který si našetřil velkou sumu peněz, ale v noci došlo ke stoprocentní devalvaci a ráno vstal jako ubohý chudák.

I poveri e gli affamati, al contrario, sono avvantaggiati, perché sono più pronti ad accogliere la nuova realtà, non temono il cambiamento; hanno il cuore pronto.

Zvrat zpívaný Marií je stejného typu – říkal jsem – jako ten, který hlásala Ježíš s blahoslavenstvími a s podobenstvím o boháči.
Maria mluví o bohatství a chudobě počínaje Bůh; znovu mluvte „coram Deo“, vezměte jako měřítko Bůh, ne muž. Stanoví „definitivní“ kritérium, eschatologický.

Dire dunque che si tratta di un rovesciamento avvenuto “nella fede”, non significa dire che esso è meno reale e radicale, meno serio, ma che lo è infinitamente di più.

Toto není kresba vytvořená vlnou na mořském písku, kterou následující vlna vymaže.

Máme co do činění s věčným bohatstvím a stejně věčnou chudobou.


Magnificat na ústech církve


Svatý Irenej v komentáři ke Zvěstování říká, že „Maria, plná jásání, prorocky zvolala ve jménu Kostel: “L’anima mia magnifica il Signore” .

Maria è come la voce solista che intona per prima un’aria che deve essere poi ripetuta dal coro. È questa una pacifica convinzione della Tradizione. Anche Origene la fa sua: “È per costoro (cioè per quelli che credono) che Maria magnifica il Signore”15.

I on mluví o „proroctví o Marii“ ohledně Magnificat16.

To znamená výraz „Maria figura della Kostel“ (typus Ecclesiae), používané Otci a přijaté Druhým vatikánským koncilem (srov. LG 63).

Říci, že Marie je „postava Kostel“ znamená říci, že je to jeho personifikace, reprezentace v citlivé formě duchovní reality; znamená to říci, že je to model Kostel.

Ona je postava Kostel i v tom smyslu, že v jeho osobě představa o Kostel; že z toho tvoří, pod hlavou to jest Kristus, hlavní člen a první ovoce.
Ale co to znamená tady?Kostel“ a místo kterého Kostel Irenej říká, že Marie intonuje Magnificat? Ne místo toho Kostel nominální, ale z Kostel skutečné, tj. ne z toho Kostel abstraktně, ale z Kostel konkrétní, lidí a duší, které tvoří Kostel.

Magnificat se má nejen recitovat, ale má být i prožíváno, aby si jej každý z nás učinil vlastním; je to „naše“ kantika. Když říkáme: „Velebí má duše Pána“, toto „moje“ je třeba brát v přímém smyslu, nikoli hlásit.
Oba v každém – píše svatý Ambrož – duše Marie, aby zvelebovala Pána, a v každém duch Marie, aby se radoval Bůh […].

Neboť je-li podle těla jen jeden matkou Kristus, podle víry vytvářejí všechny duše Kristus; ve skutečnosti každý sám v sobě vítá Slovo Bůh .
Ve světle těchto zásad se je nyní pokusme aplikovat na nás – na Kostel a duši – Mariin chvalozpěv, a podívejte se, co musíme udělat, abychom se Marii „podobali“ nejen slovy, ale i skutky.

magnificat
Magnificat 5

Evangelická konverzní škola


Tam, kde Marie hlásá svržení mocných a pyšných, Magnificat připomíná Kostel qual è l’annuncio essenziale che deve proclamare al mondo. Le insegna a essere anch’essa “profetica”.

La Kostel žije a uskutečňuje chvalozpěv Panny Marie, když s Marií opakuje: „Mocné svrhl, bohaté poslal s prázdnou!“ a opakuje to s vírou, čímž odlišuje toto prohlášení od všech ostatních prohlášení, která má také právo učinit, ve věci spravedlnost, míru, společenského řádu, jako kvalifikovaný vykladač přirozeného práva a strážce přikázání Kristus zMilovat bratrský.
Pokud jsou tyto dvě perspektivy odlišné, nejsou však oddělené a bez jakéhokoli vzájemného vlivu.

Naopak oznámení víry čeho Bůh co udělal v dějinách spásy (což je perspektiva, do které je Magnificat umístěn), se stává nejlepším ukazatelem toho, co musí člověk udělat, ve své vlastní lidské historii a vlastně i toho, co Kostel sám má za úkol konat na základě lásky, kterou musí mít také pro bohaté, s ohledem na jeho spásu.

Magnificat je více než „pobídka ke svržení mocných z jejich trůnů, aby povýšili ponížené“, spásné varování adresované bohatým a mocným před obrovským nebezpečím, které jim hrozí, přesně tak, jak to bude, v intencích Ježíš, podobenství o boháči.


Magnificat proto není jediným způsobem, jak čelit dnes tak pociťovanému problému bohatství a chudoby, hladu a sytosti; existují další, která jsou rovněž legitimní, která vycházejí z historie, a nikoli z víry, a kterým křesťané právem dávají svou podporu a Kostel il suo discernimento.

Církev však musí tuto evangelijní cestu vždy hlásat každému jako svůj specifický mandát a kterým musí podporovat společné úsilí všech lidí dobré vůle.

Esso è universalmente valido e sempre attuale.

Pokud by podle hypotézy (bohužel, vzdálené!) existovala doba a místo, kde už mezi lidmi nebyly nespravedlnosti a sociální nerovnosti, ale kde by byli všichni bohatí a sytí, neměla by tam církev s Marií přestat hlásat, že Bůh poslat bohaté pryč s prázdnýma rukama.

Tam by to měl hlásat s ještě větší silou.

Magnificat je aktuální v bohatých zemích, ne méně než v zemích třetího světa.
Existují roviny a aspekty reality, které nelze vidět pouhým okem, ale pouze pomocí speciálního světla: buď pomocí infračervených paprsků, nebo pomocí ultrafialových paprsků.

L’immagine ottenuta con questa luce speciale è molto diversa e sorprendente per chi è abituato a vedere quello stesso panorama alla luce naturale.

Církev vlastní díky slovu o Bůh, jiný obraz reality světa, jediný definitivní, protože byl získán se světlem Bůh a protože je to stejný, který má Bůh.

Essa non può occultare tale immagine.

Naopak, musí to šířit, aniž by to unavovalo, dávat to vědět lidem, protože na tom závisí jejich věčný osud.

È l’immagine che alla fine resterà quando sarà passato “lo schema di questo mondo”.

Dejte občas najevo jednoduchými, přímými a prorockými slovy, jako má Marie, jak se říkají věci, o kterých je člověk důvěrně a klidně přesvědčován.

A to i za cenu, že budete působit naivně a mimo převládající názor a ducha doby.
Apokalypsa nám dává příklad tohoto prorockého, přímého a odvážného jazyka, v němž je božská pravda postavena proti lidskému mínění: „Říkáš [a tohle „ty“ může být jediná osoba, stejně jako celá společnost]: „ Jsem bohatý, zbohatl jsem; Nic nepotřebuji!", ale ty nevíš, že jsi nešťastný, ubohý, chudý, slepý a nahý" (Ap 3, 17).


In una celebre favola di Andersen, si parla di un re a cui è stato fatto credere, da lestofanti, che esiste una stoffa meravigliosa che ha la prerogativa di essere invisibile agli sciocchi e inetti e visibile solo ai savi.

Přirozeně je první, kdo to nevidí, ale bojí se to vyslovit, protože se bojí, že by mohl být pasován za některého z bláznů, stejně jako všichni jeho ministři a všichni lidé.

Král pochoduje ulicemi bez ničeho, ale všichni, aby se neprozradili, předstírají, že obdivují krásné šaty, dokud se v davu neozve dětský hlásek křičí: "Ale král je nahý!" , prolomí kouzlo a každý má konečně odvahu přiznat, že ony slavné šaty neexistují.


La Chiesa deve essere come la vocina di quel bambino, la quale, a un certo mondo tutto infatuato delle proprie ricchezze e che induce a ritenere pazzo e sciocco chi mostra di non credere in esse, ripete, con le parole dell’Apocalisse: “Tu non sai di essere nudo!”.

Zde vidíme, jak Maria v Magnificat skutečně „prorocky mluví za církev“: ona nejprve, počínaje Bůh, odhalil velkou chudobu bohatství tohoto světa.

Jen Magnificat ospravedlňuje titul „Hvězda evangelizace“, který svatý Pavel VI. připsal Marii ve své „Evangelii nuntiandi“.


Magnificat, výzva k obrácení


Sarebbe fraintendere completamente questa parte del Magnificat che parla dei superbi e degli umili, dei ricchi e degli affamati, se la confinassimo solo nell’ambito delle cose che la Chiesa e il credente devono predicare al mondo.

Zde nemáme co do činění s něčím, co se musí pouze kázat, ale s něčím, co se musí především praktikovat. Maria může hlásat blaženost pokorných a chudých, protože ona sama patří mezi pokorné a chudé.

Zvrat, který si představujete, se musí odehrát především v srdci těch, kdo opakují Magnificat a modlí se s ním. Bůh - Marie říká - svrhl pyšné "v myšlenkách jejich srdcí".
Najednou se diskurs přenese zvenčí dovnitř, od teologických diskusí, ve kterých má každý pravdu, až po myšlenky srdce, ve kterých se všichni mýlíme.

Muž, který žije „pro sebe“, jehož Bůh non è il Signore, ma il proprio “io”, è un uomo che si è costruito un trono e vi siede sopra dettando legge agli altri.

Nyní Bůh – dice Maria – rovescia questi tali dal loro trono; mette a nudo la loro non-verità e ingiustizia.

Existuje vnitřní svět, složený z myšlenek, vůlí, tužeb a vášní, z něhož – říká svatý Jakub – pocházejí války a hádky, nespravedlnosti a zneužívání, které jsou mezi námi (srov. Jak 4,1) a dokud ne člověk začíná léčením tohoto kořene, ve světě se nic ve skutečnosti nemění, a pokud se něco změní, je to reprodukce, krátce poté, stejná situace jako předtím.


Come ci raggiunge da vicino il cantico di Maria, come ci scruta a fondo e come mette davvero “la scure alla radice”!

Jaká hloupost a nedůslednost bych kdy byl, kdybych každý den při nešporách opakoval s Marií, že Bůh „svrhl mocné z jejich trůnů“ a já jsem mezitím dál toužil po moci, vyšším místě, lidském povýšení, kariérním postupu a ztratil bych klid, kdyby bylo pozdě; kdybych každý den s Marií prohlašoval, že Bůh „bohaté poslal pryč s prázdnou“ a vy mezitím bez ustání toužíte po zbohatnutí a po vlastnictví stále více věcí a stále rafinovanějších věcí; pokud byste před ním raději byli s prázdnýma rukama Bůh, místo s prázdnýma rukama před světem, bez zboží Bůhspíše než bez zboží tohoto světa.

Co bych to byl za hloupost, kdybych to s Marií stále opakoval Bůh "pohled k pokorným", kteří se k nim přibližují, přičemž si drží odstup od hrdých a bohatých ve všem, a pak příkopy těch, kteří dělají pravý opak.


Tutti i giorni – ha scritto Lutero commentando il Magnificat – dobbiamo constatare che ognuno si sforza di elevarsi al di sopra di sé, a una posizione d’onore, di potenza, di ricchezza, di dominio, a una vita agiata e a tutto ciò che è grande e superbo.

E ognuno vuole stare con tali persone, corre loro dietro, le serve volentieri, ognuno vuol partecipare alla loro grandezza […].

Nessuno vuole guardare in basso, dove c’è povertà, vituperio, bisogno, afflizione e angoscia, anzi tutti distolgono lo sguardo da una tale condizione.

Každý od tolik zkoušených lidí utíká, vyhýbá se jim, nechává je na pokoji, nikoho nenapadne jim pomáhat, pomáhat jim a přimět je, aby se také stali něčím: musí zůstat ponížení a být opovrhováni.


Bůh – připomíná nám Marie – dělá opak toho: pyšné drží v odstupu a pokorné a maličké pozvedá k sobě; ochotněji je s nuznými a hladovými, kteří ho bombardují prosbami a žádostmi, než s bohatými a sytými, kteří ho nepotřebují a o nic ho nežádají.

Maria nás přitom s mateřskou sladkostí vybízí k napodobování Bůhabychom si vybrali.

Učí nás způsoby Bůh. Magnificat je skutečně úžasná škola evangelické moudrosti.

Škola neustálé konverze.
Come tutta la Scrittura, esso è uno specchio (cf Gc 1, 23) e sappiamo che dello specchio si possono fare due usi molto diversi.

Lo si può usare rivolto verso l’esterno, verso gli altri, come specchio ustorio, proiettando la luce del sole verso un punto lontano fino a incendiarlo, come fece Archimede con le navi romane, oppure lo si può usare tenendolo rivolto verso di sé, per vedere in esso il proprio volto e correggerne i difetti e le brutture.

San Giacomo ci esorta a usarlo soprattutto in questo secondo modo, per mettere “a fuoco” noi stessi, prima che gli altri.
“La Scrittura – diceva san Gregorio Magno – cresce a forza di essere letta” . Lo stesso avviene del Magnificat, le sue parole sono arricchite, non consunte, dall’uso.

Prima di noi schiere di santi o di semplici credenti hanno pregato con queste parole, ne hanno assaporato la verità, messo in pratica il contenuto.

Per la comunione dei santi nel corpo mistico, tutto questo immenso patrimonio aderisce ora al Magnificat. È bene pregarlo così, in coro, con tutti gli oranti della Chiesa.

Bůh lo ascolta così.
Per entrare in questo coro che attraversa i secoli, basta che noi intendiamo ripresentare a Bůh i sentimenti e il trasporto di Maria che per prima lo intonò “in nome della Chiesa”, dei dottori che lo commentarono, degli artisti che lo musicarono con fede, dei pii e degli umili di cuore che lo vissero.

Grazie a questo meraviglioso cantico, Maria continua a magnificare il Signore per tutte le generazioni; la sua voce, come quella di una corifea, sostiene e trascina quella della Chiesa.
Člověk, který se modlí v žaltáři, zve všechny, aby se k němu připojili, a říká: „Velebte se mnou Pána“ (Ž 34,4).

opakuje Maria svým rodičům děti stejná slova. Mohu-li se odvážit interpretovat jeho myšlenku, Svatý Otec, nel giorno del suo Giubileo sacerdotale, rivolge a tutti noi lo stesso invito: “Magnificate il Signore con me”.

A my, Vaše Svatosti, slibujeme, že to uděláme.

Kázání k papežské domácnosti na Otec Raniero Cantalamessa


Ascolta

Evžen Robert
Eugene Ruberto
Magnificat
Magnificat 3
/
předchozíDalší příspěvek

Zanechat komentář