مدة القراءة: 4 دقائق

لا أحد اشترى لي! الشعور وكأنه سلعة في سوق الحياة

تعليق على إنجيل 24 سبتمبر 2023

الأحد الخامس والعشرون من السنة العهدية أ

هو 55,6-9; مز 144؛ فيل 1،20ج-24.27أ؛ جبل 20,1-16

Poiché noi “coltiviamo” Dio ma Dio coltiva noi

Sant’Agostino, خطاب87,1.1
Nessuno mi ha comprato
لا أحد اشترى لي! 3

ساحة السوق

La piazza del mercato potrebbe essere facilmente l’immagine della piazza della vita. Ci ritroviamo lì aspettando qualcuno che dia senso alla nostra giornata. E mentre si fa buio sulla piazza del mercato, aumenta l’angoscia e ci prende la delusione: لماذا تركت وحدي؟ لماذا لم يحبني أحد؟

Ma stare sulla piazza del mercato significa anche, lo sappiamo bene, esporsi al rischio di essere sfruttati, di essere offesi e ingannati. Chi ci prende a lavorare, molte volte ha solo l’intenzione di manipolare e gestire la nostra vita. Lo sanno bene i lavoratori a giornata che per lo più fanno l’esperienza di ritrovarsi schiavi, costretti a soddisfare l’insaziabile brama di ricchezza del padrone.

في سوق الحياة، في كثير من الأحيان نبيع أنفسنا على المكشوف أو نخفي الحقيقة حتى يتم شراؤها. في السوق، نحاول خدمة مصالحنا الخاصة وكسب المال، وهذه هي الحقيقة المرة لعدد علاقاتنا الناجحة. في بعض الأحيان، على الرغم من المبيعات، لا يمكننا العثور على أي شخص يلاحظنا!

قصص مختلفة

È vero, a volte alcuni sono rimasti sulla piazza del mercato senza essere stati scelti solo perché ci sono arrivati tardi, forse la vita li ha portati altrove, o forse semplicemente non avevano il coraggio e si vergognavano di chiedere un po’ di attenzione.

Nella parabola raccontata da Gesù, questi motivi restano volutamente nel mistero. Ci sono semplicemente alcuni che non sono stati scelti e che perciò non sono riusciti ancora a dare senso alla loro vita.

La buona notizia del Vangelo però è che c’è un padrone che ha un comportamento insolito, un padrone che sovverte le attese. È un padrone che non pensa al proprio guadagno, ma pensa prima di tutto agli operai: il suo desiderio è che ciascuno si senta realizzato, valorizzato, che ciascuno trovi un modo per essere utile nella sua vigna, quella vigna che è molto simile al mondo dentro il quale ci ritroviamo e nel quale siamo chiamati a dare il nostro contributo.

جدول الماجستير

Questo padrone è così desideroso di trovare operai che esce continuamente: non rimane chiuso nella sua proprietà, non manda altri a cercare gli operai, ma esce in prima persona e va sulla piazza del mercato.

È un padrone che non si rassegna davanti alla delusione e alla disperazione dell’uomo.

È persino capace di spezzare il ritmo delle sue incursioni pur di tentare fino alla fine di salvare qualcuno: esce ogni tre ore, ma alla fine, prima che la giornata di lavoro termini, si anticipa di un’ora, c’è ancora una possibilità.

داخل المجتمع

A fronte della generosità e dell’impegno del padrone, c’è poi l’invidia che segna le relazioni all’interno della comunità.

Gli operai non pensano al valore del proprio lavoro, non godono della possibilità che hanno avuto di dare senso alla loro giornata, guardano invece agli altri, fanno confronti, quantificano il tempo che hanno dedicato alla vigna, non si interrogano ovviamente su quello che c’è dietro la storia degli operai arrivati all’ultimo momento.

In realtà sappiamo bene che si può stare anche da molto tempo nella vigna, ma la questione è come ci siamo stati: quegli operai giunti fin dal mattino, avranno davvero lavorato con onestà e impegno?

Ognuno ha la sua storia e la sua dignità. Il padrone non ragiona secondo un’aritmetica della giustizia, ma desidera che tutti trovino il proprio bene. Come diceva don Milani, «non c’è peggior ingiustizia che far parti uguali tra diseguali». Il padrone svela allora il suo vero volto: non è un padrone, ma un padre, perché non ci tratta da servi, ma da figli. Il problema è che gli operai continuano a guardarsi tra loro come rivali e non come أخوة.

اقرأ من الداخل

  • هل تمكنت من إعطاء معنى لحياتك أم أنك لا تزال تبحث؟
  • ما هي وجهة نظرك تجاه من يعملون معك؟

مجاملة © ♥ الأب غايتانو بيكولو إس جيه

دعونا نستمع معا

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
لا أحد اشترى لي!
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

rana, animale, frog
19 أبريل 2024
La rana dalla bocca larga
gioia nel cuore
19 أبريل 2024
اختر الفرح
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 أبريل 2024
سأظل!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 أبريل 2024
كلمة 19 أبريل 2024
Eucaristia
18 أبريل 2024
صلاة 18 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×