مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى إنجيل 21 أغسطس 2023

الاثنين من الأسبوع XX من أيام العطلات في الوقت العادي

القراءة الأولى

أقام الرب قضاة ، لكنهم لم يستمعوا إليهم أيضًا.

من سفر القضاة
القاضي 2،11-19
 
In quei giorni, gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti.

Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti all’estremo. 

ثم أقام الرب قضاة فخلصوهم من أيدي نهبهم. لكنهم حتى لم يستمعوا لقضّتهم ، بل كانوا يمارسون الدعارة لآلهة أخرى ويسجدون أمامهم. سرعان ما تخلوا عن الطريق الذي سلكه آباؤهم الذين أطاعوا أوامر الرب: لم يفعلوا ذلك.

Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano.

ولكن لما مات القاضي عادوا إلى الفساد أكثر من آبائهم ، متبعين آلهة أخرى لخدمتهم والسجود أمامهم: لم يكفوا عن ممارساتهم وعن سلوكهم العنيد.

سيف الله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 105 (106)

R. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

[آباؤنا] لم يبيدوا الشعوب
كما أمر الرب ،
بل اختلطوا بالوثنيين
وتعلموا التصرف مثلهم. تم العثور على R.
 
خدموا أصنامهم
وكانت هذه فخًا لهم.
Immolarono i loro figli
وبناتهم لآلهة باطلة. تم العثور على R.
 
يلوثون أنفسهم بأعمالهم ،
كانوا يمارسون الدعارة مع حصصهم.
فحمي غضب الرب على شعبه
وهو يمقت ميراثه. تم العثور على R.
 
مرات عديدة أطلق سراحهم ،
ومع ذلك استمروا في خططهم
لكنه رأى ضيقهم ،
عندما سمع صراخهم. تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

طوبى للمساكين بالروح،
لان لهم ملكوت السموات. (طن متري 5.3)

هللويا.

إنجيل اليوم 21 أغسطس 2023

إذا كنت تريد أن تكون مثاليًا ، فقم ببيع ما لديك وسيكون لديك كنز في الجنة.

La Parola del 21 agosto 2023
كلمة 21 آب 2023 3

من إنجيل متى
متى 19 ، 16 - 22

في ذلك الوقت ، جاء أحدهم وقال له: "يا معلّم ، ما هو الخير الذي يجب أن أفعله لكي تكون لي الحياة الأبدية؟" قال: لماذا تسألني عن الخير؟ الخير واحد فقط. إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ". سأله: أيها؟

Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso».

فقال له الشاب: "كل هذه الأشياء التي حفظتها. ما الذي أفتقده أيضًا؟

Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 

عند سماعه هذه الكلمة مضى الشاب حزينًا ؛ في الواقع ، كان يمتلك ثروات كثيرة.

كلمة الرب.

القديس هيلدغارد من بينغن (1098-1179)

badessa benedettina e dottore della Chiesa

Le Scivias, le strade di Dio, cap. 4 (trad. cb© evangelizo)

يجب أن يمر حب السماء قبل أي فكرة أخرى

L’amore celeste … consiste per l’uomo nel conoscere e riconoscere Dio amandolo più di tutto.

Questo amore proclama: “Dolce vita e dolce abbraccio della vita eterna, beata felicità nella quale risiedono le ricompense eterne, tu che sei sempre fatta di vere delizie, così che mai, infatti, posso esser riempita né saziata dalla gioia interiore che è nel mio Dio”.

L’amore del Cielo deve passar prima di ogni altro pensiero. Ed ogni opera buona è fatta di due parti: l’amore di Dio e l’amore dell’uomo. La disciplina segue l’amore del Cielo. E’ come un bambino, poiché non vuol essere potente compiendo la sua volontà, ma vuol restare fedelmente nel timore, il ritegno ed il rispetto. Per la fede nell’amore, l’uomo si lega lui stesso alla legge della disciplina. (…) La virtù della misericordia si leva per andare verso i poveri.

Poiché la misericordia della sua grazia si trova nel cuore del Padre eterno. Ho messo mio Figlio nel seno della misericordia, quando l’ho inviato nel seno della Vergine Maria. Giustificato dalle virtù l’uomo diviene capace di guardare la miseria del prossimo e di aiutarlo come se stesso nei veri bisogni. La misericordia mormora: “Tendo sempre le mani agli stranieri, ai disgraziati, ai poveri, agli infermi e a coloro che piangono.”.

Dopo la misericordia si leva la vittoria con la quale l’uomo vince se stesso e i vizi altrui. (…) Infine, la pazienza e il gemito dell’anima possiedono una dolcezza che evita all’uomo di esser schiacciato dalle prove. Libero da ogni pensiero secolare, si volge verso ciò che è eterno in Dio nella vita futura.

كلمات الاب المقدس

ما هو الايمان بالنسبة لي؟ إذا كانت في الأساس واجبًا أو ورقة مساومة ، فنحن خارج المسار ، لأن الخلاص عطية وليس واجبًا ، فهو مجاني ولا يمكن شراؤه.

“La prima cosa da fare è liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l’immagine falsa di un Dio contabile e controllore, non padre.”

La tua fede è stanca e vuoi rinvigorirla? Cerca lo sguardo di Dio: mettiti in adorazione, lasciati perdonare nella Confessione, stai davanti al Crocifisso.

Insomma, lasciati amare da Lui. Questo è l’inizio della fede.  “Quante volte ci accontentiamo dei doveri – i precetti e qualche preghiera – mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda slanci di vita!”  

Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità alla fine rende tristi: come quel tale che, pur guardato con amore da Gesù in persona, tornò a casa “rattristato” e “scuro in volto”. (Angelus, 10 ottobre 2021)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 21 أغسطس 2023
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

Dio Padre
23 Aprile 2024
La Parola del 23 aprile 2024
argyle socks, feet, red shoes, scarpette rosse e calzettoni
22 Aprile 2024
Le scarpette rosse
la porta di Dio
22 Aprile 2024
La Parola del 22 aprile 2024
un tranviere, un vigile urbano, un ferroviere, e un fornaio che ridono insieme
21 Aprile 2024
Non per tutti è domenica
pecore e capre
21 Aprile 2024
La Parola del 21 aprile 2024

الأحداث القادمة

×