اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة ١٤ يونيو ٢٠٢٣

الأربعاء من الأسبوع العاشر من أيام العطل في التوقيت العادي

القراءة الأولى

لقد جعلنا قادرين على أن نكون خدام عهد جديد ، ليس من الحرف بل الروح.

Dalla seconda lettera di san Paolo الرسول ai Corìnzi
2 قور 3 ، 4-11

Fratelli, proprio questa è la يثق che abbiamo per mezzo di السيد المسيح، قبل إله. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà حياة

Se il ministero della الموت, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i الأبناء d’Israele non potevano fissare il volto di موسى a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito?

 Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell’aspetto, non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile.
إذا كان ما كان سريع الزوال مجيدًا ، فسيكون المزيد هو ما هو دائم.

سيف الله.
 

المزمور المستجيب
من المزمور 98 (99)

R. Tu sei مقدس, انسان محترم, nostro Dio.

Esaltate السيد, nostro Dio,
تنحني عند مسند قدميه.
إنه قدوس! تم العثور على R.
 
موسى وهرون بين كهنته.
صموئيل من بين الذين ذكروا اسمه:
دعوا الرب فاجاب. تم العثور على R.
 
قال لهم من عمود من السحاب:
custodivano i suoi تعاليم
والوصية التي اعطاهم. تم العثور على R.
 
Signore, nostro Dio, tu li esaudivi,
eri per loro un Dio che perdona,
بينما يعاقبون خطاياهم. تم العثور على R.
 
Esaltate il Signore, nostro Dio,
ينحني أمام جبله المقدس ،
perché santo è il Signore, nostro Dio! R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri,
أرشدني في أمانتك وعلمني. (مز 24 (25) ، 4 ب ، 5 أ)

هللويا.

إنجيل ١٤ حزيران ٢٠٢٣

ما جئت لأبطل ، بل لأتمّم كاملًا.

كلمة ١٤ يونيو ٢٠٢٣
كلمة 14 حزيران 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
متى 5 ، 17- 19
 
خلال ذلك الوقت، عيسى disse ai suoi تلاميذ:
«لا تظنوا أني جئت لأبطل الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأبطل ، بل لأتمّم كاملًا.

 In verità io vi dico: finché non siano passati il الجنة e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto.

لذلك فإن أي شخص يتعدى على واحدة فقط من هذه المبادئ الدنيا ويعلم الآخرين أن يفعلوا نفس الشيء ، فسيتم اعتباره الأقل في ملكوت السموات. ولكن من يراقبهم ويعلمهم سيعتبر عظيما في ملكوت السموات ".

كلمة الرب.

القديس جيروم (347-420)

كاهن, traduttore della Bibbia, dottore della Chiesa

Omelie sul الإنجيل di Marco, 9, 8; SC 494 (trad. cb© evangelizo)

المسيح اتمام الناموس والأنبياء

Quando leggo il الإنجيل e vi incontro testimonianze tratte dalla Legge o dai profeti, considero solo Cristo.

Se ho letto di Mosè, se ho letto i profeti, era solo per capire ciò che dicono riguardo a Cristo. Poiché, quando arrivo allo splendore di Cristo e la sua luce, abbagliante quanto il شمس, splende ai miei occhi, non posso più vedere la luce di una lampada.

Se una lampada viene accesa in pieno giorno, forse fa luce? Quando sorge il sole, la luce della lampada svanisce. Così quando si gode della presenza di Cristo, la Legge e i profeti scompaiono. Non voglio togliere nulla alla gloria della Legge e dei profeti; al contrario, li lodo per essere stati annunciatori di Cristo.

Ma, quando leggo la Legge e i profeti, il mio scopo non è di fermarmi alla Legge e ai profeti, piuttosto, per mezzo della Legge e dei profeti, di giungere a Cristo.

كلمات الاب المقدس

Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù dice: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt 5,17).

Dare compimento: questa è una parola-chiave per capire Gesù e il suo messaggio. Ma che cosa significa questo “dare compimento”? Per spiegarla, il Signore comincia a dire che cosa non è compimento.

La Scrittura dice di “non uccidere”, ma questo per Gesù non basta se poi si feriscono i fratelli con le كلمات; la Scrittura dice di “non commettere adulterio”, ma ciò non basta se poi si vive un حب sporcato da doppiezze e falsità; la Scrittura dice di “non giurare il falso”, ma non basta fare un solenne giuramento se poi si agisce con ipocrisia (cfr Mt 5,21-37). Così non c’è compimento. […]

In altre parole, Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, sono buone, ma sono solo l’inizio: per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti […] dell’osservanza formale, se no rimaniamo in una religiosità esteriore e distaccata, servi di un “dio padrone” piuttosto che figli di Dio أب.

Gesù vuole questo: non avere l’idea di servire un Dio يتقن, ma il Padre; e per questo è necessario andare oltre la lettera. (صلاة التبشير الملائكي، 12 فبراير 2023)

إنجيل اليوم
إنجيل اليوم
كلمة ١٤ يونيو ٢٠٢٣
كلمة 14 حزيران 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 سبتمبر 2023
ماسون
البناء القديم
24 سبتمبر 2023
الكرم، غروب الشمس في الكرم
كلمة 24 سبتمبر 2023
24 سبتمبر 2023
السماء رسمها الله
صلاة 23 سبتمبر 2023
23 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان