إنها الحياة ، c'est la vie

Benedetti social, robot factotum, intelligenza artificiale: ma che tristezza.

هذا الصباح جوجل أردت أن تدهشني:

لقطة الشاشة_20220829-081452_Google. هذه هي الحياة
C'est la vie 3

Ti ringrazio del tuo معتقد, sei sempre così preciso e puntuale. Come robot sei impeccabile.

Ma tu che ne sai dell’amore: hai mai provato ad innamorarti di uno smartphone, di un motore di ricerca?

عزيزي محرك البحث: هل تعرف ما هو ملف ابن؟ أنت تعرف ما يعنيه وجود الآلهة الأبناء? sai quali sentimenti e devastazione genera nell’animo di un genitore perdere un figlio a soli 14 anni?

أنت لا تعرف ، وجيد لك لن تفعل ذلك أبدًا.

لهذا السبب تقترح اليوم: chiama Eugenio.

Magari potessi farlo. Anche solo per un attimo. Sentire le sua صوت, accarezzare il suo alito dolce.

Con le دموع che stanno bagnando il computer con cui ti scrivo, ti dico che إله, proprio per tutti i motivi che ti ho elencato, ha creato un العالمية terreno dove tutto è precario, in movimento, in evoluzione; e l’altro dove tutto è مرح perenne, pace assoluta, bilanciato, equilibrato, soave.

Non c’è bisogno di telefonate, messaggi, social: tutto è condivisione, tutto è sentimento, tutto è حب scambiato col solo اتصال delle anime.

هذا هو المكان الذي أعتقد أنه موجود فيه يوجين: في جنة أفراحها الأكثر حميمية ، أحبها الخفي ، أكثر المشاعر غامرة.

أريد فقط أن أتصل به لأقول مرة أخرى: "grazie amore mio, grazie amore del tuo papà, buon compleanno!"

"أوجينيو" وأبي يتسلقان "جيانيكولو"
Eugenio e بابا الفاتيكان in salita al جيانيكولو - 12 يونيو 2020

Ultimo aggiornamento: 19 Novembre 2022 – 19.23 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.
تعليق واحد

ترك تعليق