Tempo di lettura: 6 minuti

اقرأ واستمع إلى كلمة 8 مايو 2023

تحتفل الكنيسة اليوم بما يلي: الطوباوية مريم العذراء من بومبي

الاثنين من الأسبوع الخامس من عيد الفصح

القراءة الأولى

Vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente.

من أعمال الرسل
أعمال 14 ، 5 - 18

في تلك الأيام ، في إيقونية كانت هناك محاولة من قبل الوثنيين واليهود مع قادتهم لمهاجمة ورجم بولس وبرنابا. علموا به وهربوا إلى مدن Lycaonia و Lystra و Derbe ومحيطهم ، وهناك ذهبوا للتبشير.

كان هناك في لسترة رجل مشلول في رجليه ، مشلول منذ الولادة ، ولم يمش قط. استمع إلى بولس وهو يتكلم ، فحدق فيه ورأى أنه يؤمن بأنه قد نال الخلاص ، فقال بصوت عالٍ: «قم ، قف على رجليك!». قفز وبدأ يمشي. عندئذٍ ، عندما رأى الناس ما فعله بولس ، بدأوا بالصراخ قائلين باللهجة الليكانية: "نزلت الآلهة بيننا في شكل بشري!"

ودعوا برنابا "زيوس" وبولس "هرمس" لأنه هو الذي تكلم.

Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: «Uomini, perché fate questo?

Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano.

Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada; ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori».

وهكذا ، نجحوا بصعوبة في منع الحشد من تقديم ذبيحة.

Parola di Dio.

المزمور المستجيب
من مز 113 ب (115)

R. ليس لنا يا رب ، ولكن لاسمك يعطي المجد.

ليس لنا يا رب لا لنا ،
بل أعط اسمك مجدا ،
per il tuo amore, per la tua fedeltà.
لماذا يجب أن يقول الناس:
«Dov’è il loro Dio?». R.

Il nostro Dio è nei cieli:
كل ما يريد يفعله.
اصنامهم فضة وذهب.
عمل أيدي البشر. تم العثور على R.

تبارك من قبل الرب.
الذي صنع السماء والأرض.
السموات سماء الرب.
ma la terra l’ha data ai figli dell’uomo. R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

سوف يعلمك الروح القدس كل شيء ،
يقول الرب
وسوف أذكرك بكل ما قلته لك. (يو 14 ، 26)

هللويا.

الإنجيل

Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa.

La Parola del 8 maggio 2023
روح باراكليت

من إنجيل يوحنا
يو 14 ، 21- 26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

قال له يهوذا وليس الإسخريوطي: "يا رب كيف حدث أن تكشف لنا عن نفسك لا للعالم؟"
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

كلمة الرب.

سمعان اللاهوتي الجديد (حوالي 949-1022)

راهب يوناني

ترانيم 52 ، SC 196

"أبي سيحبه وسنأتي إليه ونصنع بيتنا معه"

Quando Paolo ti dice: “Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, lui che rifulse in me…” (cfr. 2 Co 4,6), quale altro Dio, dimmi, t’invita a conoscere se non quello stesso che abita la luce insostenibile e che nessun uomo ha mai visto ancora.

Poiché è lui che, prima soprannaturale e increato, ha preso carne e si è rivelato a me come creatura divinizzandomi interamente, me che egli ha assunto in modo mirabile. (…)

Quindi coloro che hanno accolto Dio grazie alle opere della fede ed hanno meritato il nome di dei, generati dallo Spirito, sì, lui stesso, loro lo vedono, lui loro Padre che non smette di abitare la luce inaccessibile; lo hanno in loro stessi, in casa, e loro stessi abitano in lui, l’assolutamente inaccessibile.

Ecco la vera fede, l’opera di Dio, ecco il sigillo dei cristiani, la comunione con Dio, ecco la partecipazione, la caparra divina, ecco in cosa consiste la vita, il Regno, ecco il vestito del Signore che i battezzati rivestono per la fede, e non senza saperlo, te lo dico, né inconsciamente, ma grazie alla fede con consapevolezza e coscienza. (…)

Una volta divenuto totalmente quanto ho appena detto, vieni e resta con noi, fratello mio, sulla montagna della conoscenza divina, della contemplazione divina, ed insieme ascolteremo la voce del Padre!

كلمات الاب المقدس

In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in dono? Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto voleva affidare agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione divina, cioè tutto ciò che il Padre voleva dire all’umanità con l’incarnazione del Figlio. Il compito dello Spirito Santo è quello di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e indurre ad attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù.

E proprio questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza attraverso un preciso stile di vita, caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e l’osservanza della sua Parola; la docilità all’azione dello Spirito, che rende continuamente vivo e presente il Signore Risorto; l’accoglienza della sua pace e la testimonianza resa ad essa con un atteggiamento di apertura e di incontro con l’altro. (ريجينا كايلي، 26 مايو ، 2019)

Il Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 8 مايو 2023
Loading
/

ساعدونا نساعد!

La Parola del 8 maggio 2023 5
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

ليقرأ: