مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى كلمة 17 أبريل 2023

في 17 أكتوبر 2020 ، غادر يوجين الأرض ليصعد إلى الآب

الاثنين من الأسبوع الثاني من عيد الفصح

القراءة الأولى

Terminata la preghiera, tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza.

من أعمال الرسل
أعمال 4: 23-31

في تلك الأيام ، عندما أُطلق سراح بطرس ويوحنا ، ذهبوا إلى إخوتهم وأخبراهم بما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ.

Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide: “Perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane?

Si sollevarono i re della terra e i prìncipi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo”; davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli d’Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse.

E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù».

Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza.

سيف الله.

المزمور المستجيب
من مز 2

ر. طوبى لمن لجأ إليك يا رب.
أو:
ر. سبحان الله سبحان الله.

لأن الناس في ضجة
وتتآمر الشعوب عبثا.
قام ملوك الأرض
والأمراء يتآمرون معا
على الرب ومسيحه.
"دعونا نكسر قيودهم ،
دعونا نتخلص من نيرهم! " تم العثور على R.

يضحك من في الجنة ،
الرب يستهزئ بهم.
يتكلم بغضبه ،
يخيفهم بغضبه.
"أنا بنفسي أقمت حاكمي
على جبل صهيون المقدس ". تم العثور على R.

اريد ان اعلن قضاء الرب.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
لقد خلقتك اليوم.
اسألني وسأعطيك الأمم ميراثًا
وفي مجالك أبعد الأراضي.
سوف تكسرهم بصولجان حديدي ،
تحطمونهم مثل قدر خزف. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

Se siete risorti con Cristo,
ابحث عن الأشياء أعلاه ،
dove è Cristo seduto alla destra di Dio. (Col 3,1)

هللويا.
 

الإنجيل

Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio.

La Parola del 17 aprile 2023
كلمة 17 نيسان 2023 3

من إنجيل يوحنا
يو 3 ، 1 - 8

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei.

Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».

Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito.

لا تتفاجأ إذا قلت لك: يجب أن تولد من فوق. تهب الريح حيث تشاء وتسمع صوتها ، لكنك لا تعرف من أين تأتي أو إلى أين تذهب: وكذلك أي شخص مولود من الروح ".

كلمة الرب.

الطوباوية ماريا يوجين الطفل يسوع (1894-1967)

Carmelite ، مؤسس Notre Dame de Vie

تقدم الروح (Je veux voir Dieu، éd. du Carmel، 1949؛ p.842-843؛ rev.) (ترجمة cb © evangelizo)

"ما لم يولد المرء من فوق لا يستطيع أن يرى ملكوت الله"

L’infanzia spirituale fatta di povertà gelosamente conservata apparteneva a Nicodemo, uomo stimato fra i Giudei. Poteva farla sua, senza nulla togliere a quanto esigevano il suo rango e l’esercizio delle sue funzioni, senza prendere attitudini e linguaggio infantili…

Doveva farla sua, poiché per rinascere al soffio dello Spirito, occorre essere povero, fiducioso e in tutto dipendente da Dio.

O piuttosto, rinascere non è altro che diventare progressivamente un bambino.

Mentre infatti la generazione nell’ordine naturale, che si realizza nel seno della madre, si sviluppa in una separazione progressiva fino a che il bambino possa vivere la sua vita indipendente e perfetta, la generazione spirituale si fa in senso inverso con una progressiva assimilazione nell’unità.

Separati da Dio col peccato, siamo illuminati dalla sua luce, presi nel legame sempre più stretto del suo amore, fino a che, diventati veri bambini, ci perdiamo nel suo seno, vivendo solo della sua vita e del suo Spirito.

“Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8,14), cioè coloro che, per la povertà spirituale e il distacco da se stessi hanno perso i loro progetti e sono entrati nel seno di Dio dove la loro vita e i loro movimenti dipendono in tutto dallo Spirito che genera.

هذه هي قيمة الطفولة الروحية. أدركت تمامًا أنها قداسة بالفعل.

كلمات الاب المقدس

Gesù dice a Nicodemo che per “vedere il regno di Dio” bisogna “nascere dall’alto”.

Non si tratta di ricominciare daccapo a nascere, di ripetere la nostra venuta al mondo. […]

No, non è questo, questo nascere di nuovo del quale parla Gesù: è un’altra cosa. Questa vita è preziosa agli occhi di Dio: ci identifica come creature amate da Lui con tenerezza.

La “nascita dall’alto”, che ci consente di “entrare” nel regno di Dio, è una generazione nello Spirito, un passaggio tra le acque verso la terra promessa di una creazione riconciliata con l’amore di Dio.

È una rinascita dall’alto, con la grazia di Dio. (الجمهور العام، 8 يونيو 2022)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 17 أبريل 2023
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

pregare il Rosario
20 أبريل 2024
اختر الصلاة
libro del Vangelo
20 أبريل 2024
كلمة 20 أبريل 2024
rana, animale, frog
19 أبريل 2024
الضفدع واسع الفم
gioia nel cuore
19 أبريل 2024
اختر الفرح
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 أبريل 2024
سأظل!

الأحداث القادمة

×