مدة القراءة: 6 دقائق

اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 17 أغسطس 2023

الخميس من الأسبوع التاسع عشر من أيام العطل العادية

القراءة الأولى

تابوت عهد الرب على وشك أن يعبر الأردن أمامك.

من سفر يشوع
يش 3،7-10.11.13-17

في تلك الأيام ، قال الرب ليشوع: "اليوم سأبدأ في جعلك عظيماً في عيون كل إسرائيل ، حتى يعرفوا أنني كما كنت مع موسى ، لذلك سأكون معك. من جهتك ، امر الكهنة الذين يحملون تابوت العهد: "بمجرد وصولك إلى ضفة مياه الأردن ، تتوقف" ".

Disse allora Giosuè agli Israeliti: «Venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore, vostro Dio». Disse ancora Giosuè: «Da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente: proprio lui caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, l’Ittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il Gebuseo.

هوذا تابوت عهد رب كل الارض يعبر الاردن امامك. عندما تحمل باطن أقدام الكهنة تابوت الرب لكل أرض الأرض في مياه الأردن ، تنقسم مياه الأردن: ستبقى المياه المتدفقة من الجبل ثابتة. سد ".

Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l’arca dell’alleanza davanti al popolo.

Appena i portatori dell’arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l’arca si immersero al limite delle acque – il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura –, le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartàn.

وانفجرت المياه التي تدفقت باتجاه بحر العربة البحر الميت تماما. فعبر الشعب أمام أريحا.
وقف الكهنة الذين حملوا تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن ، وعبر كل إسرائيل على اليابسة ، حتى انتهى كل الشعب من عبور الأردن.

سيف الله.

المزمور المستجيب
من Ps 113A (114)

ص. الارتعاش أو الأرض أمام الرب.

عندما خرج إسرائيل من مصر ،
بيت يعقوب من شعب بربري.
صار يهوذا مقدسه ،
إسرائيل مجاله. تم العثور على R.

رأى البحر وانسحب ،
الأردن عاد إلى الوراء ،
قفزت الجبال مثل الكباش ،
التلال مثل حملان قطيع. تم العثور على R.

ماذا لديك ، البحر ، للهروب ،
وأنت ، جيوردانو ، للنظر إلى الوراء؟
من اجلك ايها الجبال قفز مثل الكباش
وانت ايها التلال مثل حملان قطيع. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

دع وجهك يلمع على عبدك
وعلمني احكامك. (مز 118 ، 135)

هللويا.

إنجيل 17 أغسطس 2023

أنا لا أخبرك بما يصل إلى سبعة ضرب سبعة ، ولكن ما يصل إلى سبعين ضرب سبعة.

La Parola del 17 agosto 2023
كلمة 17 آب 2023 3

من إنجيل متى
متى 18،21-19،1

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?».

E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi.

Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.

ثم توسل إليه العبد وهو يسجد على الأرض قائلاً: "اصبر علي وسأعيد لك كل شيء". أشفق السيد على ذلك العبد ، فدعه يذهب ويغفر له الدين.

فلما خرج وجد ذلك العبد من رفاقه مدينا له بمئة دينار. أمسكه من رقبته وخنقه قائلاً: أعيدي ما عليكِ! فتوسل إليه رفيقه وهو ساجد على الأرض قائلاً: "اصبر علي فأرد عليك". لكنه لم يرد ، وذهب وألقي به في السجن ، حتى دفع الدين.

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato.

Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».
Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano.

كلمة الرب.

القديس ليو الكبير (؟ - حوالي 461)

papa e dottore della Chiesa

خطاب 48 ، 2-5 ؛ PL 54، 299-30 (trad. cb © evangelizo)

نرجو أن ننمو في الرحمة!

Il Signore ha detto: “Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori” (Mt 9,13). Non è quindi permesso ad alcun cristiano di odiare qualcuno: nessuno può esser salvato se non nel perdono dei peccati e quelli che la sapienza del mondo disprezza noi non sappiamo a quale punto la grazia dello Spirito può donar loro la possibilità di salvarsi.

Sia santo il popolo di Dio e sia buono: santo per allontanarsi da ciò che è proibito, buono per agire secondo i comandamenti. Anche se è grande avere una retta fede ed una sana dottrina, e sono degne di lodi la sobrietà, la mitezza e la purezza, tutte queste virtù restano tuttavia vane senza la carità. E non si può dire che una condotta eccellente sia feconda se non è generata dall’amore. (…)

I credenti facciano quindi la critica del loro spirito ed esaminino attentamente i sentimenti intimi del loro cuore. Se trovano in fondo alla coscienza qualche frutto della carità, non dubitino che Dio è in loro. E per diventare sempre più capaci di accogliere un ospite così grande perseverino e crescano nella misericordia per mezzo di azioni.

Se infatti l’amore è Dio, la carità non deve conoscere alcun limite, poiché alcun limite può rinchiudere la divinità.

كلمات الاب المقدس

Nella parabola, troviamo due atteggiamenti differenti: quello di Dio – rappresentato dal re – che perdona tanto, perché Dio perdona sempre, e quello dell’uomo.

Nell’atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre l’atteggiamento umano si limita alla giustizia.

Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non tutto si risolve con la giustizia lo sappiamo.

C’è bisogno di quell’amore misericordioso, che è anche alla base della risposta del Signore alla domanda di Pietro che precede la parabola. […]

Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo chiamati a perdonare sempre! (Angelus, 13 settembre 2020)

Vangelo del giorno
إنجيل اليوم
كلمة 17 أغسطس 2023
Loading
/

تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

Remigio e Giuseppina mano nella mano
19 أبريل 2024
سأظل!
miracolo eucaristico, eucaristia
19 أبريل 2024
كلمة 19 أبريل 2024
Eucaristia
18 أبريل 2024
صلاة 18 أبريل 2024
water, fish, japan, pesciolini rossi
18 أبريل 2024
بينكو ذهبية
dare, porgere fiori
18 أبريل 2024
خلقت لتحب الآخرين

الأحداث القادمة

×