اقرأ واستمع إلى كلمة 18 أغسطس 2022

الخميس من الأسبوع XX من أيام العطل العادية

القراءة الأولى

سأعطيك قلب جديد. سأضع روحي في داخلك.

من كتاب النبي حزقيال
عز 36 ، 23 - 28
 
Così dice il Signore إله: «Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore – oracolo del Signore إله –, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.

آخذك من الأمم وأجمعك من كل أرض وآخذك إلى ترابك. أرشّ عليك ماءً نقيّاً فتطهّرك. من كل نجاساتك ومن كل اصنامك اطهرك. سأعطيك قلبًا جديدًا ، وسأضع روحًا جديدة بداخلك ، وسأزيل قلبك الحجري منك ، وأعطيك قلبًا من لحم.

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro إله».

Parola di إله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 50 (51)

ج: سوف أرش عليك ماء نقي وستتطهر.

Crea in me, o إله, un cuore puro,
جددوا فيّ روحًا ثابتة.
لا تخرجني من حضورك
ولا تحرمني من روحك القدوس.تم العثور على R.
 
أعيدوا لي فرح خلاصكم ،
ادعمني بروح كريمة.
سأعلم المتمردين طرقك
ويرجع اليك الخطاة.تم العثور على R.
 
أنت لا تحب التضحية.
إذا قدمت ذبائح محروقة ، فأنت لا تقبلها.
Uno spirito contrito è sacrificio a إله;
un cuore contrito e affranto tu, o إله, non disprezzi. تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

لا تقسي قلبك اليوم
ma ascoltate la voce del Signore. (Cf. Sal 94 (95),8ab)

هللويا.

الإنجيل

كل شخص تجده ، اتصل بهم لحضور حفل الزفاف.

كلمة 18 أغسطس 2022
كلمة 18 آب 20224

Dal Vangelo secondo Matteo
طن متري 22 ، 1 - 14

Vangelo secondo Matteo 22,1-14


 
In quel tempo, عيسى, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.

مرة أخرى أرسل عبيدًا آخرين بهذا الأمر: "أخبروا المدعوين: ها أنا قد أعددت عشائي. لقد قُتلت بالفعل ثوري وحيواناتي المسمنة وكل شيء جاهز. تعال إلى الزفاف! ". لكنهم لم يهتموا وذهب البعض إلى مجالهم الخاص ، والبعض الآخر إلى أعمالهم الخاصة ؛ ثم أخذ آخرون عبيده وشتموهم وقتلوهم. فغتاظ الملك وأرسل قواته وقتل القتلة وأضرم النار في مدينتهم.

ثم قال لعبيده: "العرس جاهز لكن المدعوين لم يكونوا مستحقين. اذهب الآن إلى مفترق الطرق وكل من تجدهم ، اتصل بهم لحضور حفل الزفاف ". نزل هؤلاء الخدم إلى الشوارع ، وجمعوا كل من وجدوه ، طيبًا وسيئًا ، وامتلأت قاعة الزفاف بالضيوف.

ذهب الملك ليرى المطاعم وهناك رأى رجلاً لا يرتدي فستان الزفاف. فقال له: يا صديقي ، كيف أتيت إلى هنا بدون فستان زفافك؟ صمت ذلك. فأمر الملك العبيد: اربطوا يده ورجليه وألقوه في الظلمة. هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ".
لأنه يتم استدعاء الكثيرين ، ولكن يتم اختيار القليل منهم ".

كلمة الرب.

القديس يعقوب ساروق (حوالي 449-521)

راهب ومطران سوري

عظات على حجاب موسى

"ملكوت السموات مثل ملك أعطى وليمة زفاف لابنه"

Nei suoi disegni misteriosi, il أب aveva preparato una Sposa per il suo unico ابن e gliel’aveva presentata nelle immagini della profezia. (…) Mosè ha scritto nel suo libro che “per questo l’uomo abbandonerà suo الآب e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gen 2,24).

Il profeta Mosè ci parla in questi termini dell’uomo e della donna per annunciare السيد المسيح e la كنيسة. Con l’occhio lungimirante del profeta, ha contemplato السيد المسيح che diventa una sola cosa con la كنيسة grazie al mistero dell’acqua: ha visto السيد المسيح attirare a sé la كنيسة fin dal seno verginale, e la كنيسة attirare a lei السيد المسيح nell’acqua del battesimo.

Lo Sposo e la Sposa sono stati così completamente uniti in maniera mistica; ecco perché Mosè, col volto velato (Es 34,33), ha contemplato السيد المسيح e la كنيسة; ha chiamato l’uno “uomo” e l’altra “donna”, per evitare di mostrare agli Ebrei la realtà in tutta la sua chiarezza. (…) Il velo doveva ancora per un po’ avvolgere il mistero; nessuno conosceva il significato di quella grande immagine, si ignorava ciò che rappresentava. Dopo la celebrazione delle loro nozze, è venuto Paolo.

Egli ha visto il velo steso sul loro splendore, e l’ha sollevato per rivelare السيد المسيح e la sua Sposa al mondo intero. Ha mostrato che era veramente loro che Mosè aveva descritto nella visione profetica. Esultando di gioia soprannaturale, l’apostolo proclama: “Questo mistero è grande” (Ef 5,32). Ha rivelato cosa rappresentava questa immagine velata che il profeta chiamava l’uomo e la donna: “Lo dico, lui afferma, in riferimento a السيد المسيح e alla كنيسة che non sono più due ma una sola cosa” (Ef 5,31).

كلمات الأب المقدس

Così si comporta إله: quando è rifiutato, invece di arrendersi, rilancia e invita a chiamare tutti quelli che si trovano ai crocicchi delle strade, senza escludere nessuno.

Nessuno è escluso dalla casa di إله. (…) Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l’abito nuziale, questa mantellina che è un dono, un regalo, simboleggia la misericordia di إله checi  dona gratuitamente la grazia. L’invito di إله, che ti porti إله alla festa è una grazia! Senza grazia non si può fare un passo avanti nella vita cristiana. Tutto è grazia.

Non basta accettare l’invito a seguire il Signore, occorre essere disponibili a un cammino di conversione, che cambia il cuore. (صلاة التبشير الملائكي11 أكتوبر 2020)

يوجين روبرت
يوجين Ruberto
كلمة 18 أغسطس 2022
كلمة 18 آب 20222
/
تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

uova colorate
Poesia dei colori sbagliati
25 مارس 2023
تعليق على إنجيل 26 مارس 2023
تعليق على إنجيل 26 مارس 2023
25 مارس 2023
بشارة الرب
كلمة 25 مارس 2023
25 مارس 2023
البشارة
صلاة 24 مارس 2023
24 مارس 2023
سيف ليو
سيف ليو
24 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان