مدة القراءة: 5 دقائق

اقرأ واستمع إلى كلمة 20 أبريل 2023

الخميس من الأسبوع الثاني من عيد الفصح

القراءة الأولى

نحن والروح القدس شهود على هذه الحقائق.

من أعمال الرسل
أعمال 5: 27- 33

في تلك الأيام ، أحضر [القائد والخدام] الرسل وقدموهم في السنهدريم. وسألهم رئيس الكهنة قائلاً: "ألم نمنعكم صراحة عن التدريس بهذا الاسم؟ وها قد ملأت أورشليم من تعاليمك وتنوي أن تجلب علينا دم هذا الرجل ".

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati.

E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
عندما سمعوا هذه الأشياء غضبوا وأرادوا قتلهم.

سيف الله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 33 (34)

ص. استمع يا رب إلى صراخ الفقراء.
أو:
ر. سبحان الله سبحان الله.

أبارك الرب في كل وقت ،
مديحه دائما على شفتي.
ذوقوا وانظروا ما احسن الرب.
طوبى هو الرجل الذي يلجأ إليه.تم العثور على R.
 
وجه الرب على فاعلي الشر
لمحو ذاكرته من الأرض.
الصديقون يصرخون والرب يسمع لهم.
يحررهم من كل همومهم.تم العثور على R.
 
الرب قريب من المنكسري القلوب ،
يحفظ الأرواح المكسورة.
كثير من شرور الصالحين ،
ولكن الرب يحرره من كل.تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

لقد آمنت لأنك رأيتني يا توماس ؛
طوبى للذين لم يروا والذين آمنوا. (يو 20 ، 29).

هللويا.

الإنجيل

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.

La Parola del 20 aprile 2023
كلمة 20 أبريل 2023 3

من إنجيل يوحنا
يو 3 ، 31- 36

Chi viene dall’alto, è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra.

Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza.

Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.

كلمة الرب.

القديس كيرلس القدس (313-350)

vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa

التعليم المسيحي في المعمودية عدد 29-31 (Trad. cb © evangelizo)

لقد تلقينا الوعد الذي لا يتزعزع بالحياة الأبدية

La vita sussistente e vera è il Padre che, per mezzo del figlio e nello Spirito Santo, riversa su tutti senza eccezione i doni celesti. Grazie alla sua misericordia, anche noi uomini abbiamo ricevuto la promessa incrollabile della vita eterna.

E non bisogna rifiutare di credere, perché “a Dio tutto è possibile” (Mt 19,26). (…) Le prove della vita eterna abbondano. Al nostro desiderio di raggiungerla, le divine Scritture indicano i modi per arrivarci. Prima di tutto le Scritture insegnano che la si ottiene con la fede, poiché sta scritto: “Chi crede nel Figlio ha la vita eterna” (Gv 3,36). (…)

Altrove, è indicato il martirio e la confessione in Cristo, quando è detto: “Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna” (Gv 13,25). La scrittura dice ancora che la vita eterna si acquista mettendo Cristo prima delle ricchezze e dei parenti: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, ecc. avrà in eredità la vita eterna” (Mt 19,29).

O ancora che è con l’osservanza dei comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio…” (Mt 19,18); è quanto Gesù rispose all’interlocutore che gli diceva: “Maestro, cosa debbo fare per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). Ancora, è evidente, evitando le cattive azioni e servendo Dio, poiché Paolo dice: “Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna” (Rm 6,22).

للسعي وراء الحياة الأبدية جوانب عديدة لدرجة أنني تركتها جانبًا بسبب عددها الكبير. في الواقع ، لم يفتح الرب الرحيم بابًا واحدًا ، ولا بابًا ثانيًا ، بل فتح أبوابًا عديدة للدخول إلى الحياة الأبدية ، بحيث يمكن للجميع ، كل على حده ، الاستفادة منها دون صعوبة.

كلمات الاب المقدس

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nell’unigenito Figlio di Dio» (Gv 3,17-18).

Questo significa allora che quel giudizio finale è già in atto, incomincia adesso nel corso della nostra esistenza. Tale giudizio è pronunciato in ogni istante della vita, come riscontro della nostra accoglienza con fede della salvezza presente ed operante in Cristo, oppure della nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi stessi.

Ma se noi ci chiudiamo all’amore di Gesù, siamo noi stessi che ci condanniamo. La salvezza è aprirsi a Gesù, e Lui ci salva, e chiediamo perdono. Ma per questo dobbiamo aprirci all’amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose.

L’amore di Gesù è grande, l’amore di Gesù è misericordioso, l’amore di Gesù perdona; ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi, accusarsi delle cose che non sono buone e che abbiamo fatto. (الجمهور العام، 11 ديسمبر 2013)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 20 أبريل 2023
Loading
/

Destina il tuo 5x1000 alla nostra associazione
a te non costa nulla, per noi vale tanto!
Aiutaci ad aiutare piccoli malati oncologici
scrivi: 93118920615

أحدث المقالات

croce su vetro appannato
16 أبريل 2024
Preghierina del 16 aprile 2024
madre e figlio
16 أبريل 2024
Supplica a mia madre
sole
16 أبريل 2024
Nuove compassioni
pane, acqua e crocifisso
16 أبريل 2024
كلمة 16 أبريل 2024
pane, acqua e crocifisso
15 أبريل 2024
صلاة 15 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×