اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 9 يوليو 2023

الأحد الرابع عشر في الزمن العادي

القراءة الأولى

هوذا ملكك المتواضع يأتي اليك.

من كتاب نبي Zaccarìa
Zc 9،9-10

Così dice il انسان محترم:
«Esulta grandemente, ابنة di Sion,
giubila, figlia di القدس!

هوذا ملكك يأتي اليك.
هو عادل ومنتصر ،
umile, cavalca un asino,
مهرا ابن حمار.

Farà sparire il carro da حرب da Èfraim
والحصان من القدس ،
سيتم كسر قوس الحرب ،
annuncerà la pace alle nazioni,
il suo dominio sarà da بحر a mare
ومن النهر الى اقاصي الارض ".

كلمة إله.

المزمور المستجيب
من Ps 144 (145)

ر. سأبارك اسمك إلى الأبد يا رب.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
وبارك اسمك إلى أبد الآبدين.
اريد ان اباركك كل يوم
امدح اسمك إلى أبد الآبدين. تم العثور على R.

الرب رحيم ورؤوف.
lento all’ira e grande nell’amore.
ربنا على الجميع.
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.

سبحانك يا رب كل اعمالك
وبارك فيك المؤمنين.
دعهم يقولون مجد مملكتك
وتحدث عن قوتك. تم العثور على R.

أمين هو الرب في كل أقواله
وصالح في كل أعماله.
الرب يعضد المتعثرين
وتربي كل من سقط. تم العثور على R.

القراءة الثانية

Se mediante lo Spirito fate موت le opere del corpo, vivrete.

من رسالة القديس بولس الرسول إلى الرومان
روم 8: 9-11-13

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di السيد المسيحلا تخصه.

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato عيسى dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà الحياة anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per يعيش secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.

سيف الله.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

أنا الحمد لك، أب,
Signore del الجنة e della terra,
لأنك كشفت للصغار أسرار الملكوت. (راجع متى 11 ، 25)

هللويا.

إنجيل 9 يوليو 2023

Io sono mite e umile di قلب.

كلمة 9 يوليو 2023
كلمة 9 يوليو 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
متى 11 ، 25- 30

In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.

Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra حياة. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

كلمة الرب.

القديس أيلرد من Rievaulx (1110-1167)

الراهب السيسترسي الإنجليزي

Lo specchio della carità, I, 30-31 (trad. cb© evangelizo)

"سوف تجد المرطبات"

Coloro che si lamentano dell’asprezza del giogo del Signore forse non hanno rigettato completamente il giogo tanto pesante dei desideri del العالمية. (…)

Ditemi, cosa di più dolce, cosa di più riposante di non essere più agitati dalle pulsioni sregolate della carne (…)? Cosa tanto vicina alla tranquillità divina che non esser più toccati dagli affronti che ci pervengono, di non esser spaventati da alcun tormento, persecuzione, ma di conservare la medesima calma nella مرح e nell’avversità, di vedere con lo stesso occhio il nemico e l’amico, di essere simili a Colui “che fa sorgere il suo شمس sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”? (Mt 5,45) Tutto ciò si trova nella carità, e nulla fuori della carità.

Ugualmente, è in lei che risiede la vera tranquillità, la vera العذوبة, poiché è lei il giogo del Signore. Se accettiamo l’invito del Signore, troveremo ristoro per le nostre anime, poiché “Il giogo del Signore è dolce e il suo carico leggero”. E’ che “la carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del سيء ricevuto” (1Co 13,4-5).

Le altre virtù sono per noi come un veicolo per l’uomo stanco, o come il cibo per il viandante, o una luce per gente smarrita nelle tenebre, o delle armi per un combattente. Ma la carità – che deve trovarsi in tutte le virtù perché siano virtù – è per se stessa, in modo speciale, il ristoro per lo stanco, la منزل per il viandante, la piena luce per chi arriva in fondo e la corona perfetta di chi riporta la vittoria.

كلمات الاب المقدس

Il Signore non riserva questa frase a qualcuno dei suoi أصدقاء, no, la rivolge a “tutti” coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita.

E chi può sentirsi escluso da questo invito? Il Signore sa quanto la vita può essere pesante. Sa che molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro.

Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito, un invito a muoversi e reagire: “Venite”. Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è restare dove si è, coricato lì. Sembra evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi! Non è facile. Nei momenti bui viene naturale stare con sé stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su quanto sono ingrati gli altri e com’è cattivo il mondo, e così via. Tutti lo sappiamo. Alcune volte abbiamo subito questa brutta esperienza.

Ma così, chiusi dentro di noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino a familiarizzare con la tristezza, che diventa di casa: quella tristezza ci prostra, è una cosa brutta questa tristezza. Gesù invece vuole tirarci fuori da queste “sabbie mobili” e perciò dice a ciascuno: “Vieni!” – “Chi?” – “Tu, tu, tu…”. La via di uscita è nella relazione, nel tendere la يُسلِّم وفي البحث عن أولئك الذين يحبوننا حقًا. (صلاة التبشير الملائكي، 9 يوليو 2017)

إنجيل اليوم
ال الإنجيل من اليوم
كلمة 9 يوليو 2023
كلمة 9 يوليو 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 سبتمبر 2023
ماسون
البناء القديم
24 سبتمبر 2023
الكرم، غروب الشمس في الكرم
كلمة 24 سبتمبر 2023
24 سبتمبر 2023
السماء رسمها الله
صلاة 23 سبتمبر 2023
23 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان