لا تقطع أجنحتي! الحب الحقيقي يجعلك تطير

تعليق على إنجيل 4 يونيو 2023

الثالوث المقدس - سنة أ

خروج 34،4-6.8-9 Dn 3،52-56 2 كور 13،11-13 يو 3،16-18

فماذا نقول عنه إله، الإخوة؟
Se infatti ciò che vuoi dire lo hai capito, non è Dio.
إذا كنت قادرًا على معرفة ذلك ،
hai compreso una realtà diversa da quella di Dio.
إذا كنت تعتقد أنك قادر على فهمها ،
لقد خدعت نفسك بسبب خيالك

القديس أغسطينوسخطاب52 ، السادس ، 16
لا تقطع أجنحتي - علق على إنجيل 4 يونيو 2023
لا تقطع أجنحتي! 4

تجربة الحب

Quando siamo innamorati, quando siamo coinvolti affettivamente in una relazione, quando ci dedichiamo con passione a un progetto per qualcosa di buono, quando ci mettiamo a الخدمات degli altri con generosità, avvertiamo una crescita interiore, ci sentiamo realizzati. È proprio la dinamica dell’amore: quando lo viviamo, portiamo un po’ di più a compimento quello che siamo.

Se proviamo a immaginare, senza poterlo comprendere fino in fondo, cosa sarebbe questa realizzazione nell’amore, portata alla sua pienezza, possiamo intuire qualcosa di Dio e del cammino che desidera per noi. Amando, diventiamo sempre più simili all’Amore. Al contrario, più diamo spazio alla cattiveria, al rancore, al disprezzo, alla menzogna, tanto più ci allontaniamo dall’immagine di Dio in noi.

هذا الطريق الذي سلكه الإنسان نحو الإله قد حدس أفلاطون أيضًا ، والذي يعبر عنه بطريقته الخاصةفايدروس con una bella immagine: l’amore mette le ali all’amato, perché fa sperimentare all’anima qualcosa del divino.

تلبية منتصف الطريق \ حل وسط

I testi della liturgia di questa يوم الأحد declinano i tratti dell’amore, mostrandoci il desiderio di Dio per noi: quello di farci sentire pienamente amati.

L’amore è un venirsi incontro e lasciarsi trasformare. Nel testo dell’Esodo che ci viene proposto infatti viene descritto un diverso movimento di Mosè e di Dio: Mosè يستيقظ ويصعد (Es 34,4), al contrario Dio, dice il testo, نزل (Es 34,5). Le relazioni spesso si spezzano perché si va in direzioni opposte, non ci si guarda, non si tiene conto dell’altro.

Ci si ama quando si fa lo sforzo di cambiare persino la propria direzione pur di andare incontro all’altro. Mosè ha in mano due tavole di pietra, dure come la cervice del popolo (cf Es 34,9), Dio invece perdona e fa di noi la sua eredità. L’amore infatti trasforma: quando ci si vuole bene, quando si sta insieme con il قلب, non si può non cambiare.

الحياة نعمة

Il segno dell’amore è la gratitudine: quando ami, anche le difficoltà ti sembrano meno pesanti, quando ci si ama, si affrontano insieme le fatiche, ci si aiuta a portare i pesi. Ed è questo che cambia lo sguardo sulla realtà. Le cose restano le stesse, ma possiamo vederle con occhi diversi. La حياة diventa benedizione, come il نشيد دانياليدعونا لتكرار يوم الأحد.

علامات الحب

L’amore si fa riconoscere. Ci sono dei segni inequivocabili che ci permettono di comprendere se stiamo amando, se ci sentiamo amati. L’amore ci fa sentire realizzati: se ti senti avvilito, deluso, se ti sembra che le tue ali siano tarpate, se non riesci a volare, forse non è حب ما الذي تختبره. يذكرنا القديس بولس ، فيالرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس, che l’amore, cioè l’immagine di Dio, il segno della sua presenza, è مرح, è شجاعة, è pace.

الحب امان

L’amore salva, dice عيسى nel dialogo con Nicodemo (Gv 3,17): chi ti ama davvero non vuole distruggerti, non ti condanna, ma fa il possibile per salvare la tua vita. Il giudice spietato e impietoso non ama, è mosso dal rancore. Il ابن دخل العالمية non per condannare, ma per salvare. Ma noi, con i nostri atteggiamenti, spesso sotto apparenza di bene, cerchiamo di distruggere l’altro o di recuperarlo?

الحب ليس احتفاء بالنفس

Gesù vorrebbe aiutare Nicodemo a entrare nel dinamismo dell’amore, ben diverso dalla staticità della legge a cui è legato e affezionato: lo Spirito soffia, la Legge inquadra! L’amore non può essere statico, perché è scambio: الحبيبيقول القديس إغناطيوس دي لويولا ،يعطي الحبيب ما لا يملكه الحبيب! L’amore quindi è sempre relazione, altrimenti non potrebbe essere movimento.

L’amore che السيد المسيح ci rivela non può essere il motore immobile di Aristotele. Un Dio che ama non può essere chiuso nella solitudine dell’uno, altrimenti sarebbe autoreferenziale. Tutt’al più siamo noi che mettiamo al centro noi stessi e non riusciamo ad amare.

Persino all’interno di una relazione possiamo starci solo apparentemente: quando siamo solo noi il punto di riferimento, quando ciò che conta sono solo le nostre ragioni e le nostre esigenze, allora non stiamo amando. Nell’isolamento dell’io non c’è amore, ma solo autocelebrazione.

الحب ثالوث

Se l’amore è movimento, allora non può essere neanche esclusione. L’amore accoglie. Si può essere in due e non permettere a nessuno di entrare nello spazio di quella relazione. Quello non è amore, ma prigione. Una relazione in cui c’è amore diventa generativa, è feconda. Si preoccupa degli altri. L’amore dei due è a servizio di altri.

Lo Spirito è l’amore tra il أب e il Figlio che essi donano a chiunque lo voglia accogliere. La dualità generativa è trinitaria. È la dinamica dell’amore. Ogni amore, se è vero amore, non può che essere trinitario, quella è l’immagine verso cui siamo in cammino.

اقرأ من الداخل

  • إذا نظرت إلى طريقة حبك ، ما هي الخصائص التي تجدها؟
  • كيف تحاول أن تعيش على صورة الحب الثالوثي؟

استمع وتأمل

يوجين روبرت
Eugenio Ruberto
لا تقطع أجنحتي!
لا تقطع أجنحتي! 2
/

مجاملة © ♥ الأب غايتانو بيكولو إس جيه

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق