اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 26 يوليو 2023

الأربعاء من الأسبوع السادس عشر من أيام العطل في الزمن العادي

القراءة الأولى

Io sto per far piovere pane dal الجنة per voi.

من سفر الخروج
خروج 16.1-5.9-15

Gli Israeliti levarono le tende da Elìm e tutta la مجتمع degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d’Egitto.

Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro موسى e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per يُسلِّم ال انسان محترم nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far موت من fame tutta questa moltitudine».

فى ذلك التوقيت السيد disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a منزل, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno».

قال موسى لهرون: "أعط هذا الأمر لجميع بني إسرائيل: اقتربوا إلى محضر الرب ، لأنه سمع تذمركم!" وبينما كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل ، اتجهوا نحو البرية ، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحابة.

Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”».
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al صباح c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento.

Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa نهاية e granulosa, minuta come è la brina sulla terra.

رآه بنو إسرائيل وقالوا لبعضهم البعض ، "ما هو؟" لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوه.

كلمة إله.
 

المزمور المستجيب
من مزمور 77 (78)

ر. أعطاهم قمحًا من السماء.

Nel loro قلب tentarono Dio,
يطالبون بالطعام على حناجرهم.
Parlarono contro Dio,
dicendo: «Sarà capace Dio
لتحضير طاولة في الصحراء؟ " تم العثور على R.

أمر السحب من فوق
وفتحت ابواب الجنة.
أمطر عليهم المن ليأكل
وأعطاهم خبزا من السماء. تم العثور على R.

أكل الإنسان خبز القوي.
أعطاهم الكثير من الطعام.
Scatenò nel cielo il vento orientale,
بقوته جعل الرياح الجنوبية تهب. تم العثور على R.

أمطر عليهم اللحم مثل التراب
e uccelli come sabbia del بحر,
أنزلهم في وسط معسكراتهم ،
في كل مكان حول خيامهم. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

ال seme و كلمة الله،
الزارع السيد المسيح:
chiunque trova lui, ha الحياة أبدي.

هللويا.

إنجيل 26 يوليو 2023

سقط جزء من البذرة على تربة جيدة وأثمرت.

كلمة 26 يوليو 2023
كلمة 26 يوليو 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
متى 13 ، 1 - 9

ذلك اليوم عيسى uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta يحشد che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il شمس, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono.

وسقط جزء آخر على تراب جيد ونتج ثمرا: مائة وستون وواحد وثلاثين مرة. من له أذنان ، استمع ".

كلمة الرب.

القديس أوغسطين (354-430)

أسقف هيبو (شمال أفريقيا) ومعلم الكنيسة

تعليق على المزمور 118 ، الخطاب 20 ، 1: CCL 40 ، 1730-1731 (Nuova Biblioteca Agostiniana-rev.)

"اشتاق كثير من الأنبياء والصالحين لرؤية ما تراه"

Dice in un salmo il نبي: “Mi consumo nell’attesa della tua خلاص, spero nella tua parola” (Sal 119, 81). (…)

Chi esprime questo ardente رغبة se non “la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9), ciascuno al proprio tempo, in tutti quelli che hanno vissuto, che vivono e vivranno, dall’origine dell’uomo alla fine del العالمية? (…) Ecco perché il Signore stesso ha detto ai تلاميذ: “Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete”.

E’ la loro صوت che dobbiamo riconoscere nel salmo. (…) Questo desiderio non è venuto mai meno nei القديسين e non manca, nemmeno ora, nel “Corpo di Cristo che è la Chiesa” (Col 1,18), fino a che venga colui che è desiderato da tutte le Nazioni (cf Ag 2,8). (…)       

Nei primi tempi della Chiesa, prima che la Vergine partorisse, ci furono dunque santi che desiderarono la venuta di Cristo nell’incarnazione, nei nostri tempi, a cominciare dalla sua Ascensione al cielo, ci sono santi che desiderano la manifestazione di Cristo quando verrà a giudicare i vivi e i morti.

Questo desiderio della Chiesa, dagli inizi del mondo sino alla fine, non ha mai perso il suo fervore, ad esclusione del periodo che il Signore incarnato trascorse con i discepoli su questa terra.

كلمات الاب المقدس

Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della Parola e nessuno è escluso. La Parola è data a ognuno di noi. Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono?

Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al roveto? Se vogliamo, con la جمال di Dio possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme della Parola.

Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende da noi, dipende dall’accoglienza che riserviamo a questo seme.

غالبًا ما يصرف انتباهنا الكثير من الاهتمامات ، ونداءات كثيرة جدًا ، ومن الصعب التمييز بين أصوات كثيرة وكلمات كثيرة ، صوت الرب ، الصوت الوحيد الذي يحررنا. (صلاة التبشير الملائكي ، 12 يوليو 2020)

إنجيل اليوم
Il الإنجيل del giorno
كلمة 26 يوليو 2023
كلمة 26 تموز 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

tutti fratelli
Preghierina del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
Lussy e Luke al sole al balcone
Il cane che amava i gatti
26 Settembre 2023
Santi Cosma e Damiano
Santi Cosma e Damiano
26 Settembre 2023
Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
la luce entra in te
Preghierina del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان