مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى كلمة 3 مايو 2023

وليمة القديسين فيليب ويعقوب (الصغير) الرسل

القراءة الأولى

ظهر الرب ليعقوب ثم لجميع الرسل.

من الرسالة الأولى للقديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس
1 كور 15.1 - 8 أ

أعلن لكم ، أيها الإخوة ، الإنجيل الذي بشرتكم به والذي تلقيتموه ، والذي فيه تثبتون ثباتكم وتخلصون به ، إذا حفظتموه كما أعلنت لكم إياه. إلا إذا كنت تؤمن عبثا!

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.

ظهر لاحقًا لأكثر من خمسمائة من الإخوة في وقت واحد ، معظمهم ما زالوا على قيد الحياة ، بينما مات بعضهم. كما ظهر ليعقوب ثم لجميع الرسل. أخيرًا ، ظهر لي أيضًا.

سيف الله.

المزمور المستجيب
من Ps 18 (19)

ج: إعلانهم ينتشر في كل أنحاء الأرض.
أو:
ر. سبحان الله سبحان الله.

I cieli narrano la gloria di Dio,
عمل يديه يعلن الجلد.
يوم بعد يوم يأتمن القصة
وليل الى ليل يبث اخبارا عنها. تم العثور على R.

بدون لغة وبدون كلمات
دون أن يسمع صوتهم ،
انتشر إعلانهم في جميع أنحاء الأرض
ورسالتهم إلى أقاصي العالم. ر
.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

أنا الطريق والحق والحياة يقول الرب.
Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. (Gv 14,6b.9c)

هللويا.

الإنجيل

لقد كنت معك لفترة طويلة ولم تقابلني يا فيليبو؟

La Parola del 3 maggio 2023
كلمة 3 مايو 2023 3

من إنجيل يوحنا
يو 14 ، 6 - 14

In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò».

كلمة الرب.

المجمع الفاتيكاني الثاني

Costituzione dogmatica sulla Chiesa, « Lumen gentium » §23 – Copyright © Libreria Editrice Vaticana

الأساقفة وخلفاء الرسل

I singoli vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari queste sono formate ad immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica.

Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità. I singoli vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale.

Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale.

Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l’unità della fede e la disciplina comune all’insieme della Chiesa, formare i fedeli all’amore per tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt 5,10), e infine promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità…

La cura di annunziare il Vangelo in ogni parte della terra appartiene al corpo dei pastori, ai quali tutti, in comune, Cristo diede il mandato, imponendo un comune dovere…

Quindi i singoli vescovi, per quanto lo permette l’esercizio del particolare loro dovere, sono tenuti a collaborare tra di loro e col successore di Pietro, al quale in modo speciale fu affidato l’altissimo ufficio di propagare il nome cristiano.

كلمات الاب المقدس

In questo passo del Vangelo (cfr Gv 14,1-14), il discorso di congedo di Gesù, Gesù dice che va dal Padre.

E dice che sarà con il Padre e che anche chi crede in Lui «compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.

Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò» (vv. 12-14). Possiamo dire che questo passo del Vangelo di Giovanni è la dichiarazione dell’ascesa al Padre. Il Padre sempre è stato presente nella vita di Gesù, e Gesù ne parlava. Gesù pregava il Padre. E tante volte, parlava del Padre che ha cura di noi, come ha cura degli uccelli, dei gigli del campo…

Il Padre. E quando i discepoli gli chiesero di imparare a pregare, Gesù insegnò a pregare il Padre: «Padre nostro».  La preghiera al primo posto. Poi, le altre cose.

Ma quando le altre cose tolgono spazio alla preghiera, qualcosa non funziona. E la preghiera è forte per questo che abbiamo sentito nel Vangelo di Gesù: «Io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome al Padre, la farò, perché il Padre sia glorificato» (Gv 14,12-13)

Così va avanti la Chiesa, con la preghiera, il coraggio della preghiera, perché la Chiesa sa che senza questa ascesa al Padre non può sopravvivere. (سانتا مارثا، مايو 10، 2020)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 3 مايو 2023
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

mamma e bimba nel giardino
17 أبريل 2024
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 أبريل 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo
la misericordia di Dio
17 أبريل 2024
Ecco com’è davvero la misericordia…
Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 أبريل 2024
الجمهور العام في 17 أبريل 2024
Eucaristia
17 أبريل 2024
كلمة 17 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×