اقرأ واستمع إلى إنجيل وكلمة ١٢ يوليو ٢٠٢٣

الأربعاء من الأسبوع الرابع عشر من أيام العطل في الزمن العادي

القراءة الأولى

Su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro أخ; per questo ci ha colpiti quest’angoscia.

من سفر التكوين
Gn 41،55-57 ؛ 42.5-7a.17-24 أ
 
In quei giorni, tutta la terra d’Egitto cominciò a sentire la fame و il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli Egiziani: «Andate da جوزيف; fate quello che vi dirà». La carestia imperversava su tutta la terra.

Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli Egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Arrivarono i الأبناء من اسرائيل ليبتاعوا قمحا من بين الذين جاءوا ايضا لان الجوع كان في ارض كنعان.

Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i أخوة di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo verso di loro e li tenne in carcere per tre giorni.

Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva الحياة; io temo إله! Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più شاب. Così le vostre كلمات si dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono.

فقالوا لبعضهم البعض: «بالتأكيد علينا أن نلوم أخينا ، لأننا رأينا العذاب الذي توسل إلينا به ولم نستمع إليه. ولهذا أصابنا هذا الضيق ».

Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo detto io: “Non peccate contro il ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto.

ها نحن الآن مطالبون بدمه ». لم يدركوا أن يوسف فهمهم لأن المترجم كان بينه وبينهم.
فمضى وبكى.

سيف الله.
 

المزمور المستجيب
من Ps 32 (33)

R. Su di noi, انسان محترم, sia il tuo حب.

سبحوا الرب بالقيثارة.
مع القيثارة ذات العشرة أوتار التي تغنى له.
غنوا للرب ترنيمة جديدة ،
اعزف القيثارة ببراعة وأشاد.تم العثور على R.
 
يبطل الرب خطط الأمم ،
يحبط مشاريع الشعوب.
لكن تدبير الرب يدوم إلى الأبد.
i progetti del suo قلب per tutte le generazioni. تم العثور على R.
 
هوذا عين الرب على خائفيه.
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla الموت
ويطعمه في وقت الجوع.تم العثور على R.
 

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

ال regno di Dio بالقرب؛
convertitevi e credete nel الإنجيل. (Mc 1,15)

هللويا.

الإنجيل

Rivolgetevi alle pecore perdute della منزل d’Israele.

كلمة 12 يوليو 2023
كلمة 12 يوليو 2023 4

من الإنجيل بحسب متى
طن متري 10،1-7
 
In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici تلاميذ, عيسى diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni مرض e ogni infermità.

I nomi dei dodici الرسل sono: primo, سيمون, chiamato نفذ, e Andrea suo fratello; Giacomo, ابن di Zebedèo, e جون suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e أسفل من l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».

كلمة الرب.

سان جيوستينو (100-160)

فيلسوف شهيد

الاعتذار الأول ، 39-42 (ترجمة cb © evangelizo)

«في الطريق اكرزوا ان ملكوت السموات قريب».

Quando lo Spirito profetico annuncia il futuro, ecco come parla: “Da Sion uscirà la legge e da القدس كلمة del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2, 3).

Queste parole si sono realizzate veramente. Dodici uomini sono partiti da Gerusalemme per andare ovunque nel العالمية. Erano uomini semplici e non sapevano parlare. Eppure, in virtù della potenza divina, hanno annunciato a tutti gli uomini che erano stati mandati da السيد المسيح per insegnare a tutti la parola di Dio.

E noi, che un tempo non sapevamo far altro che ucciderci l’un l’altro, non soltanto non combattiamo più i nostri nemici, ma, per non mentire, né ingannare i nostri giudici, confessiamo Cristo con مرح e moriamo martiri. (…)     

Ascoltate ciò che è stato detto riguardo a coloro che avrebbero annunciato la sua venuta. Parla il re نبي Davide, ispirato dallo Spirito profetico: “Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono.

Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola » (Sal 19.3-5). (…) In un’altra profezia, lo Spirito profetico annuncia allo stesso Davide: “Da tutta la terra, cantate al Signore un canto nuovo, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza (…) dite tra i popoli: ‘Il Signore regna dall’alto del legno’” (Sal 96 LXX). (…)     

Davide ha fatto questa profezia millecinquecento anni prima che Cristo fatto رجل fosse crocifisso; nessuno prima di lui è stato crocifisso per la salvezza delle nazioni, e neanche dopo di lui. Oggi, invece, nostro Signore المسيح عيسى è stato crocifisso, è مات, è risuscitato, è salito in cielo dove regna e questa أخبار جيدة, sparsa nel mondo intero dagli apostoli, è la gioia di coloro che aspettano l’immortalità che egli ha promessa.

كلمات الاب المقدس

La ricerca del volto di Dio è motivata da un anelito di incontro con il Signore, incontro personale, un incontro con il suo immenso amore, con la sua potenza che salva.

I dodici Apostoli, di cui ci parla il Vangelo di oggi (cfr Mt 10,1-7), hanno avuto la جمال di incontrarlo fisicamente in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato. Lui li ha chiamati per اسم, ad uno ad uno – lo abbiamo sentito –, guardandoli negli عيون; e loro hanno fissato il suo volto, hanno ascoltato la sua voce, hanno visto i suoi prodigi.

L’incontro personale con il Signore, tempo di grazia e di salvezza, comporta la missione: «Strada facendo – li esorta Gesù – predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino» (v. 7). Incontro e missione non vanno separati. (Omelia سانتا مارثا، يوليو 8، 2020)

إنجيل اليوم
إنجيل اليوم
كلمة 12 يوليو 2023
كلمة 12 تموز 2023 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

يسوع يتكلم مع التلاميذ
كلمة 30 سبتمبر 2023
30 سبتمبر 2023
الفضاء
صلاة 29 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
"أوجينيو" يداعب ريميجيو
بنعم تعترض الطريق وبلا تبتعد!
29 سبتمبر 2023
رائع 4 في بيتسو كالابرو
رسالة إلى الله
29 سبتمبر 2023
يسوع وتلاميذه
كلمة 29 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان