مدة القراءة: 5 دقائق

اقرأ واستمع إلى كلمة 26 مايو 2023

جمعة الأسبوع السابع من عيد الفصح

القراءة الأولى

Si trattava di un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo.

من أعمال الرسل
أعمال 25: 13- 21

في تلك الأيام ، وصل الملك أغريبا وبرنيس إلى قيصرية وجاءا لتحية فستوس. ولما مكثوا عدة أيام ، وجه فستوس شكاوى على بولس أمام الملك قائلا:

«هناك رجل تركه فيلكس سجينًا هنا ، وكان رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود قد تقدموا ضده أثناء زيارتي لأورشليم ليطلبوا إدانته. أجبتهم بأن الرومان لا يعتادون تسليم شخص قبل أن يواجه المتهم متهميه وتتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهام.

Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell’uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo; avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo.

في حيرة من مثل هذه الخلافات ، سألته عما إذا كان يريد الذهاب إلى القدس ليحاكم هناك من هذه الأمور. لكن بول استأنف أن تكون قضيته محفوظة لحكم أغسطس ، ولذا أمرت باحتجازه حتى أتمكن من إرساله إلى قيصر ".

سيف الله.

المزمور المستجيب
من المزمور ١٠٢ (١٠٣)

أ. وضع الرب عرشه في السماء.

باركي يا روحي الرب
كل ما في داخلي بارك اسمه القدوس.
باركي يا روحي الرب
لا تنسى كل فوائده. تم العثور على R.

لأن السماء على الأرض ،
فتقوى رحمته على خائفيه.
كم يبعد الشرق عن الغرب ،
هكذا يزيل عنا أخطائنا. تم العثور على R.

لقد وضع الرب عرشه في السماء
ومملكته تحكم الكون.
باركوا الرب يا ملائكته.
منفذين أقوياء لأوامره. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

سوف يعلمك الروح القدس كل شيء.
سوف يذكرك بكل ما قلته لك. (يو 14 ، 26)

هللويا.

إنجيل اليوم

أطعم خرافي ، أطعم خرافي.

La Parola del 26 maggio 2023
La Parola del 26 maggio 2023 7

من إنجيل يوحنا
يو 21 ، 15-19

In quel tempo, quando [si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?».

فأجاب: "طبعا يا رب أنت تعلم أني أحبك". فقال له ارع خرافي.
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse “Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».

Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi».

Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

كلمة الرب.

القديس يوحنا الذهبي الفم (حوالي 345-407)

sacerdote ad Antiochia poi vescovo di Costantinopoli, dottore della Chiesa

العظة الثانية حول نقش سفر أعمال الرسل

«هل تحبني؟ ... ارع غنمي»

Imitiamo la virtù degli apostoli, e non saremo a loro inferiori in nulla. Infatti non i miracoli li hanno resi apostoli, bensì la santità della loro vita.

Da questo riconosciamo un discepolo di Cristo. Questo segno ci è stato chiaramente dato dal Signore. Quando egli ha voluto tracciare il ritratto dei suoi discepoli e rivelare il segno che avrebbe distinto i suoi apostoli, ha detto: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”.

Quale segno? Fare miracoli? Risuscitare i morti?

Niente affatto! Da cosa allora? “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Ora l’amore non è un miracolo, ma un’opera, un atto. “Pieno compimento della legge è l’amore” (Rm 13,10)…

Abbiate dunque l’amore in voi e sarete tra gli apostoli, anzi nei primi posti tra di loro! Volete un’altra prova di questo insegnamento? Sentite come Cristo si rivolge a Pietro: “ Pietro, mi ami tu più di costoro?” Non c’è nulla che possa farci ottenere il Regno dei cieli se non amare Cristo come merita…

Cosa faremo per amarlo più degli apostoli?… Ascoltiamo Cristo, colui che dobbiamo amare: “Se mi ami più di costoro, pasci le mie pecorelle”… Lo zelo, la compassione, la preoccupazione della carica pastorale, sono atti, non miracoli.

كلمات الاب المقدس

Il primo, lo sguardo dell’elezione, con l’entusiasmo di seguire Gesù; il secondo, lo sguardo del pentimento nel momento di quel peccato tanto grave di avere rinnegato Gesù; il terzo sguardo è lo sguardo della missione: “Pasci i miei agnelli…” […]

Anche noi possiamo pensare: qual è oggi lo sguardo di Gesù su me? Come mi guarda Gesù? Con una chiamata?

Lui ci guarda sempre con amore, ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una missione. (Omelia سانتا مارثا، 22 مايو 2015)

Il Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 26 مايو 2023
Loading
/

ساعدونا نساعد!

La Parola del 26 maggio 2023 5
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

ليقرأ: