اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 23 يونيو 2023

جمعة الأسبوع الحادي عشر من الإجازات في التوقيت العادي

القراءة الأولى

بالإضافة إلى كل هذا ، فإن اهتمامي اليومي هو الاهتمام بجميع الكنائس.

Dalla seconda lettera di san Paolo الرسول ai Corìnzi
2 كور 11 ، 18.21 ب -30
 
Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch’io.
In quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io.

هل هم يهود؟ أنا أيضاً! هل هم اسرائيليون؟ أنا أيضاً! هل هم من نسل ابراهيم. أنا أيضاً! هم وزراء السيد المسيح؟ أنا على وشك أن أقول الجنون ، أنا أكثر جنونًا منهم: أكثر في الكدح ، وأكثر بكثير في السجن ، وأكثر في الضرب ، وغالبًا ما أواجه خطر الموت.

Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde.

Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul بحر, pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, فريدو e nudità.

بالإضافة إلى كل هذا ، فإن اهتمامي اليومي هو الاهتمام بجميع الكنائس. من هو الضعيف اني لست كذلك؟ من يتلقى الفضيحة التي لا أهتم بها؟
إذا كان التباهي ضروريًا ، فسأتباهى بنقاط ضعفي.

كلمة إله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 33 (34)

R. Il انسان محترم libera i giusti da tutte le loro angosce.

Benedirò السيد in ogni tempo,
مديحه دائما على شفتي.
أفتخر بالرب.
يستمع الفقراء ويفرحون.تم العثور على R.
 
عظّم الرب معي ،
esaltiamo insieme il suo اسم.
طلبت الرب: استجاب لي
e da ogni mia يخاف mi ha liberato. تم العثور على R.
 
انظر إليه وستكون مشعًا ،
لا تحمر وجوهكم.
هذا المسكين يصرخ والرب يسمعه
ينقذه من كل كربه.تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

طوبى للمساكين بالروح،
لان لهم ملكوت السموات. (طن متري 5.3)

هللويا.

إنجيل 23 حزيران 2023

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo قلب.

كلمة 23 يونيو 2023
كلمة 23 حزيران 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
متى 6 ، 19- 23
 
خلال ذلك الوقت، عيسى disse ai suoi تلاميذ:

«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in الجنة, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

ال lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso.

إذا كان النور الذي فيك ظلمة ، فما أعظم الظلمة! "

كلمة الرب.

القديسة جيرترود من هلفتا (1256-1301)

راهبة البينديكتين

L’araldo del Divino الحب, libro III, SC 143 (trad. cb© evangelizo)

"حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضًا" (متى 6: 21).

Cercando un giorno di comprendere per quale disegno accade che alcuni nell’Ufficio ricevano abbondante cibo spirituale mentre altri restano nell’aridità, Gertrude ebbe da Dio questa luce: “Il cuore è stato creato da Dio per contenere la مرح spirituale come un vaso contiene l’acqua.

Ma se nel vaso impercettibili fessure fanno uscire l’acqua, alla fine, può perderla totalmente e restare completamento vuoto.

Avviene egualmente per la gioia spirituale nel cuore umano, se passa attraverso i sensi corporali, la vista, l’udito, e gli altri sensi lasciati liberi di agire a piacere, ella finisce per perdersi e il cuore resta vuoto di ogni gioia in Dio. Ciascuno può farne l’esperienza.

Se il desiderio gli viene da uno sguardo o da una parola inutile o da poco profitto ed egli vi cede, la gioia spirituale, non curata, se ne va come l’acqua.

Al contrario, se egli si sforza di contenersi per amor di Dio, la gioia cresce nel suo cuore al punto che appena riesce a sopportarne l’effetto.

Così, quando la persona ha imparato a dominarsi in simili occasioni, la gioia divina diviene familiare e più grande sarà stato lo sforzo della sua disciplina, più gustose saranno le delizie che scoprirà in Dio”.

كلمات الاب المقدس

Alla fine queste ricchezze non danno la sicurezza per sempre. Anzi ti portano giù nella tua dignità.

Ed è questo che succede in famiglie, tante famiglie divise… Anche a radice delle guerre c’è questa ambizione, che distrugge, corrompe. In questo العالمية, in questo momento, ci si sono tante guerre per avidità di potere, di ricchezze.

Si può pensare alla guerra nel nostro cuore: “Tenetevi lontano da ogni cupidigia!” così dice il Signore». Perché la cupidigia va avanti, va avanti, va avanti: è uno scalino, apre la porta, poi viene la vanità — credersi importanti, credersi potenti — e, alla fine, l’orgoglio.

E da lì tutti i vizi, tutti: sono scalini, ma il primo è la cupidigia, la voglia di accumulare ricchezze. […] “E’ difficile, è come giocare col fuoco! Tanti tranquillizzano la propria coscienza con l’elemosina e danno quello che avanza loro.

Quello non è l’amministratore: l’amministratore prende per sé quello che avanza e dà agli altri, in الخدمات, tutto. Amministrare la ricchezza è uno spogliarsi continuamente del proprio interesse e non pensare che queste ricchezze ci daranno خلاص. Accumulare, sì, va bene.

الكنوز ، نعم ، حسنًا: لكن تلك التي لها ثمن - دعنا نقول ذلك - في "محفظة السماء". هناك ، تتراكم هناك! ". (سانتا مارثا، 19 يونيو 2015)

إنجيل اليوم
Il الإنجيل del giorno
كلمة 23 يونيو 2023
كلمة 23 حزيران 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق