اقرأ واستمع إلى كلمة 5 يناير 2023

5 يناير قبل عيد الغطاس

القراءة الأولى

لقد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخواننا.

من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الرسول
1 يو 3 ، 11 - 21

أيها الأطفال الصغار ، هذه هي الرسالة التي سمعتموها منذ البداية: أننا نحب بعضنا البعض. ليس مثل قايين الذي كان من الشرير وقتل أخاه. ولماذا قتلها؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت صالحة.

لا تتفاجأوا أيها الإخوة إذا كان العالم يكرهكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا. من لا يحب يبقى في الموت. كل من يكره أخاه هو قاتل ، وأنت تعلم أنه لم يعد هناك قاتل حياة أبدية فيه.

In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore من إله? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.

In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. إله è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in إله.

Parola di إله.

المزمور المستجيب
من المزمور 99 (100)

ر. سبحوا الرب ، جميعكم على الأرض.

سبحوا الرب يا كل الارض.
اخدموا الرب بفرح
تعال اليه بفرح. تم العثور على R.

Riconoscete che solo il Signore è إله:
هو صنعنا ونحن له ،
قومه وقطيع مرعى. تم العثور على R.

ادخلوا أبوابها بأناشيد نعمة ،
محاكمه بأغاني التسبيح ،
سبحوه باركوا اسمه. تم العثور على R.

لان الرب هو خير.
il suo amore è per sempre,
إخلاصه من جيل إلى جيل. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

لقد بزغ لنا يوم مقدس:
تعالوا ايها الشعوب اعبدوا الرب.
اليوم نزل نور عظيم على الارض.

هللويا.

الإنجيل

Tu sei il ابن من إله, tu sei il re d’Israele.

كلمة 5 يناير 2023
كلمة 5 يناير 2023 4

من إنجيل يوحنا
يو 1 ، 43-51

In quel tempo, عيسى volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.

Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: عيسىو figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».

عيسى intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose عيسى: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi».

Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il ابن من إله, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose عيسى: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».

Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di إله salire e scendere sopra il ابن dell’uomo».

كلمة الرب.

القديس أغسطينوس (354-430)

vescovo d’Ippona (Africa del Nord) e dottore della كنيسة

Signore nostro إله; Trin. XXVIII,51

أعطني القوة للبحث عنك!

Signore, إله nostro, crediamo in te, أب, ابن e Spirito Santo…

Per quanto ho potuto. per quanto me ne hai dato il potere, ti ho cercato, ho desiderato vedere ciò che credo, ho molto pensato e lavorato.

Signore, mio إله, mia unica speranza, dammi di non smettere mai di cercarti, fa’ che cerchi sempre ardentemente il tuo Volto.

Dammi la forza di cercarti, tu che mi ha fatto trovarti, che mi hai dato sempre più la speranza di trovarti. Sta davanti a te la mia fermezza e la mia debolezza, custodisci quella e cura questa; sta davanti a te la mia forza e la mia ignoranza.

حيث فتحتني ، أرحب بقدومي ؛ حيث أغلقتني ، افتحني عندما اتصل ؛ دعني أذكرك ، أفهمك ، أحبك.

كلمات الاب المقدس

Il segno concreto che abbiamo davvero incontrato عيسى è la gioia che proviamo nel comunicarlo anche agli altri. […]

Leggendo il Vangelo vediamo che questa è stata l’esperienza dei primi discepoli: dopo il primo incontro con عيسى, Andrea andò a dirlo subito a suo fratello Pietro, e la stessa cosa fece Filippo con Natanaele. Incontrare عيسى equivale a incontrarsi con il suo amore.

Questo amore ci trasforma e ci rende capaci di trasmettere ad altri la forza che ci dona. In qualche modo potremmo dire che dal giorno del Battesimo viene dato a ciascuno di noi un nuovo nome in aggiunta a quello che già danno mamma e papà, e questo nome è “Cristoforo”: tutti siamo “Cristofori”.

Cosa significa? “Portatori di السيد المسيح”. (جلسة اليوبيل، 30 يناير 2016)

إنجيل اليوم
Il Vangelo del giorno
كلمة 5 يناير 2023
كلمة 5 كانون الثاني 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Il cucciolo che aveva paura del buio
Il cucciolo che aveva paura del buio
29 مارس 2023
Udienza generale del 29 marzo 2023_2
لقاء عام في 29 مارس 2023
29 مارس 2023
فرانشيسكا عند سد أوكيتو
كلمة 29 مارس 2023
29 مارس 2023
انظر الى الضوء
صلاة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
ربيع
الربيع ، الربيع بكثرة
28 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان

الإعلان