مدة القراءة: 2 دقيقة

اقرأ واستمع إلى حكاية "موموتارو"

الليلة يأخذنا خيالنا اليابانبلد شمس مشرقة.

دعونا نقرأ معا

Un giorno, una vecchia contadina giapponese andò al fiume per fare il bucato.

Mentre lavava i panni, notò una grande pesca trasportata dalla corrente del fiume, la raccolse e la portò a casa per mostrarla a suo marito.

Quando il marito tagliò la pesca, al suo interno trovò un neonato.

دعا كبار السن الطفل موموتارو, che significa “figlio della pesca”, e lo tennero con loro. Momotaro crebbe grande e forte, così forte che era in grado di sradicare un albero a mani nude.

La regione in cui viveva Momotaro insieme ai suoi genitori adottivi era spesso presa di mira dagli orchi, che derubavano e spaventavano i poveri contadini.

Momotaro non sopportava di vedere i suoi amici maltrattati, decise così di partire per sconfiggere gli orchi una volta per tutte. Portò con sé tre focacce di miglio che gli avevano preparato con amore i suoi genitori.

Lungo il suo viaggio per raggiungere il castello degli orchi, Momotaro incontrò tre animali: un cane, una scimmia e un fagiano. A ogni animale il ragazzo offrì la metà di una sua focaccia e loro in cambio gli promisero il loro aiuto.

عند وصوله إلى القلعة ، تمكن موموتارو وأصدقاؤه الثلاثة من هزيمة الغيلان بفضل العمل الجماعي: قام الدراج بإخراج أعين الأعداء ، وعض الكلب على ساقيه وخدشهم القرد.

بعد هزيمة العفاريت ، عاد موموتارو إلى القرية وعاد إلى الفلاحين كل ما سرقته الأورك.

دعونا نستمع معا

mamma legge la fiaba
قصص قبل النوم
موموتارو
Loading
/

ساعدونا نساعد!

Momotaro 7
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

Gesù e discepoli
14 Aprile 2024
La Parola del 14 aprile 2024
Eugenio e Francesca con la bicicletta nel 2015
13 Aprile 2024
Preghierina del 13 aprile 2024
Eugenio e Remigio mano nella mano, salita al Gianicolo
13 Aprile 2024
Dammi la mano ragazzo mio
mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024

الأحداث القادمة

×