اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة 16 يوليو 2023

الأحد الخامس عشر من الزمن العادي

القراءة الأولى

المطر يجعل الأرض تنبت.

من كتاب نبي أشعياء
هو 55،10-11

Così dice il انسان محترم:
«Come la pioggia e la neve scendono dal الجنة
ولا ترجعوا إلى هناك دون أن تسقي الأرض ،
دون تسميدها وجعلها تنبت ،

perché dia il seme a chi semina
والخبز لمن يأكل ،
فيكون بكلمتي التي تخرج من فمي.
لن تعود إلي بدون تأثير ،

دون أن أفعل ما أتمناه
ودون أن أنجز ما أرسلتها لتفعله.

كلمة إله.

المزمور المستجيب
من مزمور 64 (65)

ج. تزور الأرض ، يا رب ، وتبارك في براعمها.

تزور الأرض وتطفئها ،
املأها بالثروات.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
تحضر القمح للرجال. تم العثور على R.

هكذا تعد الأرض:
سقي الأخاديد ، وقم بتسوية الكتل ،
امطرها بالمطر وبارك في براعمها. تم العثور على R.

تتوج العام بمزاياك ،
أخاديدك تقطر بكثرة.
المراعي الصحراوية تتطاير
وتتنطق التلال بالبهجة. تم العثور على R.

المروج مغطاة بالقطعان ،
الوديان مغطاة بالمحاصيل:
gridano e cantano di مرح! R.

القراءة الثانية

إن توقع الخلق الناري هو الوصول إلى الوحي الأبناء الله.

من رسالة القديس بولس الرسول إلى الرومان
روم 8 ، 18- 23

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.

L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella أمل che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella حرية della gloria dei figli di Dio.

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

سيف الله.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

Il seme è كلمة الله،
الزارع السيد المسيح:
chiunque trova lui, ha الحياة أبدي.

هللويا.

إنجيل 16 يوليو 2023

خرج الزارع ليبذر.

كلمة 16 يوليو 2023
كلمة 16 يوليو 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
متى 13 ، 1 - 23

ذلك اليوم عيسى uscì di منزل e sedette in riva al بحر. Si radunò attorno a lui tanta يحشد che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il شمس fu bruciata e, non avendo radici, seccò.

Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono.

وسقط جزء آخر على تراب جيد ونتج ثمرا: مائة وستون وواحد وثلاثين مرة. من له أذنان ، استمع ".
Gli si avvicinarono allora i تلاميذ e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».

Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.

لان من عنده يعطى اكثر ويكون له كثير. واما من ليس له فالذي عنده يؤخذ. لهذا أتحدث إليهم بأمثال: لأنهم بالنظر لا يرون ، بسماعهم لا يسمعون ولا يفهمون.

هكذا تحققت لهم نبوة إشعياء التي تقول:
"سوف تسمع ، نعم ، لكنك لن تفهم ،
ستنظر ، نعم ، لكنك لن ترى.
Perché il قلب di questo popolo è diventato insensibile,
لقد أصبحوا يعانون من صعوبة في السمع
e hanno chiuso gli occhi,
لأنهم لا يرون بأعينهم ،
لا تستمع بأذنيك
ولا تفهم بقلب
ولا تهتدي وأنا أشفيهم! ".

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.

Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno.

Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del العالمية e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto.

الذي زرع على الأرض الجيدة هو الذي يسمع الكلمة ويفهمها. هذا يثمر ويثمر مائة وستين وثلاثين مرة ».

كلمة الرب.

القديس هيلدغارد من بينغن (1098-1179)

badessa benedettina e dottore della Chiesa

Le Scivias, le vie di Dio, cap. 4 (trad. cb© evangelizo)

كيف تعمل تربة قلبك؟

A chi accetta di buon cuore il seme della mia parola, accordo in sovrabbondanza i doni dello الروح القدس, come ad un buon terreno.

Ma chi a volte la riceve, a volte la rifiuta, è come un terreno che ora rinverdisce, ora si secca. Mostrami come lavori il terreno del tuo cuore e come lo coltivi! Se mi piace il tuo lavoro interiore, ti darò un raccolto eccellente. E’ secondo il tuo lavoro che sarà il tuo raccolto e la tua ricompensa.

Do forse frutto alla terra senza lavoro? Così, رجل, non te ne darò senza il sudore che ti chiedo. Poiché hai avuto da me quanto ti permette di lavorare la tua روح.

Certi pensano che possono essere tutto ciò che vogliono, rifiutando di esaminare che cosa sono e cosa possono fare, senza consultare Colui che li ha formati e che è il loro Dio… vogliono trattare Dio come un domestico che compia interamente la loro volontà. Perciò non voglio accordare i miei doni né seminare un terreno vuoto in رجل che cerca di unirsi a me con orgoglio ed agisce, nell’alienazione della sua ignoranza, come se non mi conoscesse…

O uomo, perché non hai guardato il terreno della tua anima per togliere le erbe inutili, le spine ed i rovi, invocandomi ed esaminando te stesso, prima di venire a me come ebbro, folle ed ignorando te stesso, poiché non puoi compiere alcuna opera di luce senza il mio aiuto? (…)

بدوني ، لا يمكنك فعل أي شيء ...

كلمات الاب المقدس

Questa del seminatore è un po’ la “madre” di tutte le parabole, perché parla dell’ascolto della Parola.

Ci ricorda che essa è un seme fecondo ed efficace; e Dio lo sparge dappertutto con generosità, senza badare a sprechi. Così è il cuore di Dio! Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della Parola, nessuno è escluso. La Parola è data a ognuno di noi.

Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al roveto? Se vogliamo, con la جمال di Dio possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme della Parola.

Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende da noi, dipende dall’accoglienza che riserviamo a questo seme.

غالبًا ما يصرف انتباهنا الكثير من الاهتمامات ، ونداءات كثيرة جدًا ، ومن الصعب التمييز بين أصوات كثيرة وكلمات كثيرة ، صوت الرب ، الصوت الوحيد الذي يحررنا. (صلاة التبشير الملائكي 12 يوليو 2020)

إنجيل اليوم
Il الإنجيل del giorno
كلمة 16 يوليو 2023
كلمة 16 تموز 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù cammina con gli apostoli
La Parola del 27 settembre 2023
27 Settembre 2023
tutti fratelli
Preghierina del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
Lussy e Luke al sole al balcone
Il cane che amava i gatti
26 Settembre 2023
Santi Cosma e Damiano
Santi Cosma e Damiano
26 Settembre 2023
Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان