مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 22 يونيو 2023

الخميس من الأسبوع الحادي عشر من أيام العطل العادية

القراءة الأولى

Vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio.

من الرسالة الثانية للقديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس
2 كور 11 ، 1 - 11
 
Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta.

Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo.

Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo.

الآن ، أعتقد أنني لست أدنى من هؤلاء "الرسل الخارقين" بأي حال من الأحوال! وحتى لو كنت شخصًا عاديًا في فن الكلام ، فأنا لست في العقيدة ، كما أوضحنا من جميع النواحي أمامك.

O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio?

Ho impoverito altre Chiese accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E, trovandomi presso di voi e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedònia.

In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone: nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acàia! Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio!

سيف الله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 110 (111)

أ. أعمال يديك هي الحق والصواب.

أشكر الرب من كل قلبي ،
بين الصالحين المجتمعين.
عظيمة هي اعمال الرب.
فليطلبهم من يحبونهم. ص.
 
عمله رائع ومهيب ،
la sua giustizia rimane per sempre.
ترك ذكرى عجائبه:
الرب رحيم ورؤوف. تم العثور على R.
 
أعمال يديه حق وحق ،
جميع أوامره مستقرة ،
غير قابل للتغيير على مر القرون ، إلى الأبد ،
لأداء الحق والبر. تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». (Rm 8,15bc)

هللويا.

إنجيل 22 حزيران 2023

لذلك تصلي هكذا.

Preghiera Padre Nostro
كلمة 22 حزيران 2023 3

من إنجيل متى
متى 6 ، 7 - 15
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.

لذلك تصلي هكذا:

Padre nostro che sei nei cieli,
ليتقدس اسمك
تعال مملكتك ،
سوف تنتهي،
كما في السماء هكذا على الارض.

اعطنا خبزنا اليومي اليوم،
واغفر لنا ديوننا
كما نغفر نحن أيضًا للمدينين إلينا ،
ولا تتركنا للفتنة
لكن نجنا من الشرير.

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

كلمة الرب.

ترتليان (155؟ - 220؟)

عالم لاهوت

الصلاة ، ١-١٠ (ترجمة cb © evangelizo)

مشيئة الله فينا تتحقق!

E’ evidente che nessun ostacolo può impedire alla volontà di Dio di compiersi; non le auguriamo più successo nell’eseguire i suoi disegni, ma chiediamo che la sua volontà sia fatta in tutti. Nell’immagine di carne e spirito, siamo noi, designati da cielo e terra.

Ma, è ovvio, la natura della domanda resta, cioè, che la volontà di Dio si compia in noi sulla terra, affinché possa compiersi in noi in cielo. Ora, la volontà di Dio, quale è, se non che seguiamo le vie del suo insegnamento? Lo supplichiamo quindi di comunicarci la sostanza e l’energia della sua volontà, affinché siamo salvati sulla terra e in cielo, poiché la sua volontà essenziale è salvare i figli che ha adottati.

Questa volontà di Dio, il Signore l’ha realizzata con la parola, l’azione e il dolore. In questo senso ha detto che non faceva la sua, ma la volontà del Padre. Non c’è dubbio che faceva non la sua volontà, ma quella del Padre; questo è anche l’esempio che oggi ci dà: predicare, lavorare, soffrire fino alla morte. Per compierlo abbiamo bisogno della volontà di Dio.

Dicendo: “Sia fatta la tua volontà”, noi ci rallegriamo del fatto che la volontà di Dio non sia mai un male per noi. Inoltre, con queste parole ci incoraggiamo di fronte alla sofferenza. Il Signore, per mostrarci in mezzo alle angosce della Passione che provava anche lui la debolezza della nostra carne, disse: “Padre, allontana questo calice”.

Poi si ravvide: “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42). Era lui stesso la volontà e la potenza del Padre; ma, per insegnarci a pagare il debito del dolore, si ridona interamente alla volontà del Padre.

كلمات الاب المقدس

La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue radici nella realtà concreta dell’uomo.

Ad esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: richiesta semplice ma essenziale, che dice che la fede non è una questione “decorativa”, staccata dalla vita, che interviene quando sono stati soddisfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la preghiera comincia con la vita stessa.

La preghiera – ci insegna Gesù – non inizia nell’esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno: piuttosto si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché”. […] Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere l’umano […].

إنه لا يريد منا تخفيف حدة الأسئلة والطلبات من خلال تعلم تحمل كل شيء. بدلاً من ذلك ، يريد أن يقفز كل الألم ، كل القلق ، نحو السماء ويصبح حوارًا. (الجمهور العام، 12 ديسمبر 2018)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 22 حزيران 2023
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

gioia nel cuore
19 أبريل 2024
Scegliere la gioia
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 أبريل 2024
سأظل!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 أبريل 2024
كلمة 19 أبريل 2024
Eucaristia
18 أبريل 2024
صلاة 18 أبريل 2024
water, fish, japan, pesciolini rossi
18 أبريل 2024
بينكو ذهبية

الأحداث القادمة

×