مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 8 أغسطس 2023

الثلاثاء من الأسبوع الثامن عشر من أيام العطل العادية

القراءة الأولى

موسى هو الرجل الموثوق به في بيتي كله. لماذا لم تخافوا من التحدث ضده؟

من سفر العدد
نيوتن متر 12.1-13

في تلك الأيام تكلمت مريم وهرون على موسى بسبب المرأة الحبشية التي أخذها. في الواقع ، لقد تزوج من امرأة إثيوبية. قالوا: هل تكلم الرب بموسى فقط؟ ألم يتحدث من خلالنا أيضًا؟ سمع الرب. الآن موسى كان رجلا متواضعا جدا ، أكثر تواضعا من أي شخص آخر على وجه الأرض.

وفجأة قال الرب لموسى وهرون ومريم: "اخرجوا كلكم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع". خرج الثلاثة. نزل الرب في عمود سحاب ، وتوقف عند مدخل الخيمة ودعا هارون ومريم. تقدم الاثنان إلى الأمام.

قال الرب:
"استمع إلى كلماتي!
إذا كان هناك نبي لك ،
انا الرب
في الرؤية له سأكشف عن نفسي ،
في المنام سأتحدث معه.

ليس كذلك لعبدي موسى:
هو الرجل الموثوق به في بيتي كله.
من الفم إلى الفم أتحدث معه ،
في الرؤية وليس في الألغاز ،
وهو يتأمل صورة الرب.

لأنك لم تخاف
لأتكلم على عبدي موسى.

L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò; la nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca come la neve.

التفت هارون إلى مريم فاذا هي أبرص.
Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso!

Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, guariscila!».

سيف الله.

المزمور المستجيب
من Ps 50 (51)

ر. اغفر لنا يا رب: لقد أخطأنا.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
في رحمتك العظيمة
محو إثمني.
اغسلني من ذنبي
من خطيتي تطهرني. تم العثور على R.

نعم ، أعترف بآثامي ،
خطيتي دائما امامي.
عليك أخطأت عليك وحدك ،
ما هو شر في عينيك فعلت. تم العثور على R.

لذلك أنت فقط في حكمك ،
انت بار في حكمك.
هوذا بالذنب ولدت
في الخطيئة حملتني أمي. تم العثور على R.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
جددوا فيّ روحًا ثابتة.
لا تخرجني من حضورك
ولا تحرمني من روحك القدوس. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

افتح يا رب قلبنا
e comprenderemo le parole del Figlio tuo. (Cf. At 16,14b)

هللويا.

إنجيل 8 آب 2023

Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata.

La Parola del 8 agosto 2023
La Parola del 8 agosto 2023 7

من إنجيل متى
طن متري 15،1-2.10-14

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani!».

Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo!».

Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?».

Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare!

هم عميان ومرشدون للمكفوفين. وعندما يقود أعمى رجلاً أعمى ، يسقط كلاهما في حفرة! "

كلمة الرب.

القديس أوغسطين (354-430)

أسقف هيبو (شمال أفريقيا) ومعلم الكنيسة

تعليق على إنجيل يوحنا عدد 34

"هم عميان وقادة مكفوفين"

« Io sono la luce del mondo; chi segue me non cammina nella tenebra » (Gv 8,12)? Il Signore illumina i ciechi. Noi veniamo ora illuminati, o fratelli, con il collirio della fede. Egli dapprima mescolò la sua saliva con la terra per ungere colui che era nato cieco (Gv 9, 6).

Anche noi siamo nati ciechi da Adamo, e abbiamo bisogno di essere da lui illuminati. Egli mescolò la saliva con la terra: « Il Verbo si è fatto carne, e abitò fra noi » (Gv 1, 14). Lo vedremo faccia a faccia.

Dice l’apostolo Paolo: «Adesso conosco in parte, adesso vedo in modo enigmatico come in uno specchio, allora invece faccia a faccia» (1 Cor 13, 12).

E l’apostolo Giovanni nella sua epistola aggiunge: «Carissimi, già adesso noi siamo figli di Dio, ma ancora non si è manifestato ciò che saremo; sappiamo infatti che quando egli si manifesterà, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è» (1 Gv 3, 2).

Che grande promessa è questa! Se lo ami, seguilo! Io lo amo, – tu dici – ma per quale via debbo seguirlo?… Cerchi la via? Ascolta il Signore; è la prima cosa che egli ti dice. Ti dice: « Io sono la via »; la via per arrivare dove? « e sono la verità e la vita » (Gv 14,8).

لا يُقال لك: جاهد في البحث عن طريق للوصول إلى الحقيقة والحياة ؛ لم يتم إخبارك بهذا. كسول ، انهض! الطريق نفسها جاءت اليك وهزتك من النوم. وإذا نجحت في هزّك ، «انهض وامش! »(طن متري 9،5)

كلمات الاب المقدس

Anche noi potremmo chiederci: perché Gesù e i suoi discepoli trascurano queste tradizioni? (…) Perché per Lui è importante riportare la fede al suo centro. (…)

Ed evitare un rischio (…): osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. (…) È il rischio di una religiosità dell’apparenza: apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. (…) Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore.

Infatti, subito dopo, richiama la folla per dire una grande verità: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro» (v. 15). Invece, è «dal di dentro, dal cuore» (v. 21) che nascono le cose cattive. (…) Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: (…) Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade! (…)

Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se ci guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori.

E se, con sincerità, chiederemo a Dio di purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo.

Perché c’è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé. (Angelus, 29 agosto 2021)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 8 أغسطس 2023
Loading
/

ساعدونا نساعد!

La Parola del 8 agosto 2023 5
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024
Eugenio e Nicola in palestra
12 أبريل 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 أبريل 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 أبريل 2024
امنحني الوقت!

الأحداث القادمة

×