يتذكر البابا فرانسيس بندكتس السادس عشر

يتذكر البابا فرانسيس البابا بنديكتوس السادس عشر البابا الفخري

In questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetti XVI, che questa mattina ci ha lasciato.

Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile.

E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata.

فقط إله إنه يعرف قيمة وقوة شفاعته وتضحياته من أجل خير الكنيسة.

البابا فرانسيس عبر تويتر

يتذكر البابا فرانسيس بندكتس السادس عشر
يتذكر البابا فرانسيس بندكتس السادس عشر 2
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا ، أنا Remigio Ruberto ، والد Eugenio. الحب الذي يربطني بـ "أوجينيو" هو الحب الخالد والخلود.

ترك تعليق