مدة القراءة: 4 دقائق

ذكرى السيدة العذراء مريم أم الكنيسة

La memoria della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa ci ricorda come la maternità divina di Maria si estenda, per volontà di Gesù stesso, a maternità per tutti gli uomini e cioè per la Chiesa stessa in atto di affidamento.

Papa Francesco, nel 2018, ha fissato questa memoria il lunedì dopo la solennità della Pentecoste, giorno in cui nasce la Chiesa. Un titolo che non è nuovo. Già san Giovanni Paolo II, nel 1980, invitò a venerare Maria come Madre della Chiesa; e ancor prima Paolo VI, il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarerà la Vergine “Madre della Chiesa”.

E nel 1975, la Santa Sede propose una Messa votiva in onore della Madre della Chiesa, ma non entrò nella memoria del Calendario liturgico.

Accanto a queste date recenti, non possiamo dimenticare quanto il titolo di Maria Madre della Chiesa sia presente nella sensibilità di sant’Agostino e di san Leone Magno; di Benedetto XV e Leone XIII, fino quindi a papa Francesco quando, l’11 febbraio 2018, 160° anniversario della prima apparizione della Vergine a Lourdes, dispone di rendere obbligatoria questa memoria.

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”. (Gv 19, 25-27)

Maria Vergine Madre della Chiesa
Maria Vergine Madre della Chiesa 2

مريم "تقف" تحت الصليب

مريم "تقف" تحت الصليب. "مكث“: E’ uno stare che indica presenza, continuità, forza di un esserci. A differenza dei Discepoli, Maria non ha mai lasciato Suo Figlio Gesù lungo la via della Croce: qui, Gesù affida alla Madre il discepolo amato» (e viceversa).

تواجه مريم هذه اللحظة بكرامة كبيرة ، فهي لا تهرب من أحداث الحياة ، بل "تبقى".

جديد "أنا هنا" من ماري

Maria è invitata dal Figlio suo a dire un nuovo “Eccomi”, un nuovo “si”, più convinto e più maturo. Attraverso il suo “قف تحت الصليب”, matura la sua esperienza di fede e di maternità, rendendola capace di andare oltre.

بعد كل شيء ، منذ البداية ، كان قلب مريم يمر بالأسئلة: "تساءل ما هو الهدف من هذه التحية(لوقا 1:29). حتى قبل سمعان ، ظهرت فيها أسئلة: "إنه هنا من أجل سقوط وقيامة الكثيرين في إسرائيل ، علامة تناقض لكشف أفكار العديد من القلوب. وسوف يخترق سيف روحك أيضًا(لوقا 2 ، 34 - 35): مريم ويوسف"ذهلوا من الأشياء التي قيلت عنه" (Lc 2,33).

"ها أنا ذا" لمريم لم يكن مرة واحدة وإلى الأبد ، ولكنه ينمو وينضج من خلال أحداث الحياة ، بما في ذلك أحداث "الصليب" ، حيث "تقف" مريم. هنا ، في هذه الأمانة التي تحققت ، تتلقى مريم مهمة جديدة ، نوعًا من "مكمل" الأمومة ، إلى درجة الصيرورة "Madre della Chiesa”. Madre, perché ci rigenera nella grazia, pur che impariamo a crescere nella statura di Cristo (cfr Ef 4,7-13).

ترتكز الحياة المسيحية على سر الصليب

الحفلة "Aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della Croce, all’offerta di Cristo, alla Vergine sofferente, Madre del Redentore e dei redenti”, spiega il decreto.

Come Maria ha saputo “stare” sotto la Croce, senza evitare o scappare la fatica del capire e del soffrire, così Maria, Madre, saprà “stare” accanto a ciascuno di quanti il Figlio ha reso suoi figli.

Questo porta a saperla invocare come “Madre della Chiesa”:

ساعدوني يا أمي إيماننا!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.

استيقظ فينا الرغبة في السير على خطاه ،
يخرجون من أرضنا ويقبلون وعده.

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.

زرع فرح القائم من بين الأموات في إيماننا.
ذكرنا أن أولئك الذين يؤمنون ليسوا وحدهم أبدًا.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
(البابا فرانسيس ، لومين فيدي)


تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

dare, porgere fiori
18 Aprile 2024
Creato per amare gli altri
cross, crucifix, chalice, eucaristia
18 Aprile 2024
La Parola del 18 aprile 2024
il pane di vita
17 أبريل 2024
Preghierina del 17 aprile 2024
mamma e bimba nel giardino
17 أبريل 2024
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 أبريل 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo

الأحداث القادمة

×